Boşanma Davası Açma Sebepleri

Boşanma Davası Açma Sebepleri
Boşanma Avukatı Batıkent - Demetevler - Yenimahalle | 4721 sayılı TMK uyarınca, boşanmanın birçok sebebi bulunmaktadır. Bunlar; zina, haysiyetsiz yaşam sürme, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılması şeklinde özetlenir. Bu sebeplerden biriyle açılmış bir boşanma davasının başlıca ekonomik sonuçları...
Ankara Yenimahalle boşanma avukatı ve danışma konuları nelerdir? Evlilik gibi boşanma süreçleri de hayatımızın bir parçasıdır. Çeşitli nedenlerden dolayı yürütemediğiniz evliliğinizi, yasal olarak sona erdirmek için boşanma yoluna girmek çok kolay olmayan bir süreci beraberinde getirmektedir. Bu süreçte haklarınızı savunmak ve gereken işlemleri daha doğru bir şekilde yürütmek için davanızda avukat ve danışmanlık ile daha makul bir sürede davanızı sonlandırabilirsiniz. Ankara'da yaşıyorsanız boşanma dilekçesini ikamet ettiğiniz bölgenin bağlı bulunduğu Aile Mahkemesine boşanma dilekçesi vermek durumunda olacaksınız.

Boşanma avukat ve danışmanlık neden gerekli?

Boşanma davaları, her vakaya göre farklı uzmanlık alanı gerektiren davalardır. Örneğin anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları gibi konularda avukat ve danışmanlık almanız davanın akıbeti ve dava süresi bakımından çok önemlidir. Boşanma davaları Türk Medeni Kanunu'nun alanına giren davalardır ve ilgili kanunun 161'inci ve 166'ıncı maddeleri arasında boşanma sebepleri açıklanmıştır. Kanunda boşanma gerekçeleri genel ve özel olmak üzere iki farklı başlık altında incelenir. Genel boşanma sebepleri hakimin yorumuna çok daha açık gerekçelerdir ve temelinde şiddetli geçimsizlik ya da evlilik bağının sarsılması olarak tanımlanabilir. Özel gerekçeler ise kanunda daha açık olarak belirtilmiştir. Zina, çiftlerden birinin suça karışması, kişilerin hayatına kastedilmesi, onur kırıcı hareket ve davranışlar, çiftlerden birinin akıl sağlığını kaybetmesi, terk etme gibi açıklanması ve ispat edilmesi çok daha basit olan durumlardır.

Boşanma davasında danışmanlık konuları nelerdir?

Boşanma sürecinde vekil olarak tayin edeceğiniz ve danışmanlık alacağınız boşanma avukatı ihtiyacınıza göre anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası açılması ve takibinde size hizmet verebilir. Ayrıca duruma göre mal rejiminin tasfiyesi davası açılması, nafaka ve tazminat davası açılması, nafaka ve tazminat davalarının açılması, tanıma ve tenfiz davası açılması, velayet davası açılması, şiddet gösteren eş için açılabilen evden uzaklaştırma davasının açılması gibi hukuki hizmetlere ihtiyacınız olabilir. Tüm bu hukuki açıdan karmaşık dava süreçlerinin takip edilmesi için boşanma avukat ve danışmanlık süreci çok önemlidir.

Tedbir Talepli Boşanma Davası

Boşanma Davası Açma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davaları eşlerin birlikte ikamet ettikleri adreslerin bağlı olduğu Aile Mahkemelerinde; Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine açılır. Örneğin çift Ankara’da ikamet ediyorsa, bulundukları ilçenin adliyesindeki Aile Mahkemesine başvuracaklardır. 4721 sayılı TMK uyarınca, Boşanma Davası Açma Sebepleri bulunmaktadır. Bunlar; zina, haysiyetsiz yaşam sürme, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılması şeklinde özetlenir. Boşanma Davası Açma Sebepleri olan anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davasının başlıca ekonomik sonuçları olan, tazminat, nafaka hakkında bilgiler yer almıştır.

Boşanma Davası Açma Sebeplerinde Tazminat

Maddi Tazminat : Boşanmanın kişiye sıkı sıkıya bağlı bir bozucu yenilik doğuran hak ve işlem olduğunu gözden kaçırmamak gerekir.

Dolayısıyla, bir hukuki ilişkinin ortadan kaldırılmasına yol açan boşanma, beraberinde maddi tazminat kurumunu da getirecektir.

Maddi tazminat: TMK 174/1’e göre, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu tarafça talep edilebilen bir tazminattır. Bu tazminatın esası, “oluşan fiili zararların giderimi” şeklinde ifade edilebilir.

Maddi tazminat isteyecek tarafın, ya tamamen kusursuz olması ya da aldatan eşten daha az kusurlu olması gerekir. Maddi tazminatın içerisine boşanma sebebiyle ortaya çıkmış her tür zarar, örneğin evlenme sırasında yapılan masraflar, olağan dışı armağanlar, eğer varsa yoksun kalınan kazanç gibi değerler girebilir. Manevi Tazminat : Boşanmanın neden olduğu durum, eş açısından bir “kişilik hakkı ihlali” teşkil ediyorsa, örneğin kişinin onur ve haysiyeti zedelenmişse, aldatılan eşin bu zararlarını tazmin etmek amacıyla diğer eşten manevi tazminat talep etmesi mümkündür. Ancak, belirtelim ki anlaşmalı boşanmalarda maddi-manevi tazminat istemi yapılamaz.

Boşanma Davası Açma Sebepleri ve Nafaka Talebi

Yoksulluk Nafakası: Boşanma sebebiyle gerçek anlamda bir yoksulluğa düşecek olan ve boşanmanın sebebini teşkil eden fiilin faili olmayan eş, YOKSUL KALDIĞI MÜDDET BOYUNCA ödenmesi için uygun bir miktar yoksulluk nafakası isteyebilir. Ancak bu eşin, uygulamada genellikle bir işte çalışmıyor oluşuna ve herhangi bir yerden gelirinin olmamasına dikkat edilmektedir.

Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Alınır?

Eş eğer kendi kendini geçindirebilecek ölçüde, yani yoksulluğa düşmeyecek ölçüde bir kazancının olduğu tespit edilirse, yoksulluk nafakasına hükmedilmez. Ödenecek nafakanın, nafakayı ödeyecek eşin maddi gücüne denk olmasına özen gösterilir. Tedbir Nafakası: Boşanma davası henüz sürmekteyken, bizzat yargıcın kendiliğinden alabildiği geçici bir önlemdir. Dava süresi içerisinde maddi yokluğa düşecek olan eşe (çoğunlukla kadın eşe), diğer eşin uygun bir miktar nafaka ödemesidir. İştirak Nafakası : Boşanma gerçekleşse bile, boşanan çiftin çocuğu/çocukları varsa, o çocuk/çocuklar üzerindeki bakım ve yetiştirme yükümlülüğü sona ermez. Çocukların velayetini alan taraf, diğer eşten uygun bir miktar iştirak nafakası alır. Bu nafakaya yargıç bizzat kendisi karar verir. Çalışamayacak durumda olan eş, gerekirse iştirak nafakası ödemez.

Boşanma Davası Açma Sebepleri Anlaşmalı Boşanma

Yoksulluk Nafakası: Boşanma sebebiyle gerçek anlamda bir yoksulluğa düşecek olan ve boşanmanın sebebini teşkil eden fiilin faili olmayan eş, YOKSUL KALDIĞI MÜDDET BOYUNCA ödenmesi için uygun bir miktar yoksulluk nafakası isteyebilir. Ancak bu eşin, uygulamada genellikle bir işte çalışmıyor oluşuna ve herhangi bir yerden gelirinin olmamasına dikkat edilmektedir. Tedbir Talepli Boşanma Davası Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Anlaşmalı boşanma yapılırken çocuk için iştirak nafakası istenilmemiş olması  çocuğun hakkı olan eğitim ve öğretimini sağlayacak yardımın daha sonra istenilmesine engel değildir. Bu sebeple velayeti anneye verilen çocuk için daha sonra iştirak nafakası istenilmiş ise uygun miktar iştirak nafakasına hükmedilir. Hakim tarafından boşanma kararı verilebilmesi için boşanmanın çocukların durumu hususunda kişisel ilişki konusunda taraflarca kabul edilecek düzenlemenin uygun bulunması şarttır. Aynı durum velayet açısından da söz konusudur. Boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenleme tam bir mutabakatı içermelidir. Düzenleme koşula bağlanmamalıdır. Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Hangi Durumlarda İstenir?

Boşanma Davası Açma Sebepleri Boşanma Avukatı Batıkent Demetevler  Yenimahalle Ankara

Aile hukuku, Türk Medeni Kanunu hükümlerini esas alan ve aile fertleri arasındaki hukuki ilişkileri, hakları, sorumlulukları düzenleyen hukuk dalıdır.

Boşanma davaları da aile hukukunun çalışma alanı dahilin de görülen davalardır.

Boşanma davaları için ilk adım boşanma dilekçesi hazırlamaktır. Boşanma dilekçesi,  boşanma gerekçelerini ve nafaka, tazminat, çocuk varsa velayet haklarına yönelik taleplerin açıkça ifade edildiği hukuki belgelerdir. Hazırlanıp mahkemeye sunulması ve dilekçenin kabul edilmesiyle birlikte boşanma davası da başlamış sayılır. Boşanma dilekçesindeki ifadeler, boşanma davasının akıbetine doğrudan etki edecek olduğundan, yazılan her bir kelimenin çok büyük önemi olacaktır.  Talep edilecek olan hakların kanunlara uygunluğu, boşanma gerekçelerinin ispat edilebilir, inandırıcı ve hukuken boşanmaya yetecek gerekçeler olarak mahkemeye sunulması gerekir. Boşanma Davası Açma Sebepleri ile Boşanma Davası Nerede Açılır konusunu örnek verirsek Boşanma Avukatı Batıkent Demetevler  Yenimahalle Ankara olan ilçe ve semtlerin Ankara Adliyesinde davalarını açmaları gerekmektedir. Basit gibi görünse de en iyi şekilde bir avukat desteği ile hazırlanması gerekliliği şarttır. O nedenle boşanma kararından önce çiftlerin birlikte ya da ayrı ayrı avukata danışması çok önemlidir.  Boşanma davaları çiftlerin ikamet ettikleri bölgede açıldığı için avukat arayışına doğal olarak çevrenizden başlamalısınız. Örneğin Ankara Yenimahalle’de ikamet ediyorsanız, size danışmanlık etmesi için Ankara Yenimahalle boşanma avukatı içerisinde olacaksınızdır.  Ankara Yenimahalle boşanma avukatı listesi için Ankara Barosu’ndan destek alabilir, Baro’nun resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara