Arabuluculuk İş Davaları

Arabuluculuk sisteminin İş davalarına etkisine yer verilmiştir.  Arabuluculuk genel olarak ihtilaflı iş – işverenin, Müzakere ile karşılıklı olarak üzerinde anlaşma sağlayacakları bir çözüme ulaşmalarında tarafsız üçüncü bir kişinin yani arabulucunun yardımcı olma sürecidir. İş Hukukunda Arabuluculuk sistemi işçi-işveren arasında müzakere kurulması, yapılan bu müzakelerde taraflar arasında iletişimi kolaylaştırmak, işçi ve işverenin arasındaki uyuşmazlıklarda çözüm bulmasında yardımcı olacaktır. Arabuluculuk ile ilgili sorular yazımızda

İş Hukukunda arabuluculuk, işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan,  işçi alacakları ile işe iade talepleri ile ilgili olarak arabulucu’ya müracaat edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle İşçi ve işveren İşçi alacakları ve İşe iade davalarında ki uyuşmazlıklarında  doğrudan İş mahkemelerine müracaat ederek dava açamazlar. İş davaları ile ilgili olarak direk mahkemeye dava açılması durumunda iş mahkemeleri dava şartı yokluğu nedeniyle dava reddelicektir. İş mahkemelerine başvuru ancak işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan işçi alacakları ile işe iade talepleri ile ilgili arabulucu’ya müracaat edilmesi ve  yapılan müzakereler sonucu anlaşma olmaması durumunda dava açabilirler.

İş Hukukunda Arabulucu Nasıl Seçilir

İş hukukunda işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan işçi alacakları ve  işe iade uyuşmazlıkları için Arabulucu’yu kendileri seçebilecekleri gibi, Adliyelerde bulunan Arabuluculuk merkezine şahsen müracaat ederek de seçebilmektedirler. Arabulucuk merkezine kayıtlı arabulucular otomasyon sistemi üzerinden atamaları yapılmaktadır. Tarafların müracaatı üzerine  Arabulucu ataması sadece Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucular arasından yapılmaktadır.

Arabuluculuk İş Davaları – Tarafların anlaşması

MADDE 22 – (1) Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir, anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde, bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır.
(2) Taraflar, arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, asıl uyuşmazlık hakkındaki görev ve yetki kurallarına göre belirlenecek olan mahkemeden talep edilebilir. Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır.
(3) İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, çekişmesiz yargı işidir ve buna ilişkin inceleme dosya üzerinden de yapılabilir. Ancak arabuluculuğa elverişli olan aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda inceleme duruşmalı olarak yapılır. Bu incelemenin kapsamı anlaşmanın içeriğinin arabuluculuğa ve cebrî icraya elverişli olup olmadığı hususları ile sınırlıdır. Anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi için mahkemeye yapılacak olan başvuru ile bunun üzerine verilecek kararlara karşı ilgili tarafından istinaf yoluna gidilmesi hâlinde, maktu harç alınır.  Taraflar anlaşma belgesini icra edilebilirlik şerhi verdirmeden başka bir resmî işlemde kullanmak isterlerse, damga vergisi de maktu olarak alınır.

Arabuluculuk Ücretini Ödenmesi

İş hukukunda işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan işçi alacakları ile işe iade talepleri için Arabulucuya müracaat durumunda ücretleri nasıl ödeneceği veya ücretlendirilmesi hakkında

İş davalarında Arabuluculuk ücretinin ilk iki saati devlet tarafından karşılanacak. Anlaşma gerçekleşmez ise bu ücret yargılama giderinden sayılacak.

Arabulucu Müzakerelerine (Toplantısına) Avukat ile Katılabilir mi ?

İş hukukunda işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan işçi alacakları ile işe iade talepleri için Arabulucu’nun Toplantı davetine Gerek işçi gerekse İşveren Avukat aracılığı ile katılabilir. Avukatın arabuluculuk konusunda özel yetkilendirilmesi gerekmektedir. Müzakere sırasında şirket temsilci var ise, şirket temsilcisi de yetki belgesini sunmak zorundadır.

İş Davalarının Arabulucu ile Çözülmesinin Faydaları

Mahkemeye göre daha ucuzdur. Gizliliği daha çok gözetebilir. Kazan Kazan’a daha yatkındır. Tarafların kendini ifade etmesine öncelik verilir. Tarafların müzakere sürecindeki insiyatiflerini artırır. Hukuki sistemin yükünü azaltır. İnanç, toplumsal normlar, kültürel farklılıkları dikkate alma konusunda mahkemelere göre daha duyarlı olabilir.

İş Hukukunda Arabuluculuk Müzakereleri Nasıl Sonlanır

Tarafların anlaşmaya varması. Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi. Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi. Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi. Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının veya 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince uzlaşma kapsamına girmeyen bir suçla ilgili olduğunun tespit edilmesi.

Arabulucuk – Gizlilik Kuralları

Gizlilik MADDE 6 

(1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür.

(2) Arabuluculuk faaliyeti sırasında fotoğraf çekilemez, ses ve görüntü kaydı yapılamaz.

(3) Gizlilik kuralına aykırı hareket eden arabulucunun; hukuki ve cezai sorumluluğu saklı olup, sicilden silinmesine de karar verilebilir.

(4) Gizlilik kuralına uyma yükümlülüğü, arabulucunun yanında çalışan kişiler ile denetim ve gözetiminde ilgili mevzuatı çerçevesinde staj yapanları da kapsar.

(5) Aksi kararlaştırılmamışsa, taraflar ve varsa vekilleri de birinci fıkrada belirtilen gizlilik kuralına uymakla yükümlüdür. Aynı şekilde, Bakanlık ve Kurul görevlileri yönünden de bu yükümlülük geçerlidir.

Beyan veya belgelerin kullanılamaması

MADDE 7

(1) Taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dâhil olmak üzere üçüncü bir kişi, uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında yahut tahkim yoluna başvurulduğunda, aşağıdaki beyan veya belgeleri delil olarak ileri süremez ve bunlar hakkında tanıklık yapamaz: a) Taraflarca yapılan arabuluculuk daveti veya bir tarafın arabuluculuk faaliyetine katılma isteği.
b) Uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile sona erdirilmesi için taraflarca ileri sürülen görüşler ve teklifler. c) Arabuluculuk faaliyeti esnasında, taraflarca ileri sürülen öneriler veya herhangi bir vakıa veya iddianın kabulü. ç) Sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla hazırlanan belgeler.

(2) Birinci fıkra hükmü, beyan veya belgenin şekline bakılmaksızın uygulanır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen bilgilerin açıklanması mahkeme, hakem veya herhangi bir idari makam tarafından istenemez. Bu beyan veya belgeler, birinci fıkrada öngörülenin aksine, delil olarak sunulmuş olsa dahi hükme esas alınamaz. Ancak, söz konusu bilgiler bir kanun hükmü tarafından emredildiği veya arabuluculuk süreci sonunda varılan anlaşmanın uygulanması ve icrası için gerekli olduğu ölçüde açıklanabilir.

(4) Bir, iki ve üçüncü fıkralar, arabuluculuğun konusuyla ilgili olup olmadığına bakılmaksızın, hukuk davası ve tahkimde uygulanır.

(5) Birinci fıkrada belirtilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, hukuk davası ve tahkimde ileri sürülebilen deliller, sadece arabuluculukta sunulmaları sebebiyle kabul edilemeyecek deliller hâline gelmez.

Arabuluculuk İş Davaları

Arabuluculuk İş Davaları

ANKARA AVUKAT