menfi tespit davası nasıl açılır ile ilgili diğer konu başlıkları, menfi tespit gerekirse davası hangi mahkemede açılır, menfi tespit davası nerede açılır, menfi tespit davası hangi mahkemeye açılır, menfi tespit davası temyiz, menfi tespit davası icra takibi, menfi tespit 2013-2014, kooperatife dava hangi mahkemede açılır, menfi tespit davası ne demektir, icradan önce menfi tespit davası nasıl açılır, icradan sonra menfi tespit davası nasıl açılır, menfi tespit davası ne kadar sürer, menfi tespit davası, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

MENFİ TESPİT DAVASI

A. MENFİ TESPİT DAVASI,  B. MENFİ TESPİT DAVASI NASIL AÇILIR

Menfi Tespit Davası,  hukuki işlemin yokluğunun ispatı için açılan tespit davasıdır. Borçlunun takip hukuku açısından borçlu görünmesine rağmen borcun maddi hukuk açısından mevcut olmadığının tespiti menfi tespit davası açılır. Menfi tespit davası borçlu olmadığını tespiti edilmesi için açılan davalardandır.Menfi Tespit Davası icra takinde önce ve sonra olarakda açılır.

Menfi Tespit Davasında, ikinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 15 gündür. Bu süre hak düşürücü süredir. Bu süre içerisinde menfi tespit davası açılır.  Menfi tespit davası açıldığına dair belge bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim edilmelidir. Bu durumda cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde satış isteme süreleri işlemez.

Menfi Tespit Davası, dava takip alacaklısına karşı açılır. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın  takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur.  Menfi Tespit Davasında, üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkum edilir. Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davaları Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği Dava Nasıl Açılır.

 MENFİ TESPİT DAVASI NEREDE AÇILIR

  • Menfi Tespit davası,  Dava icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde açılır.
  •  Menfi Tespit Davasında, Görevli mahkeme dava değerine göre asliye ya da sulh hukuk mahkemesidir.
Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

MENFİ TESPİT DAVASI NASIL AÇILIR GENEL BİLGİLER

Menfi tespit davaları icra takibinden önceki ya da sonraki aşamada açılabilir ve borçlu olunmadığına dair bir iddianın tespitini talep eden dava çeşididir. Genel hükümler her yerde aynı kalmak koşulu ile menfi tespit davası söz konusu olan icra dairesinin bulunduğu yerdeki mahkemede açılabileceği gibi aynı zamanda davalı tarafın bulunduğu yerdeki mahkemede de açılabilir. Bu davalar ile ilgili görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesi ya da Asliye Ticaret Mahkemesidir. Borçlu olduğu iddia edilen kişi tarafınca mahkemeye menfi tespit için dava bu mahkemelere açılır.

Davanın icra takibi başlatılmadan önceki aşamada da açılması söz konusudur. Ancak davanın icra takibi başlatılmadan önce açılabilmesi için davacı kişinin hukuki bir yarar sağlama durumu söz konusu olmalıdır. Buradaki hukuki yarar sağlama durumu belirleyici bir kriterdir. Birçok durumda hukuki yarar sağlanamayacağı sebebi ile dava reddedilir. Bu durumlardan biri de zaman aşımı iddiasına dayalı olarak yapılan dava başvurularıdır. Bu gibi durumlarda da takipte ileri sürülebilecek konuda davanın açılmasının hukuki yararı söz konusu olmadığı için reddedilecektir.

Sadece icra takibi öncesinde açılacak olan menfi tespit davası için değil, icra sonrası açılacak olan davada da hukuki yarar bulunması şartı vardır. Biraz önce vermiş olduğumuz örnektekine benzer olarak eğer borçlu ödeme süresi boyunca zaman aşımı ile sürmemiş ise zaman aşımına bağlı dava açması söz konusu olamamaktadır.

İcra takibi öncesi açılmış olan davada ilgili mahkeme alacak miktarının %15 oranından az olmamak sureti ile bir teminat göstermek şartı ile icra takibinin durdurulmasına dair bir tedbir kararı verebilir. Eğer art niyetli olacak şekilde ya da haksız yere bir takip söz konusu ise tazminata hükmedilme durumu olabilir. Böyle bir durumun mevzu bahis olmadığı davalarda tazminata hüküm durumu söz konusu değildir.

İcra takibi sonrası açılan menfi tespit davası için ise daha farklı durumlar geçerli. İcra öncesi açılan davalarda ihtiyati tedbir davası açılma şartları farklı iken icra sonrası ihtiyati tedbir ile takibin durdurulması gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Ancak borçlu olan taraf gecikme yüzünden oluşan zararın ve alacak miktarının %15 oranından fazlasını teminat göstermek şartı ile icra veznesinde bulunan paranın alacaklı tarafa iade edilmemesini talep edebilme şansına sahiptir. Eğer dava sonucunda alacaklı haklı bulunmuşsa daha önce konan tedbir kararı kalkar. Ancak burada da alacağını geç almasından doğan bir zarar söz konusu olacağından bu zarar ile birlikte alacağını temin edecektir. Bu zarar da aynı menfi tespit davası içeriğinde karara bağlanır.

Borçlu tarafın haklı bulunması neticesinde ise icra takibi durdurulur. İcra ilamın çıkması ile birlikte bekletilmeden tarafa iade edilir. Bu iade işleminin gerçekleşmesi için ayrıca bir hüküm çıkmasına gerek yoktur. Eğer menfi tespit davasının açılmasına sebep olan icra takibinde art niyet ya da herhangi bir haksız durum söz konusu ise bu durumda da alacaklı borçlu tarafın zararını karşılamak zorunda kalacaktır. Bu oran alacak miktarının %20 oranından daha aşağı bir değer olamayacak şekilde borçlu tarafa iade edilir.

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

 

İLK-AY HUKUK BÜROSU AVUKATLARI

1. AVUKAT İLKAY UYAR KABA

2. AVUKAT ÖZKAN KARAASLAN

3. AVUKAT RIDVAN AĞBAL

4. AVUKAT OĞUZHAN ÖZGÜR

5. AVUKAT SERCAN TORUN

6. AVUKAT BURCU YETİOĞLU

7. AVUKAT AYTEK EMRE SADAY

8. STJ.AVUKAT CANSU ÇAYLAK

İLKAY HUKUK BÜROSU İLETİŞİM Ve RANDEVU BİLGİLERİ

ADRESİMİZ Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi NO: 10 D:9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara

BÜRO TELEFON +90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01
BÜRO GSM 0 554 831 81 83
GSM CEP 0 532 540 93 50
FAKS +90 312-229 25 03
E-Mail avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır