İş Hukuku Avukatı Ankara

 • İLK-AY Hukuk Bürosu İşçi alacakları ile Tazminat haklarının alınmasında hukuki danışmanlık ve hizmetlerinin yanı sıra iş davalarında hak sahiplerine avukatlık hizmetleri de vermektedir.
 • İş davalarında 2011 öncesinde sürelerin ve davaların uzun sürmesinden dolayı işçilerin hak arama, dava açma konularında tereddütte düşürmekteydi.. Yeni Dava Açma (6100 S.HMK) ve yapılan düzenleme ile davalar artık daha kısa sürede sonuçlanmaktadır.
 • İş davalarının En Başında gelen davalar Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, İşe İade, Hizmet Tespit Davası, İş kazası Tazminat Davaları olarak sıralayabiliriz.
 • İş davası dört aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşama Davanın açılması Tensip Zaptının Çıkması ile Kamu kurumlarına yazışmaların yapılması. İkinci Aşamada ise Dava tarihinin Mahkemece verilmesi ve tanıkların dinletilmesi Üçüncü Aşamada Mahkemece Dosyanın Bilirkişiye gitmesi Tazminat ve alacakların hesaplanması tespit edilir. Dördüncü Aşamada İse Mahkemece toplanan deliller ve Bilirkişi Raporuna göre Karar verilmesidir.
 • İşçi Alacak davaları ve tazminat davalarını davalının kendi takip edeceği gibi kendisinin Avukata vekalet vermesi ile de takip edebilir. İş davalarında Davanın  İş hukuku Avukatı ile takip edilmesinin her zaman faydası ve önemi büyüktür. Çünkü açılan davalarda alınacak hakların hangilerinin ne şekilde talep edileceği, mahkemenin ara kararlarında vermiş olduğu sürelerin takip edilmesi hak kaybını önlenmesinde önemlidir. Ayrıca İşçinin hak ettiği alacak kalemleri ve  Tazminat miktarının artmasında da etkisi yüksek olacaktır. Yanlış açılan ve yanlış talep edilen tazminat miktarlardan dolayı davanın ret edilmesi, veya tazminat miktarının düşmesinden dolayı karşı davacı avukatı avukatlık ücretine hak kazanmış olacaktır.
 • İş hukuku alanındaki davaları açılmasında en çok rastlanılan zorluklardan bir tanesi İşçinin Dava açılırken yatırılan peşin harçların toplam olarak ödenmesidir.
 • Hukuk Büromuz şirket danışmanlığı, işe iade davası, iş kazası ve meslek hastalığı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maddi ve manevi tazminat davası, hizmet akdinden doğan alacak davaları, maaş ücret alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, fazla mesai ücret alacağı, ulusal bayram ve resmi tatil ücretleri, hafta tatil ücreti alacağı davaları, Mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davalar, performans düşüklüğü nedeniyle iş akdinin haksız sonlandırılması,  iş sözleşmesinin feshi halleri, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmesi hazırlanması ve rekabet yasağı konuları ile işçi ve işveren arasında uyuşmazlıkların çözümü için işe iade, eksik ya da hiç ödenmeyen işçi alacakları, isçi ve işveren tarafından yapılan fesih sebepleri,  İş, iş yeri ve isçi güvenliği kapsamında danışmanlık hizmetleri işçi tazminatları gibi konularda İş Hukuku Avukatı Ankara avukatları ile iş hukuku alanında hizmet sunmaktayız.
İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

  İş Hukuku Avukatı Ankara – İş Hukuku Davaları

    1. İŞ HUKUKU KIDEM İHBAR TAZMİNAT DAVASI

 • İş Kanunu‘na göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden doğan veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıkları İş Mahkemelerinde görülür.  İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı iş yeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz.  İş mahkemelerinde şifahi yargılama usulü uygulanır. İlk oturumda mahkeme tarafları sulha teşvik eder. Uzlaşamadıkları ve taraflar veya vekillerinden birisi gelmediği takdirde yargılamaya devam olunarak esas hakkında hüküm verilir.  İş mahkemesinin nihai kararları tefhim tarihinden itibaren sekiz gün içinde temyiz olunabilir.  İş mahkemelerinden verilen kararlar, Yargıtayca iki ay içinde tetkik olunarak karara bağlanır. Yargıtay’ın bu kararlarına karşı karar tashihi istenemez.

      2. İŞ HUKUKU  İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

 •  Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada,  İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,  Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,  Bu 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,  Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır

      3. İŞ HUKUKU   MESLEK HASTALIĞI TAZMİNAT DAVASI

 • İş hukuku içerisinde İş kazası; İşçinin, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm ya da meslekte kazanma gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi nedeniyle açılan tazminat davalarında hakim, kural olarak, zarar ve tazminat hesabına ilişkin tüm verileri belirlemek zorundadır. Bu nedenle, ölen veya cismani zarara uğrayan işçinin net geliri, yaşam ve çalışma süresi, sakatlık derecesi, karşılık kusur oranı, davacıların sosyal durumları, destek süresi ve payları, eşin evlenme olasılığı ve Sosyal Güvenlik Kurum’unca yapılan yardımların miktarı gibi hususlar tam ve eksiksiz olarak belirlendikten sonra, dosya hesap için bilirkişiye verilmelidir.  Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

       4. İŞ HUKUKU  FESİHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI

 • İş hukuku İşe iade davası, Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.  İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı iş kolunda birden fazla iş yerinin bulunması halinde, iş yerinde çalışan işçi sayısı, bu iş yerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.  İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. İş Hukuku Avukatı Ankara olarak yazılmıştır.

Yargıtay Kararları – İş Hukuku Avukatı Ankara

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/12522 Karar: 2015/17817 Karar Tarihi: 18.05.2015 – İş Hukuku Avukatı Ankara

İŞ HUKUKU İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – FAZLA MESAİ VE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAKLARINDAN YAPILACAK TAKDİRİ İNDİRİM ORANININ BAŞTAN BELİRLENEBİLİR OLMADIĞI – FAZLA MESAİ VE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAKLARININ BELİRSİZ KABUL EDİLECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı fazla mesai ve genel tatil ücreti alacaklarının ödenmediğini belirterek anılan alacak kalemlerinin de hüküm altına alınmasını istemiştir. Şahit anlatımlarına dayanılarak hesaplanacak fazla mesai ve genel tatil ücreti alacaklarından yapılacak takdiri indirim oranı baştan belirlenebilir olmadığından, bu alacaklar belirsiz kabul edilmelidir. Bu sebeple fazla mesai ve genel tatil ücreti bakımında belirsiz alacak davası açılmasında hukuki yarar bulunduğu kabul edilerek işin esasına girilip oluşacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken davanın tümü ile hukuki yarar yokluğundan reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/29213 Karar: 2015/30917 Karar Tarihi: 12.11.2015 – İş Hukuku Avukatı Ankara

İŞ HUKUKU İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ YAZIN ÜÇ SAAT KIŞIN BİR SAAT FAZLA MESAİ YAPTIĞININ KABULÜ İLE VE DAHA ÖNCE TAKDİR EDİLEN ORANDA İNDİRİM YAPILMAK SURETİYLE FAZLA MESAİ ALACAĞI HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda, dosya içeriği ve daha önce Dairemizce incelemesi yapılan emsal dosyalar dikkate alınarak, davacının yazın üç saat, kışın bir saat fazla mesai yaptığının kabulü ile ve daha önce takdir edilen oranda indirim yapılmak suretiyle fazla mesai alacağı hüküm altına alınması gerekirken, aksi yönde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/24043 Karar: 2015/31185 Karar Tarihi: 23.11.2015 – İş Hukuku Avukatı Ankara

İŞ HUKUKU İŞE İADE DAVASI – GERÇEKLEŞTİRİLEN FESHİN HAKLI YA DA GEÇERLİ NEDENE DAYANMADIĞI – TAZMİNATIN DAVACININ DÖRT AYLIK ÜCRETİ TUTARINDA BELİRLENMESİNİN DOSYA İÇERİĞİNE UYGUN DÜŞECEĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dosya içeriğine göre işverence gerçekleştirilen feshin haklı ya da geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş olması isabetlidir. Ancak davacı işçinin kıdemine ve fesih nedenine göre mahkemece işe başlatmama tazminatının davacının beş aylık ücreti tutarında belirlenmesi doğru bulunmamıştır. Söz konusu tazminatın davacının dört aylık ücreti tutarında belirlenmesi dosya içeriğine uygun düşecektir.

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2015/4186 Karar: 2015/15891 Karar Tarihi: 07.09.2015 – İş Hukuku Avukatı Ankara

İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – DAVACININ İLK KARARI TEMYİZ ETMEMESİNE GÖRE DAVALI YARARINA OLUŞAN USULÜ KAZANILMIŞ HAKKIN GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Yapılacak iş; davacıların maddi zararının hesaplanması noktasında aktif ve pasif dönem zararlarından sırasıyla maluliyet ve kusur indirimi yapılıp ortaya çıkan neticeden Kurum tahsislerinin rücu tabi kısmının tenzil edildiği yeni bir hesap raporu almak, bu hesap sonrası çıkacak neticeye göre tüm delilleri bir arada değerlendirip davacının ilk kararı temyiz etmemesine göre davalı yararına oluşan usulü kazanılmış hakkı da gözeterek maddi tazminat davası bakımından bir karar verilmek ve yine davacı lehine daha uygun bir miktarda manevi tazminata hükmetmekten ibarettir. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

İş Hukuku Açılan Davalar – İş Hukuku Avukatı Ankara

 1. Kıdem Ve İhbar Tazminat Davaları
 2. İşçi Alacak Davaları
 3. Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır
 4. İş Kazası Tazminat Davaları
 5. İşe İade Davası
 6. Yılık İzin Acağı
 7. Fazla Mesai Ücret Alacağı
 8. Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alma Şartları
 9. Bireysel İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili ihtilaflar,
 10. Sosyal güvenlik kurumlarıyla vatandaşlar arasında doğan ihtilaflar,
 11. İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü
 12. Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili
 13. İş Hukuku İş Davaları Ankara, İş Hukuku Avukatı Ankara
İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara iş hukuku tazminat davaları ile ilgili diğer konu başlıkları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş ve işçi tazminat davaları, ihbar tazminatı, iş kazası tazminat davaları, İş hukuku iş mahkemesi tazminat, iş hukuku İlkay Hukuk bürosu avukatları ve avukatı ankara,iş mahkemesine başvuru, İş davaları İş Hukuku Avukatı Ankara.