EMLAK KOMİSYONCULUĞU SÖZLEŞMESİ

GENEL BİLGİLER

  • Tellallık sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nun 404 ila 409. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu 404. maddesi 1.fıkrası gereğince: “ Tellallık bir akittir ki, onunla tellal, ücret mukabilinde bir akdin  yapılması imkanını hazırlamaya veya akdin icrasına tavassut etmeye memur edilir.
  • Tellallığın, iki farklı şekilde gerçekleştirebilirliğini anlamaktayız. Birinci olarak tellal, bir ücret karşılığında bir sözleşmenin yapılması imkanını hazırlamakla görevlendirilebilir. “Bundan sözleşmenin kurulması fırsatına ait bilginin sağlanması anlaşılmalıdır.”  İkinci halde ise  tellalın, bir sözleşmenin icrasına yani kurulmasına aracılık etmesi söz konusudur.
  •  Tellallık sözleşmesi kural olarak herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Ancak aracılık hizmetinin konusu bir taşınmaz ise (taşınmazın alınması, satılması, kiralanması vb. ) bu taktirde “ tellallık sözleşmesi” yazılı olarak yapılmadıkça geçerli olmaz.
  • Tellallık sözleşmesinin zorunlu unsurlarından birisi de tellalın aracılık hizmetini bir ücret karşılığında yapmış veya yapacak olmasının kararlaştırılmasıdır. Eğer tellala ödenecek ücret, sözleşmede miktar veya oran olarak kesin veya belirlenebilir şekilde yer almamışsa bu taktirde, o iş için var ise tarife böyle bir tarife yok ise mevcut mahalli teamüle göre ücretin kapsamı belirlenebilir

Avukat