Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma davasının en önemli şartı boşanma protokolünün hazırlanmasıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü boşanma iradelerini ve boşanma şartlarını yazılı hale getirilmesi ve  boşanma konusunda eşler boşanmanın bütün neticelerinde anlaşmış olmaları demektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü – Protokol Nasıl Hazırlanır

 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanırken, Anlaşmalı Boşanma dava dilekçesi ile birlikte bir bütün olduğundan, gerek Anlaşmalı Boşanma dava dilekçesi, Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanırken avukat ve hukuksal destek alınmasında fayda bulunmaktadır.
 • Anlaşmalı boşanama Protokolü hazırlanırken,

       AŞAĞIDAKİ KONULARDA PROTOKOL NASIL HAZIRLANIR

 1. ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE BOŞANMA  : Türk Medeni Kanunu’nda yer alan Boşanma Hükümleri kapsamında anlaşmalı olarak boşanma talebini eş … kabul edecektir.
 2. ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE YOKSULLUK NAFAKASI VE ÖDEME ŞEKLİ: Boşanmayla eş … diğer eş … ye …/…/… tarihinden başlamak üzere aylık … TL yoksulluk nafakası vermeyi kabul etmiştir. Ödenecek nafaka eş …’nin … Şubesindeki … no.lu hesabına yatırılacaktır.
 3.  ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE VELAYET, İŞTİRAK NAFAKASI VE ÖDEME ŞEKLİ :Tarafların müşterek çocukları …/…/… doğumlu …’nin velayeti anne … verilmiştir. … boşanma sonucu müşterek çocukları için …/…/… tarihinden başlamak üzere aylık … TL iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir. Bu nafakada eş …’nin yukarıda numarası yazılı banka hesabına yatırılacaktır. Her yıl itibariyle boşanma tarihini takip eden aydan geçerli olmak üzere eş için ödenen aylık yoksulluk nafakasıyla çocuk için ödenen aylık iştirak nafakasına %20 artış yapılacak ve artış yapılan miktar üzerinden nafakalar ödenecektir.
 4. ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ :Müşterek çocuk … ile … arasındaki şahsi ilişki ise şöyle tesis edilecektir. Tarafların aynı şehirde oturması halinde her hafta Cumartesi günü saat 10.00 dan aynı gün akşam saat 19.00 a kadar, dini ve milli bayramların birinci günü sabah saat 09.00 dan aynı gün akşam 18.00 a kadar, her yıl Temmuz ayının 1. günü saat 10.00 dan temmuz ayının 30. günü saat 18.00 a kadar müşterek çocukla baba arasında şahsi münasebet kurulacaktır.
 5. ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE EŞYALAR  :Her iki tarafta ortak konutta bulunan kişisel eşyalarını almıştır. Ortak konutta bulunan tüm ev eşyaları …’ye bırakılmıştır. Eş … kendine ait ziynet eşyalarını da almıştır. Bu konuda taraflar birbirlerini ibra etmişlerdir.
 6. ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE ORTAK KONUT : Tarafların evlilik birliği devam ederken ortak konut olarak kullandıkları … Mahallesi … .sokak no …’deki konut eş …’ye bırakılmıştır.
 7.  ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT  :Eş … için …, … TL maddi tazminat ve … TL manevi tazminat ödeyecektir. Eş …’nin başkaca maddi ve manevi tazminat talebi yoktur. Maddede belirtilen maddi ve manevi tazminatı aldım.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü – Anlaşmalı Boşanma Nasıl Açılır

 • Anlaşmalı Boşanma Davası Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanılarak dava açılır.
 • Anlaşmalı Boşanma Madde 166 – Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
 • Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü – Anlaşmalı Boşanma Şartları

 • Anlaşmalı Boşanma evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.
 • Anlaşmalı Boşanma davasında, boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.
 • Anlaşmalı Boşanma davasında aile hakimi, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde Anlaşmalı Boşanmanın sonucu olarak boşanmaya hükmeder.
 • Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.
 • Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.
Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

      

Anlaşmalı Boşanma Protokolü – Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği – Anlaşmalı Boşanma Protokolü

TARAFLAR:

 1. .
 2. ..
 • Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, …/ …/ … tarihinde imzalayarak … Aile Mahkemesi’ne verdikleri Anlaşmalı Boşanma Dilekçesine ek olarak iş bu Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nü birlikte düzenleyip imzalamışlardır.

PROTOKOL MADDELERİ:

 1.  Halen kiracı olarak ikamet edilen …………….. adresinde bulunan dairede …. … ikamet etmeye devam edecektir.
 2.  Yukarıda açık adresi bulunan dairede bulunan ev eşyaları dairede ikamet etmeye devam edecek olan … …’da kalacaktır.
 3.  … sadece şahsi eşyalarını alacaktır.
 4.  Ortak çocuğumuz … …’nın velayeti … …’da kalacaktır.
 5. … …, ortak çocuğumuz olan … …’yı ……………………………….. günlerinde yatılı olarak yanına alacaktır. Ancak yatılı olarak birlikte geçirilecek olan süre … günü geçmeyecektir. Belirlenen günlerin dışındaki görüşme taleplerinin, … …’ya bir gün önceden telefonla haber verilmesi gerekmektedir. Görüşme talepleri, mücbir sebepler haricinde … …. tarafından reddedilemez.
 6.  … …, ortak çocuğumuzun eğitim-öğretim masrafları ve bakım giderleri için her ay …TL. verecek, belirlenen meblağ, her yıl çocuğun ihtiyaçlarına ve … …’nın gelir durumuna göre artırılacaktır. Her yıl uygulanacak olan artırım oranı % …’yı geçmeyecek oranlarda belirlenecektir.
 7. … …, boşanmadan sonra kendi ailesinin soyadını kullanacaktır. …/…/…

    TARAF                                                                                  TARAF
Adı – Soyadı                                                                       Adı – Soyadı

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ NASIL YAZILIR

Anlaşmalı Boşanma dilekçesi hazırlanırken yukarda anlaşmalı boşanma protokülünde belirtilen maddeler konusunda taraflar T:C. kimlik numaraları adresleri ile birlikte dilekçe hazırlanır

       ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL VERİLİR

Tarafların hazırlamış olduğu anlaşmalı boşanma dilekçesi, yine hazırlanmış anlaşmalı protoklü ve diğer belgeler dilekçeye eklenerek aile mahkemesine dava açılmak üzere tevzi bürosuna gidilerek dava açılır. Anlaşmalı Boşanma Davası dilekçesi verilirken harç ve mahkeme masrafları peşin olarak mahkeme veznesine yatırılmalıdır.

Tüm işlemler yapıldıktan sonra dava dilekçesi tevzi bürosunca havale edilen aile mahkemesi kalemine gelir. İlk inceleme tensip zaptı hazırlanır. Daha sonrada duruşma günü verilir.