Atla

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tapu İptal Davası


Alacaklıdan Mal Kaçırma Tapu İptal Davası

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tapu İptal Davası

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tapu İptal Davası

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tapu İptal Davası açıklamalarından önce, Tasarrufun iptali veya BK'nun 19.maddesine göre dava yönünden ise alacaklıdan mal kaçırmak isteyen borçlunun kendi adını gizli tutarak hukuki işlemi kendi hesabına, başka bir kişiye yaptırmasıdır. Diğer bir anlatımla TBK'nun 19.maddesi gereğince muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal istemine ilişkindir. Kural olarak 3.kişiler, danışıklı işlem yapılmasından dolayı hakkın zarara uğraması durumunda tek taraflı veya çok taraflı olan bu hukuki işlemlerin geçersizliğini ileri sürebilir. Çünkü danışıklı bir hukuki işlem ile 3.kişilere zarar verilmesi onlara karşı işlenmiş bir haksız eylem niteliğindedir. Ancak 3.kişinin danışıklı işlem ile haklarının zarar uğratıldığının benimsenebilmesi için onun danışıklı işlemde bulunandan alacaklı olması ve danışıklı işlemin alacağının ödenmesini önlemek amacıyla yapılmış bulunması gerekir.Alacaklıdan Mal Kaçırma amacıyla borçlu, elindeki taşınır veya taşınmazlarını alacaklıdan gizli olarak elden çıkarabilir. Bu malların Alacaklıdan Mal Kaçırma olduğu ispat edilmesi durumunda alacaklı alacağına karşı bu mallardan hak iddia edebilir. Bu durumda gerek taşınmazların veya varsa aracın, bu aracın satış bedelinin kasko değerinden düşük olması, ayrıca borçlunun mali durumu nedeni ile mal varlığını 3.kişilere devrettiğini, dava konu olacak taşınmaz veya  aracın alacaklıdan mal kaçırmak için danışıklı olarak yapıldığını, İİK'nun 280/4. maddesinin uygulanma koşullarının oluştuğunu belirterek dava açılabilir. İİK.nun 282. ilgili maddede açıkça belirtilen Tasarrufun iptali davası, borçlu ile hukuksal hareket içinde  olan veya borçlu tarafından ödeme yaptığı kişilere ve mirasçıları karşı açılır. Ayrıca, kötü niyetli üçüncü şahıslar hakkında da iptal davası açılabilir. Doğrudan doğruya borçludan değil de, borçlunun sattığı şahıstan mal iktisap edenler hakkında iptal kararı verilebilmesi; ancak kötü niyetli olduklarının kanıtlanması halinde mümkündür. Kötü niyetten maksat, borçlunun durumunun satın alan tarafından bilinmesi veya bilinebilecek durumda olmasıdır. Kötü niyeti kanıtlama yükümlüğü ise davacı alacaklıya düşer. Kötü niyetin kanıtlanamaması halinde dava İİK'nun 283/2 maddesine göre bedele dönüşür. İİK'nın 283/II maddesine göre de iptal davası, üçüncü şahsın elinde çıkması durumunda borç miktarı oranında ödenmesine karar verilir. Bu ihtimalde 3.kişinin sorumlu olduğu miktar, elden çıkarılan malın o tarihteki gerçek değeridir. Bir başka anlatımla dava ve tasarrufa konu malı elinde bulunduran şahsın kötü niyetli olduğunun kanıtlanamaması halinde dava tümden reddedilmeyip borçlu ile tasarrufta bulunan şahıs tasarrufa konu malı elinden çıkardıkları tarihteki gerçek değeri oranında ve alacak miktarı ile sınırlı olarak tazminata mahkum edilmeleri gerekir.

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali

İİK.nun 282. ilgili maddede açıkça belirtilen Tasarrufun iptali davası, borçlu ile hukuksal hareket içinde  olan veya borçlu tarafından ödeme yaptığı kişilere ve mirasçıları karşı açılır. Ayrıca, kötü niyetli üçüncü şahıslar hakkında da iptal davası açılabilir. Doğrudan doğruya borçludan değil de, borçlunun sattığı şahıstan mal iktisap edenler hakkında iptal kararı verilebilmesi; ancak kötü niyetli olduklarının kanıtlanması halinde mümkündür. Kötüniyetten maksat, borçlunun durumunun satın alan tarafından bilinmesi veya bilinebilecek durumda olmasıdır. Kötü niyeti kanıtlama yükümlüğü ise davacı alacaklıya düşer. Kötüniyetin kanıtlanamaması halinde dava İİK'nun 283/2 maddesine göre bedele dönüşür. İİK'nın 283/II maddesine göre de iptal davası, üçüncü şahsın elinde çıkması durumunda borç miktarı oranında ödenmesine karar verilir. Bu ihtimalde 3.kişinin sorumlu olduğu miktar, elden çıkarılan malın o tarihteki gerçek değeridir. Bir başka anlatımla dava ve tasarrufa konu malı elinde bulunduran şahsın kötü niyetli olduğunun kanıtlanamaması halinde dava tümden reddedilmeyip borçlu ile tasarrufta bulunan şahıs tasarrufa konu malı elinden çıkardıkları tarihteki gerçek değeri oranında ve alacak miktarı ile sınırlı olarak tazminata mahkum edilmeleri gerekir.

Muvazaa Ve Hileye Dayalı Senetlerin İptali

BK. 18 ve 179. maddeler ile İİK 44. maddeki kanun maddeleri zikredilmek suretiyle alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı ve hileye dayalı senetlerin tanziminin ve icra takiplerinin iptali ile geçersizliğinin belirtilerek borçlu ve 3.kişiler  arasında düzenlenmiş bonoların muvazaa ve hileye dayalı tanzim edilmiş batıl ve geçersiz bonolar olduğunun tespit ve kabulü ile bonolara ayrışmasız bir nitelikte bağlı icra takibinin iptali için talep edilir.Ankara Avukat   
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak