Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

İvazsız tasarrufların butlanı:

 

Acizden dolayı butlan:

 

Konuyla bağlantılı Tasarrufun İptali Davası hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz.

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali- Yargıtay Kararları

17.Hukuk Dairesi Esas:  2010/3700 Karar: 2010/4799 Karar Tarihi: 27.05.2010

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI – MALIN BORÇLUDAN DEVİR ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDEN ÇIKTIĞI – DAVANIN TAZMİNATA DÖNÜŞTÜĞÜ KABUL EDİLEREK KOŞULLARI VARSA TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİ – DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Dava tasarrufun iptali isteğine ilişkindir. Davalı üçüncü kişi konumundaki şirket temsilcisinin aynı zamanda borçlu şirket temsilcisi ve ortaklarından olması karşısında üçüncü kişi konumundaki davalı R… Tur. Taş. Gıda Dayanıklı Tük. Mad. A.Ş.nin borçlu şirketin mali durumuyla alacaklıları ızrar kastını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle yapılan tasarrufun iptaline ancak taşınmaz davalı üçüncü kişinin borcu nedeniyle ve cebri icradan satılarak üçüncü kişinin elinden çıkmış ve dava dışı dördüncü kişinin eline geçmiş olması nedeniyle davanın tazminata dönüştüğü kabul edilerek koşulları varsa tazminata mahkum edilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu bu parsel hakkındaki davanın reddine karar verilmiş olması doğru bulunmamıştır.Tapu İptal Davası

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali

Tapu İptal Davası