30 Yıl Üzeri Emekli İkramiyesi

30 Yıl Üzeri Emekli İkramiyesi açıklama ve Anayasa mahkemesinin kararına yer verilmiştir.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 89. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca “… verilecek emeklilik ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler … dikkate alınmaz.” İbaresi uyarınca ise müvekkilimin 30 yılı aşkın çalışmasına dair olan emekli ikramiyesi kesilmiştir.

Ancak ANY. MAH. 25.12.2014 T. 2013/111 E. 2014/195 K. sayılı kararı ile “Kıdem tazminatının hesaplanmasında herhangi bir süre sınırlamasının bulunmamasına karşılık, 5434 sayılı Kanuna tabi görev yapmış kişilerin emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık süre sınırlamasına gidilmiş olması ise, Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerinde yer alan hukuk devleti ile eşitlik ilkesine aykırılık arz etmektedir.” Denilerek bahsi geçen düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmasından dolayı iptaline karar verilmiştir.

İptal ve tam yargı davaları

Madde 12 – İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 11 inci madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır

Açıklanan nedenlerle, çoğunluğun iptal yönündeki görüşüne katılmıyoruz.

BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR

İş hukuku tazminat davaları konusunda makalelere göz atınız.

İş kazası Tazminat konusunda makalelere göz atınız