Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

İvazsız tasarrufların butlanı:

Madde 278 – Mutat hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır. Ancak, bu müddet haciz veya aciz yahut iflastan evvelki iki seneyi geçemez. Aşağıdaki tasarruflar bağışlama gibidir.
1. Karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar,

2. Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler,

3. Borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler ve ölünceye kadar bakma akitleri,

Acizden dolayı butlan:

Madde 279 – Aşağıdaki tasarruflar borcunu ödemeyen bir borçlu tarafından hacizden veya mal bulunmaması sebebiyle hacizden yahut iflasın açılmasından evvelki bir sene içinde yapılmışsa yine batıldır:

1 – Borçlunun teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmiş olduğu haller müstesna olmak üzere borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler;

2 – Para veya mutat ödeme vasıtalarından gayrı bir suretle yapılan ödemeler;

3 – Vadesi gelmemiş borç için yapılan ödemeler.

4 – Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler. Bu tasarruflardan istifade eden kimse borçlunun hal ve vaziyetini bilmediğini ispat eylerse iptal davası dinlenmez.

Konuyla bağlantılı Tasarrufun İptali Davası hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz.

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali- Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2013/11677 Karar: 2013/12084 Karar Tarihi: 12.09.2013

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI – TAŞINMAZLA İLGİLİ DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ – KİŞİNİN BORÇLU DAVALININ KIZI OLMASI NEDENİYLE ARALARINDAKİ TASARRUFUN İPTAL EDİLMESİNDE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEMESİ – HÜKMÜN ONANMASI.

ÖZET: Mahkemece dava konusu … sayılı parselin icradan satılması nedeniyle bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, diğer taşınmazla ilgili davanın ise kabulüne karar verilmiştir. Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davalı A.`nin borçlu davalının kızı olması nedeniyle aralarındaki tasarrufun 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca iptal edilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine ve karardaki diğer gerekçelere göre davalı H. K. vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun hükmün onanmasına karar verilmiştir.

YARGITAY KARARI : Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali

17.Hukuk Dairesi Esas:  2010/3700 Karar: 2010/4799 Karar Tarihi: 27.05.2010

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI – MALIN BORÇLUDAN DEVİR ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDEN ÇIKTIĞI – DAVANIN TAZMİNATA DÖNÜŞTÜĞÜ KABUL EDİLEREK KOŞULLARI VARSA TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİ – DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Dava tasarrufun iptali isteğine ilişkindir. Davalı üçüncü kişi konumundaki şirket temsilcisinin aynı zamanda borçlu şirket temsilcisi ve ortaklarından olması karşısında üçüncü kişi konumundaki davalı R… Tur. Taş. Gıda Dayanıklı Tük. Mad. A.Ş.nin borçlu şirketin mali durumuyla alacaklıları ızrar kastını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle yapılan tasarrufun iptaline ancak taşınmaz davalı üçüncü kişinin borcu nedeniyle ve cebri icradan satılarak üçüncü kişinin elinden çıkmış ve dava dışı dördüncü kişinin eline geçmiş olması nedeniyle davanın tazminata dönüştüğü kabul edilerek koşulları varsa tazminata mahkum edilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu bu parsel hakkındaki davanın reddine karar verilmiş olması doğru bulunmamıştır.Tapu İptal Davası

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali

Alacaklıdan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali

Tapu İptal Davası