12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası

12 Bankaya Karşı 3 Kat Kartel Tazminat Nedir

12 Bankaya Karşı üç kat tazminat hükmünün varlığı ile sadece kişilerin zararlarının tazmini amacının güdülmediğini, aksine dava açmayı cazip hale getirerek, özellikle idari makamların yetersiz kaldığı durumlarda özel kişilerin açacağı davalar yolu ile rekabet ihlallerinin önlenmesinin hedeflendiğini göstermektedir. Bu bir çeşit cezai tazminattır. Davacı sadece kendi zararını değil, isterse zararının  üç katını tazminat olarak isteyebilecektir. Böylece dava açmak için önemli bir özendirici neden oluşturulmuştur.

12 Bankaya Karşı üç kat tazminat  başka bir deyişle teşebbüsler, hukuka aykırı davranışla başkalarına verdikleri zarardan çok daha fazla bir bedel ödemek zorunda kalacaklarını bilirlerse, o zaman hukuka aykırı davranmanın çok maliyetli olabileceği riski nedeniyle bu tür davranışlardan cayabilirler. Dolayısıyla bu düzenlemenin temel amacının, sadece zararın tazminini sağlamak olmadığını, üç kat tazminat hükmünün ceza normları gibi caydırıcı olduğunun kabulü gerekir.

12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası Avukat Aracılığıyla Takibi

12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası Tüketicilerin 2007 ile 2011 tarihleri arasında belirtilen bankalardan çekilmiş Konut Kredisi, Araç Kredisi, İhtiyaç Kredisi, Tüketici Kredisinden kaynaklı kartel faizinden dolayı 3 kat tazminat almak için dava açabilmektedir. 12 Bankaya karşı açılacak  3 Kat Kartel Tazminat Davasını Tüketici kendi açabileceği gibi Avukat aracılığı ile de dava açabilir. Avukat ile 12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası açılması durumunda hangi tarihlerde çekilen kredi için ne kadar tazminat talep edebileceğiniz, davanın süresi içinde takibi yapılmış olacaktır. Davanın yanlış açılması, takip edilmemesi durumunda davanız düşebileceği gibi red olma durumu da mevcuttur. Bu durumda karşı tarafın yapmış olduğu ücret ve karşı avukatlık ücreti ödemek durumunda kalabilirsiniz. Hukuk bürosu olarak 12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davasında tüketicilere avukatlık ve danışmalık hizmeti sunulmaktadır. İletişim bölümünden randevu alabilirsiniz.

12 Bankaya Karşı 3 Kat Kartel Tazminatının Kanuni Dayanağı Nedir

21.08.2007 ile 22.09.2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerinden faydalanan herkesin (tüketiciler, tacirler, kamu kurumları) 12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası açarak, tazminat talep etmek için kanuni dayanak noktaları şu hükümlerdir:

    1. 4054 sayılı Rekabetin korunması Hakkında Kanun’un 57. Maddesinde göre,

“Her kim bu Kanuna aykırı olan eylem, karar,sözleşme ve anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu kötüye kullanırsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur. Zararın oluşması birden fazla kişinin davranışları sonucu ortaya çıkmış ise bunlar zarardan müteselsilen sorumludur.”

2. Bu zarar hakkında yine aynı kanunun 58. Maddesinde şöyle bir hüküm vardır:

“Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu bundan zarar görenler, ödedikleri bedelle, rekabet arasındaki farkı zarar olarak talep edebilir.”

  3. Ayrıca üç kat tazminat ifadesi yine 58. Maddenin son fıkrasında şöyle geçmektedir:

“Ortaya çıkan zarar, tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden kaynaklanmaktaysa, hakim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan karların üç katı oranında tazminata hükmedebilir. ”

12 Bankaya Karşı 3 Kat Kartel Tazminat Dava Açma Şartları Nelerdir

  1. Teşebbüslerin kanunun yasak faaliyet olarak nitelendirdiği davranışlar içine girmeleridir.
  2. Teşebbüsler, bu davranışları sebebiyle rakiplere veya üçüncü kişilere zarar vermiş olmalıdırlar.
  3. İlliyet bağının varlığıdır. Tazminat talep edebilmek için zararla ihlal arasında illiyet bağı olmalıdır.
  4. Üç kat tazminat talebinde bulunabilmek için gereken manevi unsurun varlığıdır. 58/2. Hükmünde kanun koyucu açık bir kast veya ağır ihmalin mevcut olduğu hallerde üç kat tazminata hükmedilebileceğini belirtmiştir.

Bu şartların ışığında 12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası incelediğinde şu sonuçlar çıkacaktır. İlk şart olan ihlalin varlığı Rekabet Kurulu tarafından tespit edilmiş bulunmaktadır. Zira rekabet ihlalinin varlığı kanıtlamak iktisadi analizi gerektirmektedir. Rekabet Kurulu’nun kararı ile ihlalin var olup olmadığı kanıtlanmış olacaktır. Bu durumda mahkeme tekrardan bir ihlal incelemesi yapamayacaktır.

İkinci şart olan zararın, bankaların müşterileri ile yaptıkları mevduat, kredi ve kredi kartı sözleşmelerinde faizlerin olması gerektiğinden farklı belirlenmesi yolu ile gerçekleştirildiği açıktır.

Üçüncü şart olan illiyet bağının, bu on iki bankanın kendi müşterileri ile yaptıkları sözleşmeler bakımından mevcut olduğu açıktır. Ancak, bu on iki bankanın dışında kalan bankaların müşterileri ve rakip teşebbüsler bakımından bu tartışmanın açık olabileceği unutulmamalıdır.

Dördüncü şart olan kast veya ağır ihmal bakımından ise, Kartel anlaşmalarının varlığı halinde kusurun ve hatta ağır kusurun var olduğu ileri sürülebilecektir. Dolayısıyla ayrıca bir kast veya ağır ihmali ispatlamaya gerek yoktur. Zira tarafların yasak faaliyetleri ihlalin bilincinde olduklarını ve bunun sonucunda istediklerini ifade eder. Doğal olarak taraflar ihlal ettikleri kaidenin varlığını bilmeseler dahi meydana getirdikleri sonuç kanuna aykırı ise kasdın varlığı kabul edilecektir.

Kaldı ki buradaki sorumluluk zaten sözleşmeye dayanan bir sorumluluk olduğundan her halde Banka sözleşmeye dayanan sorumluluk sebebiyle kusurlu addedilecektir. Zira sözleşmeye dayanan sorumlulukta zarara yol açan tarafın kusurlu olduğu yolunda karine bulunduğundan bunun aksini iddia edenin ispatlaması gerekir.

12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davasını Kimler Açar

Rekabetin engellenmesi, bozulması ya da kısıtlanması yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumun kötüye kullanılmasından zarar görenler tazminat davası açabileceklerdir (RKHK. M.57). Zarar görenler, yani davacılar maddede açık olarak sayılmamıştır. Bu konuda bir sınırlama olmaması, rekabetin sınırlanmasından etkilenen herkesin dava açıp açamayacağı sorusunu gündeme getirmektedir.

Sonuç olarak, tazminat davasındaki davacı, zarara uğradığını iddia eden kimsedir. Somut olayda bunlar, 21.08.2007 ile 22.09.2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerinden faydalanan tüketiciler, tacirler, kamu kurumları ile bunların dışında kalan rakip teşebbüslerdir.

Genel kurallardan hareketle rekabet ihlallerinden zarara uğrayan kimse, tazminat isteme hakkını başkasına temlik edebilir veya ölümü halinde tazminat hakkı mirasçılara geçer (MK m. 24/a) . Tazminat isteme hakkına bu yollarla sahip olan kimseler de dava açabileceklerdir.

12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası Hangi Yetkili Mahkemede Açılır

Görevli Mahkemeler

12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davası Tüketiciler açısından: Banka müşterisi tüketici ise, görevli mahkeme “Tüketici Mahkemeleri” dir.  Tacirler açısından: Banka müşterisi tacir ise, görevli mahkeme “Ticaret Mahkemeleri” dir.  Kamu Kurumları açısından: Banka müşteri kamu kurumu ise, görevli mahkeme “Asliye hukuk Mahkemeleri” dir.

Yetkili Mahkemeler

12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Davasında Yetkili mahkemeler ise, tüketiciler açısından yerleşim yeri mahkemelerinin yetkili olabilmesi istisnası dışında, genel olarak “sorumluluk çeşidi” tartışmaları göz önüne alınarak şu şekilde tespit edilebilir.

Eğer açılacak davalar, haksız fiil hukuku sorumluluğuna dayanarak açılacak ise, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. (HMK. M. 16)

Eğer açılacak davalar, sözleşme hukuku sorumluluğuna dayanarak açılacak ise, tüketicilere tanınan yerleşim yeri mahkemeleri istinası haricinde, işlemi yapan şubenin ifa edileceği yer mahkemesi yetkili olacaktır.

12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır Hazırlanır

12 Bankaya 3 Kat Kartel Tazminat Dava Dilekçesi hazırlanırken usul ve esasa ilişkin taleplere dikkat etmek gerekiyor. Dilekçenin Usul bölümü hazırlanırken tazminat davasının miktar belli olmamaması nedeniyle belirsiz bir alacak davası olduğu ve haklar saklı kalmak kaydı ile kısım olarak şimdilik… TL üzerinden dava açıldığı belirtilmelidir. Tazminat Dilekçesinin “esas” bölümünde ise, alınan mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerinin hangi bankadan hangi tarihte ve ne tutarda olduğu, yapısı ve özellikleri belirtilmelidir.

Rekabet Kurulu’nun on iki banka hakkında verdiği karar numarası ve Danıştay tarafından ilgili banka için onanan karar numarasını belirterek, davanın bu kararlar doğrultusunda ve tespiti yapılan kartel oluşumundan doğan tazminat davası olduğu belirtilmelidir.

Tek bir yaklaşımından dolayı, 12 bankanın 21.08.2007-22.09.2011 tarihleri arasındaki sürenin tamamı için mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri bakımından kartel oluşturmalarından dolayı tazminat talepleri müteselsilen sorumlu oldukları ifade edilmelidir.

Kartel oluşturan 12 bankanın “kasıtlı” hareket ettiğinin açık olduğu belirtilmelidir. Netice-i talep kısmında, uğranılan zararın veya davalının elde etme ihtimali bulunan karın tespit edilerek üç katı oranında tazminata hükmedilmesi talebi bulunmalıdır.

Piyasaya olan güvenin sarsılması, yüksek faizleri ödemeye çalışırken aile içi huzurun bozulması ve o döneme hayatını kaygı ve endişelerle geçmesi sebebiyle manevi tazminat talep edilebilir. Ancak bu talepte bulunurken, hakimin manevi tazminat talebini reddetme ihtimalinin de bulunduğu göz önünde tutmak gerekir.

3 Kat Kartel Tazminat  dava dilekçesinde tazminatın hesaplanması için davada bu konuda hesap uzmanın bilirkişi olarak atanması için talepte bulunulmalıdır. Zarara uğranıldığı belirtilen hizmetle ilgili detaylı döküm (mevduat dökümü veya kredi ödeme planı gibi) dilekçeye eklenmelidir.