Aldatma Nedeni İle Boşanma | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

Aldatma Nedeni İle Boşanma

aldatma nedeni ile boşanma

Aldatma Nedeni İle Boşanma Sebebimidir?Medeni Kanun’un 161. Maddesi gereğince açılabilen aldatma nedeniyle boşanma davası, evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin diğerini aldatması sonucu özel yargılama usullerine tabi bir şekilde Aile Mahkemeleri tarafından görülen davalar olarak isimlendirilebilir.

Aldatma Nedeni İle Boşanma

Evlilik kurumu içerisinde çiftlerin uyması gereken en önemli değer olan sadakat yükümlülüğü aynı zamanda aile birliğinin temelini oluşturan en önemli olguların da başında gelmektedir.

Sadakat yükümlülüğünün ihlali bir baka deyişle eşlerden birinin diğerini aldatması aynı zamanda zina olarak da nitelendirilebilir.

 Boşanma davaları içerisinde en sık görülen ikinci davalar olarak göze çarpan aldatma nedeni ile boşanma davaları bazı özelikleri de taşımak durumundadır. Buna göre;

 • Aldatma nedeni ile boşanma davası açan tarafın (davacı) bu iddiasını mutlaka ispatlaması gerekmektedir.
 • Zina tanımlaması çok farklı şekillerde yapılabilen ve uluslararası hukuk normları açısından da oldukça farklı anlamlarda değerlendirilebilen bir tanımlamadır. Aslen zina tanımı evli bir kişinin eşi dışında bir başkasıyla cinsel ilişkiye girmesi olarak anlamlandırılır. Ancak Türk Medeni Kanun’a göre zina içerisine öpme, sarılma ve manevi doyum gibi tanımlamalar da girmekte; bu eylemler de zina olarak nitelendirilmektedir.
 • Aldatma nedeniyle açılan boşanma davası aldatılan eşin aldatma eyleminin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde dava açmasını gerektiren bir durumdur. Hukuksal açıdan eylemin öğrenildiği tarih itibariyle altı ay içerisinde dava açılmaması durumunda aldatma nedeniyle boşanma davasının açılma şansı sona ermekte, açılan boşanma davası için farklı tanımlamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Hukuksal açıdan altı aylık süre aşımı aldatılan eşin diğerini affettiği şekilde değerlendirilebilmektedir.
 • Zinanın oluşabilmesi için evlilik koşulu, cinsel ilişki koşulu ve kusur koşulu şartlarının birinin ya da her üçünün birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu noktada kişilerin evli olmaması durumunda herhangi bir zina tanımından bahsedebilmek mümkün değildir. Eşcinsel birliktelikler de zinaya dayalı boşanma davaları açılabilme şartlarından biri değildir.
 • Bazı durumlarda sarılma, öpüşme ve kucaklaşma sadakat yükümlülüğünü ihlal etse de zina açısından boşanma şartlarının oluşması anlamında değerlendirilmeyebilir. Bu durumda “haysiyetsiz yaşam sürme” anlamında boşanma davası açılabildiği de görülmektedir.

Aldatmak Boşanma Sebebi Midir?

Aldatmak, zina yapmak ya da ihanet ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın kesin bir boşanma sebebi olarak ifade edilmelidir.

Türk Medeni Kanun 161. maddede “eşlerden birisinin zina etmesi durumunda diğerinin boşanma davası açabileceği belirtilmektedir. Aynı zamanda aldatma olgusunun ortaya çıkışı diğer eşi manevi açıdan da oldukça rahatsız edeceğinden hem maddi hem de manevi tazminat davası açılıp, kişilik haklarının ve maddi zararın karşılanması için ek bir talepte bulunulabilmesi de mümkündür.

Burada önemli olan aldatma eyleminin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde boşanma davası açmak ve bu iddiaları belgeleriyle ispatlamaktır.

Aldatılma olgusu geç öğrenilmişse (örneğin 2016 yılında meydana gelen aldatma olayı 2019 yılında öğrenildiğinde) olayın öğrenilme tarihi itibariyle olayın üzerinden beş yıl geçmediği takdirde aynı şekilde altı ay içerisinde dava açılabilir. Burada zaman aşımı beş yıldır. Tüm bu hususlar için iyi bir boşanma avukatıyla birlikte hareket etmek çok önemlidir.

Aldatma Nedeni İle Boşanma
Aldatma Nedeni İle Boşanma

Aldatma Boşanma Dilekçesi Örneği 2019

Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi ya da zina nedeniyle boşanma dilekçesi temel anlamda diğer boşanma dilekçeleriyle paralellik gösterse de dilekçe konusunda zina nedeniyle evlilik birliğinin temelden sarsılması oldukça önem arz etmektedir.

 • Burada davalı ve davacının kimlik bilgilerinin yanı sıra evlilikleri sonucu doğmuş çocukların bilgilerine de yer verilmesi gerekmektedir.
 • Davacı ve davalı arasındaki evlilik birliğinin devam etmesinin mümkün olmadığı hususunda zina olgusunun kanıtlanabilmesi için dilekçede tüm deliller mahkemeye sunulmalıdır.
 • Burada davalı tarafın her türlü somut delile aldatma boşanma dilekçesinde yer vermesi gerekmektedir.
 • Gerekli delillerin ortaya koyulmasından sonra çocukların velayeti hususunda talep dilekçede net olarak mahkemeye iletilmelidir.
 • Velayetin ardından nafaka ve varsa maddi ve manevi tazminat talepleri açık bir şekilde mahkemeyle paylaşılmalıdır.
 • Vekalet ücreti ve yargılama giderleri için de talepler dilekçede yer almalıdır.

Aldatma Sonucu Boşanma Davası

Aldatma sonucu açılan boşanma davasında en önemli husus davalının aldatma iddialarını somut bir şekilde ispat etme yükümlülüğüdür. Mahkeme zina konusunda tüm delilleri inceleyip delillerin somut bir veriye dayanması üzerine bu özel neden dolayısıyla boşanma kararı verecektir.

Aldatma olgusunun ispat edilemediği durumlarda ise özel durum ortadan kalktığında mahkeme tarafların varsa kusurlarını değerlendirerek genel boşanma nedenine dayalı boşanma kararı verme yoluna gidecektir. Aldatma yüzünden boşanma oldukça geniş kapsamlı bir tanımlamadır.

Zina tanımlaması bir kişinin eşi dışında başka biriyle cinsel ilişkiye girmesi olarak yapılabilirken, Türk Medeni Kanunu’na göre ispatlanan sarılma, öpme, telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar, telefon ve bilgisayar kamerası vasıtasıyla duygusal ve cinsel tatmin gibi olgular da güven sarsıcı davranış olarak değerlendirileceğinden aldatma sonucu boşanma davası anlamında ele alınmaktadır.

Aldatma Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Aldatma nedeniyle verilen boşanma kararlarında mal paylaşımındaki eş katılma derecesi zina olgusunun değerlendirilmesi sonucu mahkeme tarafından belirlenmektedir.

Normal şartlar altında yarı yarıya olması gereken mal paylaşımı aldatma nedeniyle bir tarafın yüksek kusurlu olması durumunda o kusur kadar azaltılabilir ya da mahkeme tarafından aldatan tarafın mal alması hakkının tamamen ortadan kaldırılması şeklinde de değerlendirilebilir. Bu durum sadece edinilmiş malları kapsamaktadır.

Aldatma Boşanma Davasında Tazminat

Aldatma nedeniyle verilen boşanma kararlarında aldatılan eşin maddi ve manevi tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.

Medeni Kanun’un 174. Maddesi aldatılan eşin kusurlu olan eşten zina nedeniyle tazminat isteyebilmesi hakkının ortaya çıkarmaktadır.

 • Aldatma nedeniyle ortaya çıkan boşanmalarda aldatılan tarafın maddi kayıp yaşaması durumunda diğer taraftan maddi zararının karşılanması anlamında maddi tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.
 • Aldatma nedeniyle ortaya çıkan boşanmalarda aldatılan taraf aldatma olgusu nedeniyle yaşadığı psikolojik sıkıntılar ve kişilik haklarının ihlali dolayısıyla karşı taraftan manevi tazminat isteme hakkına da sahiptir.
 • Aldatma nedeniyle boşanma sonucunda aldatılan tarafın üçüncü şahıslardan (eşinin kendisini aldattığı kişiden) tazminat isteme hakkı bulunmamaktadır.

Aldatma Boşanma Davasında Velayet ve Nafaka

Boşanmanın aldatma sebebiyle olması velayet detayını etkileyen bir olgu değildir. Burada çocukların menfaati ve gelecekleri açısından en doğru kararın verilmesi diğer boşanma davalarında olduğu şekliyle meydana gelir.

Nafaka açısından da durum aynıdır. Ancak önceden aldatan tarafa nafaka verilmesi takdiri mahkemeler tarafından uygulanmayan bir husus olmakla beraber son hâkim kararlarında aldatan eşe nafaka verilebildiği de görülmektedir.

Aldatma Boşanma Avukatı

Aldatma nedeniyle açılan boşanma davalarında her ne kadar avukat tutma zorunluluğu bulunmasa da davalı tarafın hukuksal açıdan delillerin mahkemeye sunulup ispatlanabilmesi, mal paylaşımının istenildiği şekilde yapılabilmesi, çocukların velayeti ve nafaka gibi detayların yanı sıra oldukça önemli olan tazminat taleplerinin yerine getirilebilmesi için aldatma boşanma avukatı tutulması oldukça önemlidir.

Aldatma Boşanma Davalarında Affetme

Aldatma boşanma davalarında davacı tarafın aldatma olgusunu öğrendikten sonra altı ay içerisinde aldatma dolayısıyla boşanma davasını açmış olması gerekmektedir.

Altı ay içerisinde açılmayan davalarda hukuksal anlamda aldatılan tarafın aldatan tarafı affettiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Burada aldatma olgusunun geç öğrenilme durumundan da bahsetmek gerekmektedir.

Aldatma nedeniyle boşanma davasında zaman aşımı beş yıl olmasından hareketle aldatma olgusu dört yıl sonra öğrenilse bile öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde dava açılması yine de mümkün hale gelecektir.

aldatma sebebi ile boşanma
aldatma sebebi ile boşanma

Aldatan Eşin Boşanma Davası Açması

Aldatan eşin boşanma davası açması Türk Medeni Kanun 166. Maddesiyle birlikte değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Türk Medeni Kanunu’nda tam kusurlu olan tarafın boşanma davası açması yönünde bir engel bulunmasa da karşı tarafın en az bir kusurunun bulunması da zaruridir.

Temel hukuk ilkesine göre davalı taraf tamamen kendi kusuruna dayanarak herhangi bir hak elde edemeyeceği gibi karşı tarafın en ufak bir kusurunun olmadığı durumlarda boşanmanın gerçekleşebilmesi de mümkün değildir.

Özetle boşanmanın gerçekleşebilmesi için karşı tarafın en az bir kusurunun bulunması ve bunun ispatlanması olmazsa olmazdır. Karşı eşin kusurunun ispatlanamaması durumunda davanın reddedileceği kaçınılmazdır.

Aldatan eşin boşanma davası açması hususunda karşı tarafın buna karşılık bir boşanma davası açması da bu bilgiler ışığında değerlendirilmelidir. Aldatılan eş boşanmak istiyorsa ek bir davaya gerek olmayıp, kendi kusuru olmadığını ve karşı tarafın aldatma olgusunu kanıtladığı takdirde boşanma zaten gerçekleşecek; durumla ilgili tazminat talepleri de ortaya çıkacaktır.

Aldatma boşanma davası açma hususunda belirtilmesi gereken önemli bir durumda aldatılan eşin açtığı dava sonucunda aldatan eşin boşanmak istememesi durumudur. Hukuken böyle bir şey mümkün değildir.

Aldatma olgusu ispatlandıktan sonra aldatan tarafın boşanmama gibi şansı bulunmamaktadır. Kusur ispat edildiği andan itibaren aldatan eşin ne talep ettiği hukuken geçersiz bir detay olarak kalacaktır.

Aldatma Boşanma İspatı

Aldatma boşanma ispatı birçok farklı şekilde yapılabilir. Teknolojinin ilerlemesi sonucunda birçok farklı kayıta ulaşabilmenin mümkün olmasından hareketle boşanma ispatı için her türlü delil mahkemeye kolaylıkla sunulabilir.

Aldatma hususunda sadece cinsel ilişki detayı değil, boşanma aldatma telefon kayıtları, sosyal medya yazışmaları, otel kayıtları gibi olgular önemli delillerdir. Mahkeme davalı tarafın eşi dışında başka bir kişiye sarılmasını dahi zina olarak kabul etmekte; bunun somut delillere dayanması sonucunda aldatma nedeniyle boşanma kararı verebilmektedir.

Ancak mahkemeye sunulan tüm bu delillerin aldatma olgusunu ispatlama amacıyla yapılması zorunludur. Aldatma olgusunun ortaya çıkması haricinde eşin özel hayatının izlenmesi ve hak ihlalleri sonucunda tesadüfen öğrenilen aldatma delilleri mahkemede bu açıdan kullanılamaz. Aldatan kadına boşanma davası ya da aldatan kocaya boşanma davasının nitelik açısından herhangi bir farkı da bulunmamaktadır.

Aldatma Boşanma Ne Kadar Sürer?

Aldatma boşanma davalarında kesin bir süreden bahsetmek mümkün değildir. İstatistikler aldatma boşanma davalarının ortalama 8 ile 12 ay arasında sürdüğünü ortaya koymaktadır. Burada davalının iddialarını kanıtlaması, sunduğu delillerin niteliği ve inandırıcılığı gibi birçok husus dava süresine doğrudan etki etmektedir.

Aldatma boşanma davalarında temyiz sürecine bakan Yargıtay II. Hukuk Dairesi’nde ortalama inceleme süresi ise 250 gün civarındadır.

Aldatma Boşanma Yargıtay Kararı

Aldatma boşanma davalarında Yargıtay kararları da üzerinde dikkatle durulması gereken önemli hususlar oluşturmaktadır.

Yukarıda üzerinde birçok kez detaylıca durulduğu üzere zina tanımı için cinsel ilişki şartı koşulmuş olsa bile, cinsel ilişki meydana gelmediği için reddedilen bir mahkeme kararı Yargıtay’a götürüldüğünde Yargıtay her iki kişinin muhtelif tarihlerdeki görüşme sıklığından yola çıkarak bir gece aynı evde yalnız kalmalarını zina sebebi olarak görmüş ve kararı bozmuştur.

Bununla birlikte Yargıtay kararlarına göre ayrıca aldatıldığını öğrenen eşin aldatan eşe karşı şiddet uygulaması dava kusurunun her iki tarafa eşit olarak uygulanması anlamına da gelecektir. Aldatma Nedeni İle Boşanma Avukat ve danişmanlık için diğer sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

59 Görüntülenme

SORULAR

 1. Ayşe Maraşlı dedi ki:

  Boşanma konusunda bazı sorulara cevap bulamadım. Örneğin Boşanma Kararı Nasıl Alınır? Boşanma Kararını Alırken Neye Dikkat Etmeliyim? bana bu konuda yol gösteririrmisiniz?

  • Avukat İlkay Uyar Kaba dedi ki:

   Bu konuda size kısaca yapacağım tavsiyeler şunlardır. Umarım faydalı olur..

   Boşanma Kararı Nasıl Alınır?

   Boşanma kararını almak kadın da olsa erkek de olsa bir çok insan için zordur. Bu süreç uzun sürebilir, ekonomik ve manevi yönden kişiler yıpranabilir. Boşanmaya karar vermek için bu nedenle acele etmeyin. Kararın gerçekten sizin kararınız olduğundan emin olduktan sonra boşanmak için adım atın. Boşanmaya net olarak karar verdiğinizden emin olduktan sonra yasal olarak harekete geçin. Boşanma davası açmak için bir avukat tarafından temsil edilmek zorunda değilsiniz. Bununla beraber bu süreçte tecrübeli birinden yardım almanız sizin için her anlamda daha iyi olacaktır.

   Boşanma Kararını Alırken Neye Dikkat Etmeliyim?

   Boşanma kararı alırken kendinize bir takım sorular sormanız sizin için faydalı olacaktır. Boşanma kararını neden alıyorum? Boşanma kararının maddi ve manevi sonuçları neler olacak? Eğer evlilikten doğan çocuk ya da çocuklar var ise bu boşanmadan nasıl etkilenecekler? Bu sorulara yanıt vermek her zaman kolay olmayabilir. Eğer tek başınıza bu kararı vermekte zorlanıyorsanız, profesyonel birinden destek almanız sizin için faydalı olacaktır.

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp