elatmanın önlenmesi ile ilgili diğer konu başlıkları, elatmanın önlenmesi davası şartları, elatmanın önlenmesi davası dilekçe örneği, elatmanın önlenmesi zamanaşımı, elatmanın önlenmesi nedir, elatmanın önlenmesi ihtarname örneği, elatmanın önlenmesi kararının icrası, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil, elatmanın önlenmesi davası, elatmanın önlenmesi davası nasıl açılır, elatmanın önlenmesi davası ne kadar sürer, elatmanın önlenmesi davası nerede açılır, elatmanın önlenmesi davası, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI

Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. Bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını bu hakkın yasal kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesi ile karşılaşan kimse, durumun eski haline getirilmesini, tehlikenin ve uğradığı zararın giderilmesini dava edebilir. Hakim, yerel adete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan zararların uygun bir bedelle denkleştirilmesine karar verebilir.

İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır. İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir

 ELATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MENİ DAVASI NEDİR YETKİLİ MAHKEME

 • Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Taşınmazın bulunduğu yerden maksat taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu yer değil, fiilen içinde bulunduğu mülki sınırdır.

ELATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MENİ DAVASI NASIL AÇILIR

 • Etmanın Önlenmesi davasında Dava değeri, elatmanın önlenmesi istenilen taşınmazın elatılan bölümünün değeri ile belirlenir.
 • Taşınmazın aynına taalluk eden davalarda ecrimisil isteminin de bulunması halinde harç, taşınmazın elatılan bölümünün değeri üzerinden alınır.
 • Taşınmazın tamamına müdahale durumu ,kısmi müdahaleye göre davayı çabuklaştırabilir.  Müdahalenin önlenmesi davası ile birlikte ecrimisil istenmesinde bence hukuki kolaylık var.Yapılacak keşifle her iki iddia birden araştırılabilir.  Ecrimisil için 7 günlük süre tanınması yeterli olabilir. İhtarname gönderilmesinden maksat bu yerin malikinin kim olduğu yönünden davalının haberdar edilmesidir.  Ecrimisil hakkı tapu tescili ilamının kesinleşme tarihinden itibaren doğar. Fakat davalının kötüniyetinin belirlenmesi gerekeceğinden ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren ecrimisil istenebilir
 • Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. Malikin zilyetliğine ve bundan dolayı da mülkiyet hakkına el atan, taşkınlık yapan ve rahatsız edici durumlar yaratan, hakkının derecesine itiraz eden kimse aleyhine, elatmanın önlenmesi davası açılabilir.
 • Mülkiyet hakkının sağladığı yetkilerin malik tarafından gereği gibi kullanmasının önleyen ve üçüncü kişilerden gelen etkilere karşı korunma aracı olarak malike haksız elatmanın önlenmesi, taşkınlığın giderilmesi, durdurulması için, elatmanın önlenmesi davası hakkı tanınmıştır.
 • Mülkiyet hakkına dayalı olarak açılan elatmanın önlenmesi davasında davalı, ayni ya da kişisel bir hakka dayandığını; bu cümleden olarak taşınmaz malda kiracı bulunduğunu ispat ederse, elatmanın haksızlığından söz edilmesi olanağı bulunmamaktadır.

ELATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MENİ DAVASI ) DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 • Elatmanın önlenmesi davası ile ilgili hukuki yardım ile avukat desteği alınması tavsiyesinde bulunuyoruz. Dava dilekçesi hazırlanırken avukat desteği öenmli olduğundan, dava dilekçesi konusuna göre yazımda değişebilir.
        ELATMANIN ÖNLENMESİ TAZMİNAT DAVASI YARGITAY KARARI
 • 3.Hukuk Dairesi Esas:  2008/14528 Karar: 2008/17279
 • Karar Tarihi: 20.10.2008 ÖZET: Kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir ise de; manevi tazminat şartlarının oluşup oluşmadığının tartışılması gerekir.
 • TMK’nun 121. maddesine göre, nişanın bozulması yönünden, kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir ise de; manevi tazminat şartlarının oluşup oluşmadığı tartışılmadan sırf nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminata hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir.

İLK-AY HUKUK BÜROSU AVUKATLARI

1. AVUKAT İLKAY UYAR KABA

2. AVUKAT ÖZKAN KARAASLAN

3. AVUKAT RIDVAN AĞBAL

4. AVUKAT OĞUZHAN ÖZGÜR

5. AVUKAT SERCAN TORUN

6. AVUKAT BURCU YETİOĞLU

7i AVUKAT AYTEK EMRE SADAY

İLKAY HUKUK BÜROSU İLETİŞİM Ve RANDEVU BİLGİLERİ

ADRESİMİZ Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi NO: 10 D:9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara

BÜRO TELEFON +90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01
BÜRO GSM 0 554 831 81 83
GSM CEP 0 532 540 93 50
FAKS +90 312-229 25 03
E-Mail avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo Elatmanın Önlenmesi, Müdahalenin Meni Davası