YARALAMALI TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

 

A. YARALAMALI TRAFİK KAZASI,  B.YARALAMALI TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

 

 • Trafik Kazası Nedeniyle Açılacak Tazminat Davası Ölüm nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası ikincisi ise Bedensel Zarar Nedeniyle Maddi ve manevi Tazminat davasıdır.
 • Trafik Kazalarda Bedensel Zararlar Şöyledir; Kalıcı sakatlık (sürekli kısmi veya sürekli tam işgöremezlik),  Geçici işgöremezlik durumu, Kalıcı veya geçici ruhsal bozukluk,  Mevzuattaki eksiklik nedeniyle sakatlık oranı  verilemeyen estetik zararlar,
 • Yaralamalı Trafik kazalarında Bedensel zararlar nedeniyle açılacak tazminat davalar ise;  Kalıcı sakatlık sonucu kazanç kaybı ve kazançlarda bir eksilme olmasa bile güç (efor) kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat, İleri derecede sakatlıkta, yaşam boyu başkasının bakımına muhtaç olma durumunda “bakıcı” giderleri, Geçici işgöremezlik durumunda kazanç kaybı veya iyileşme süresince başkasının yardımına ve bakımına  gereksinim nedeniyle o kişinin emeğinin karşılığı, Tedavi ve iyileşme giderleri, ameliyat giderleri ile iyileşme süresince yapılan her türlü harcamalar, kaza geçirenin ve yakınlarının yol, yeme-içme, barınma giderleri.
 • Tazminat Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir. (6100 S. K. m. 2)
 • Her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar. İdarenin sorumluluğu dışında kalan sebeplerden doğan aynı tür zararların tazminine ilişkin davalarda dahi bu hüküm uygulanır. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (6100 S. K. m. 3)
 • Mahkemelerin yetkisi, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki hükümlere tabidir. (6100 S. K. m. 5)
 • Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. (6100 S. K. m. 6)
 • Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. (6100 S. K. m. 16)
 • Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir. Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir.
 • Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hallerde, tespit davası da açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir. (6100 S. K. m. 107)
 • Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat davası Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası

İLK-AY HUKUK BÜROSU

RANDEVU: 0312 229 25 05