hakaret davası ile ilgili diğer konu başlıkları; hakaret davası cezaları, hakaret davası nasıl sonuçlanır, hakaret davası sonuçları, hakaret davası nasıl açılır, hakaret davası dilekçe örneği, hakaret sözleri, hakaret davası tazminat, hakaret suçu

HAKARET SUÇU ŞİKAYET NASIL YAPILIR

A. HAKARET DAVASI NASIL AÇILIR, B. HAKARET SUÇU ŞİKAYET

Hakarete maruz kalınması durumunda aklımıza ilk gelen soruların başında Hakaret Davası Nasıl Açılır gelmektedir. Hakaret davası açmak için öncelikle Hakarete  ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir.Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

Hakaret uğranıldığı İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur.

Hakaret ile ilgili Şikayet hakkının hukuken korunabilmesi ve yerinde kullanıldığının kabul edilebilmesi için, şikayet edilenin cezalandırılmasını veya sorumlu tutulmasını gerektirecek yeterli kanıtların olması zorunlu değildir. Şikayeti haklı gösterecek bazı emare ve olguların zayıf ve dolaylı da olsa varlığı yeterlidir.

Hakaret Suç duyurusunda bulunulurken söz konusu suçun yasada sayılan maddi ve manevi unsurları değerlendirilmeli, suçun bütün unsurlarıyla ortaya çıktığına ilişkin iddialar maddeler halinde, gerçeğe uygun bir bütünlük içerisinde ortaya konmalıdır.

Hakaret Davası Nasıl Açılır

Hakaret Davası Nasıl Açılır

HAKARET DAVASI YARGITAY KARARLARI

YARGITAY : HAKARET SUÇUNDA ELEŞTİRİ VE SİTEM SINIRI

 • Yargıtay 4. Ceza Dairesi Esas: 2011/7299  Karar: 2013/18685
 • HAKARET SUÇUNDA ELEŞTİRİ VE SİTEM SINIRI, KÜÇÜLTÜCÜ VE SUÇLAYICI SÖZLER
 • Şantaj suçundan kurulan beraat hükmü yönünden; Eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan Süleyman Deniz vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
 • Hakaret suçuna ilişkin hükme yönelik temyiz incelemesine gelince; Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
 • Ancak; 1-“Taşkın yakınma” anlamına gelse dahi, eleştiri ve sitemin, kişilerin şereflerini, onurlarını, namuslarını, toplum içindeki itibarlarını incitmeye ve diğer bireyler nezdindeki saygınlıklarını zedelemeye yönelik hakaret içeren sözcükler kullanılmak suretiyle yapılamayacağı, somut olayda; sanığın, vali yardımcısı olarak görev yapan katılana gönderdiği mektupta, ‘Adaleti, devletin temeli sayan kültürü yozlaştırdınız. Devleti yolsuzluk karşısında aciz duruma düşürdünüz. Rüşvete dayalı cebri icra terörü ile organize hukuk dışı yolsuzluklarında da delil karartılmasının tarafınızdan yapıldığını açıkça üstlenerek belgelediniz’ şeklindeki, belirtilmesinde zorunluluk bulunmayan eleştiri ve sitem sınırlarını aşan, küçültücü ve suçlayıcı sözlerle katılana görevi nedeniyle hakarette bulunduğu, suçun hukuka aykırılık öğesinin oluştuğu gözetilerek, hükümlülük kararı verilmesi yerine, ‘sanığın suça konu mektubu kendisine yapıldığına inandığı haksızlıkları dile getirmek için eleştiri maksadı ile yazdığı, katılanın …Vali Yardımcısı görevinde bulunduğu, mevki nedeniyle eleştirilere açık olması gerektiği, mektubun içeriği itibariyle ağır eleştiri içermekle birlikte, mağdurun kişiliğini küçültecek nitelikte olmadığı, sözlerin hakaret boyutuna ulaşmayan taşkın yakınmayı oluşturduğu’ gerekçesi ile beraat hükmü tesisi,
 • Adli emanette kayıtlı mektup hakkında bir karar verilmemesi,Kanuna aykırı ve katılan S… vekili ile O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 11/06/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 • Hakaret Davası Nasıl Açılır   Hakaret Suç Duyurusu Nasıl Yapılır   Hakaret Suçu Şikayet

 

İLK-AY HUKUK BÜROSU AVUKATLARI

 1. AVUKAT İLKAY UYAR KABA
 2. AVUKAT ÖZKAN KARAASLAN
 3. AVUKAT OĞUZHAN ÖZGÜR
 4. AVUKAT SERCAN TORUN
 5. AVUKAT BURCU YETİŞOĞLU
 6. AVUKAT RIDVAN AĞBAL
 7. AVUKAT AYTEK EMRE SADAY

Büromuzun İLETİŞİM ve RANDEVU Bilgileri

ADRESİMİZ
Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi 10/9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara
BÜRO TELEFON
+90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01

BÜRO GSM           0 554 831 81 83
GSM CEP               0 532 540 93 50
FAKS                      +90 312-229 25 03
E-Mail                     info@ilkayuyarkaba.av.tr           avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo Hakaret Davası Nasıl Açılır