işçi alacağı ihtarnamesi ile ilgili diğer konu başlıkları, işçi alacağı ihtarname örneği, işçi alacak ihtarnamesi, işçi alacağı için ihtarname, işçi alacağı için ihtarname nasıl çekilir, işçi alacağı için ihtarnamesi nasıl yazılır, işçi tazminat alacağı için ihtarname.

İŞÇİ ALACAĞI İHTARNAME ÖRNEĞİ

GENEL BİLGİLER

A. İŞÇİ ALACAĞI İHTARNAME ÖRNEĞİ

B. İHTARNAME NASIL NEREDEN ÇEKİLİR

  • İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.
  •  Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

                                                                    (ÖRNEK İHTARNAME)

…. …..  NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME  :

İHTAR EDEN  :

VEKİLİ          :  Av. İlkay Uyar Kaba

İHTAR EDİLEN  :

KONU  :  Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, dini ve resmi tatil ücreti alacağının ödenmesine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkilimiz, tarafınızla …/ …/… tarihinde yapmış  olduğu iş sözleşmesi gereği, ….…  Caddesi  ….. Sokak …. Nolu adresinde bulunan .……. adlı  şirketinizde  .…-TL  ile … elemanı olarak çalışmaktadır.

2) Şirketiniz tarafından müvekkilimizin iş sözleşmesi haksız, dayanaksız ve tek taraflı olarak ../../…. tarihinde feshedilmiştir.

3) 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 32. maddesinde;

“İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.”

düzenlemesi yer almaktadır.

4) Yapılan bu haksız fesih nedeniyle  işçi müvekkilimiz …. ….. adına doğmuş olan; kıdem ve ihbar tazminatı alacağımızı, maaş alacağımızı, yıllık izin ücreti alacağımızı, dini ve resmi tatil ücreti alacağımızı, fazla mesai ücreti alacağımızı, sosyal haklardan kaynaklanan (yol, yemek ve asgari geçim indirimi) alacağımızı …. gün içinde tarafımıza ödemenizi, aksi takdirde alacakların tahsili için hukuksal yollara başvuracağımızı, ileride açılması muhtemel davalarda yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiriyoruz. ../../….
İHTAR EDEN VEKİLİ
Av. İlkay Uyar Kaba

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …
İHTAR EDEN VEKİLİ
Av. İlkay Uyar Kaba

 

İLK-AY HUKUK BÜROSU

RANDEVU:0312 229 25 05