boşanma yargıtay kararları ile ilgili diğer konu başlıkları, terk sebepli boşanma yargıtay kararları, boşanma ile ilgili yargıtay kararları, çekişmeli boşanma yargıtay kararları, terk nedeniyle boşanma yargıtay kararları, şiddetli geçimsizlik boşanma yargıtay kararları, anlaşmalı boşanma yargıtay kararları, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

BOŞANMA YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2011/4494 Karar: 2011/5673 Karar Tarihi: 30.03.2011

KONUSU       :  BOŞANMA DAVASI – BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA MADDİ TAZMİNAT İSTEYEN EŞİN DİĞERİNDEN DAHA ZİYADE VE EŞİT KUSURLU OLMADIĞI – TAZMİNAT MİKTARI BELİRLENİRKEN TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI İLE KUSURLARININ DİKKATE ALINACAK OLMASI

KARAR ÖZET: Mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Eşler evi birlikte seçer, birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılırlar. Boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade ve eşit kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir. Mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak davacı kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmesi gerekir.

BOŞANMA YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2014/7703 Karar: 2014/19241 Karar Tarihi: 02.10.2014
BOŞANMA DAVASI – KİŞİSEL İLİŞKİNİN SÜRESİ VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ YÖNÜNDEN KARAR VERİLMEK ÜZERE HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davadaki haklılık durumlar belirlendikten sonra gerçekleşecek sonucuna göre temyize konu kusur belirlemesi, kişisel ilişkinin süresi, vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

(4721 S. K. m. 166, 184)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (koca) tarafından; kusur belirlemesi, kişisel ilişkinin süresi, vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Davacı koca tarafından, 28.2.2013 tarihli dava dilekçesi ile Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi uyarınca boşanma davası açılmış, davalı taraf sunmuş olduğu cevap dilekçesi ile boşanma davasını kabul ettiğini, tazminat ve nafaka talebinin olmadığını, müşterek çocuğun velayetinin babaya verilmesini istediğini beyanla yargılama giderleri davacı üzerinde bırakılarak boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece davalının davayı kabul ettiğinden bahisle tarafların Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmalarına karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Davalının davayı kabulü anlaşmalı boşanma koşulları oluşmadığı takdirde tek başına sonuç doğurmaz (TMK m.184/3). Somut olayda davalı kadın bizzat dinlenilmediği gibi, velayeti davaya konu küçük ile şahsi ilişki hususunda tarafların anlaşmaları söz konusu değildir.

Mahkemece, davanın Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesi uyarınca sürdürülüp, tarafların delilleri toplandıktan sonra, hasıl olacak sonuca göre karar vermek gerekirken, yasal koşulları oluşmadan Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanma kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Ne var ki boşanma hükmü temyiz edilmeyerek kesinleştiğinden, bu husus bozma nedeni yapılmamış yanlışlığa işaret edilmekle yetinilmiştir.

2- Temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Taraf delilleri toplanarak davadaki haklılık durumlar belirlendikten sonra gerçekleşecek sonucuna göre temyize konu kusur belirlemesi, kişisel ilişkinin süresi, vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, karar verildi. 02.10.2014

İLK-AY HUKUK BÜROSU AVUKATLARI

  1. AVUKAT İLKAY UYAR KABA
  2. AVUKAT ÖZKAN KARAASLAN
  3. AVUKAT OĞUZHAN ÖZGÜR
  4. AVUKAT SERCAN TORUN
  5. AVUKAT BURCU YETİŞOĞLU
  6. AVUKAT RIDVAN AĞBAL
  7. AVUKAT AYTEK EMRE SADAY

Büromuzun İLETİŞİM ve RANDEVU Bilgileri

ADRESİMİZ
Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi 10/9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara
BÜRO TELEFON
+90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01

BÜRO GSM           0 554 831 81 83
GSM CEP               0 532 540 93 50
FAKS                      +90 312-229 25 03
E-Mail                     info@ilkayuyarkaba.av.tr           avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo Boşanma Yargıtay Kararları