Adi Otaklığın Feshi Ve Tasfiyesi Davası

Adi ortaklık sözleşmesi; iki yada daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. (TBK. 620/1 md.) Bu sözleşme Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Adi Otaklığın Feshi Ve Tasfiyesi Davası na bakma görevi genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemelerine aittir. (3 HD 2014/3147 E. 2014/6366 K.)

Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm hükümlerine tabi adi ortaklık sayılır.(6098 S. K. m. 620)

Oratklık Hangi Durumlarda Açılır –Adi Otaklığın Feshi Ve Tasfiyesi Davası

1. Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkansız duruma gelmesiyle.

2. Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa, ortaklardan birinin ölmesiyle.

3. Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa, bir ortağın kısıtlanması, iflası veya tasfiyedeki payının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesiyle.

4. Bütün ortakların oybirliği İle karar vermesiyle.

5. Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin bitmesiyle.

6. Ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuş veya ortaklık belirsiz bir süre için ya da ortaklardan birinin ömrü boyunca kurulmuşsa, bir ortağın fesih bildiriminde bulunmasıyla.

7. Haklı sebeplerin bulunması halinde, her zaman başkaca koşul aranmaksızın, fesih istemi üzerine mahkeme kararıyla. (6098 S. K. m. 639)

Katılım payı olarak bir şeyin mülkiyetini koyan ortak, ortaklığın sona ermesi üzerine yapılacak tasfiye sonucunda, o şeyi olduğu gibi geri alamaz; ancak koyduğu katılım payına ne değer biçilmişse, o değeri isteyebilir. Bu değer belirlenmemişse, geri alma, o şeyin katılım payı olarak konduğu zamandaki değeri üzerinden yapılır. Ortaklığın borçları ödendikten ve ortaklardan her birinin ortaklığa verdiği avanslar ile ortaklık için yaptığı giderler ve koymuş olduğu katılım payı geri verildikten sonra bir şey artarsa, bu kazanç, ortaklar arasında paylaşılır. Ortaklığın, borçlar, giderler ve avanslar ödendikten sonra kalan varlığı, ortakların koydukları katılım paylarının geri verilmesine yetmezse, zarar ortaklar arasında paylaşılır.

Ortaklığın sona ermesi halinde tasfiye, yönetici olmayan ortaklar da dahil olmak üzere, bütün ortakların el birliği ile yapılır. Ancak, ortaklık sözleşmesinde, ortaklardan biri tarafından kendi adına ve ortaklık hesabına belirli bazı işlemlerin yapılması öngörülmüşse, bu ortak, ortaklığın sona ermesinden sonra da o işlemleri tek başına yapmak ve diğerlerine hesap vermekle yükümlüdür. Ortaklar, tasfiye işlerini yürütmek üzere tasfiye görevlisi atayabilirler. Bu konuda anlaşamamaları halinde, ortaklardan her biri, tasfiye görevlisinin hakim tarafından atanması isteminde bulunabilir.Tasfiye görevlisine ödenecek ücret, sözleşmede buna ilişkin bir hüküm veya ortaklarca oy birliği ile verilmiş bir karar yoksa tasfiyenin gerektirdiği emek ile ortaklık mal varlığının geliri göz önünde tutularak hakim tarafından belirlenir ve ortaklık mal varlığından, buna imkan bulunamazsa, ortaklardan müteselsilen karşılanır. Tasfiye usulüne veya tasfiye sonucunda her bir ortağa dağıtılacak paya ilişkin olarak doğabilecek uyuşmazlıklar, ilgililerin istemi üzerine hakim tarafından çözüme bağlanır.

Adi Otaklığın Feshi Ve Tasfiyesi Davası

Adi Otaklığın Feshi Ve Tasfiyesi Davası

Dilekçe Örneği – Adi Otaklığın Feshi Ve Tasfiyesi Davası

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI                                          :

TC KİMLİK NUMARASI          :

ADRES                                            :

VEKİLİ                                            : Av. İlkay Uyar Kaba

ADRES                                            : 

DAVALI                                           : 

ADRESİ                                           : 

KONU                                               : Adi Ortaklığın feshi ve tasfiyesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

 

1- Müvekkilimin murisi dava dışı … … i…………..

2- Ortaklık sermayesi toplam … TL. olup bunun … TL. si müvekkilimin …………………………… süre ile irtifak hakkı tesis etmiştir.

 

4- 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun…………….başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6098 S. K. m. 620 – 639. maddeler

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-) Ortaklık ……………………

2-) Nüfus Kaydı

3-) İhtarname ……………………,

4-) Bilirkişi ………….

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda …………………………… feshedilen adi ortaklığın mahkemenizce tasfiye edilmesine ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

EKLER                                             :

1-) 

Davacı Vekili

Av. İlkay Uyar Kaba

Adi Otaklığın Feshi Ve Tasfiyesi Davası