senet icra takibi nasıl yapılır ile ilgili diğer konu başlıkları, senet icra takibi nasıl yapılır, senet icra takibi nasıl başlatılır, ödenmeyen senet icraya nasıl verilir, teminat senedi nasıl icraya konulur, icra dosyası nasıl hazırlanır, icra dosyası hazırlama
senet icra süresi, senet icraya nasıl verilir, icra takip formları, senet örneği, senet icra takibi zamanaşımı, icra hukuku, icra davaları, icra avukat vekalet ücretleri, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

SENET İCRAYA NASIL VERİLİR

GENEL BİLGİLER

SENET İCRA TAKİBİ HARÇ HESABI

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: …/…

H   A   R   Ç      H   E   S   A   B   I

——————————————

Başvurma Harcı         :                       24,30.-TL

Peşin Harç                  :                       00,00.-TL

Vekalet Harcı             :                         3,75.-TL

TOPLAM                   :                       00,00.-TL

Posta Gideri               :                         8,00.-TL

Dosya Gideri              :                         0,60.-TL

T.B.B Pulu                 :                         5,90.-TL

GENEL TOPLAM    :                      XX,XX.-TL

…/…/…

10 örnek ödeme emri tebliğe gönderildi. …/…/…

Damga pullarının tamam olduğu görülen kambiyo senedi niteliğindeki senet aslı kasaya kondu.

Müdür. Yard.

Gönderilen ödeme emri …/…/… tarihinde

……………………………..’e tebliğ edildi.

SENET İCRA TAKİP TALEBİ ÖRNEK

TAKİP TALEBİ

T.C.

… İcra Dairesi

Dosya No:

1- 1-Alacaklının   ve  varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası, T.C. kimlik numarası, alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adıyla hesap    bilgileri ve yerleşim yerindeki adresi,  alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi: :
2- Borçlunun  ve varsa  kanuni  temsilcisinin  adı,soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :
3- Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların, adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri :
4- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli   alacaklarda faizin  miktarı ile işlemeye  başladığı  gün; alacak  veya  teminat yabancı  para  ise  alacağın  hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi :
5- Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş olan bir alacak talebinde rehnedilenin ne olduğu rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı ve soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen rehin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı,soyadı, yerleşim yerindeki adresi :
6- Takip, ilâma  veya  ilâm hükmündeki belgeye müstenit ise ilâm veya belgeyi veren   makamın adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti :
7- Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi :
8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet,çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı değilse borcun sebebi :
9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği :

Yukarıdaki (            ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

(İİK m.8, 58)

    ……../……../……………

 Alacaklı veya Vekilinin

              İmzası

*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 48’e karşılık gelmektedir.

 İCRA TABİNDE ÖDEME EMRİ     

 T.C.  

                                                                                                                      Örnek No:10*

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ

HACİZ YOLU İLE YAPILACAK

TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1- Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve

vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik  numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi

:
2- Borçlunun  ve  varsa  kanuni  temsilcisinin  adı soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :
3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli   alacaklarda  faizin  miktarı  ile işlemeye  başladığı  gün; alacak  veya  teminat yabancı  para  ise  alacağın  hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi :
4- Senet ve tarihi :
5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adları, soyadları ve yerleşim yerindeki adresleri :

Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10)

gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikâyet etmeniz; takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı; imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz; borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı; itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız; bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.

 (İİK m.168)

             …./…./………..

 İcra Müdürü

           Mühür ve İmza

İcra Dairesi Hesap Bilgileri:

Banka Adı:

IBAN No       :

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 163’e karşılık gelmektedir.

İLK-AY HUKUK BÜROSU AVUKATLARI

1. AVUKAT İLKAY UYAR KABA

2. AVUKAT ÖZKAN KARAASLAN

3. AVUKAT OĞUZHAN ÖZGÜR

4. AVUKAT KÜBRA GÜNEŞLİ

5. AVUKAT BURCU YETİOĞLU

Büromuzun İLETİŞİM Ve RANDEVU Bilgileri

ADRESİMİZ
Strazburg Cad. Adalet Han 10/9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara
BÜRO TELEFON
+90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01
BÜRO GSM           0 554 831 81 83
GSM CEP            0 532 540 93 50
FAKS             +90 312-229 25 03
E-Mail           info@ilkayuyarkaba.av.tr
avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo