Araç Bedelinin İadesi

Araç Bedelinin İadesi için aracı sıfır kilometre alması durumunda, söz konusu hata aracın orijinalliğini bozması ve fiyatını düşürmesi durumunda Araç Bedelinin İadesi de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarından; aradaki farkın ödenmesini Araç Bedelinin İadesi talep için dava açılabilir.

Araç değer kaybı davası nasıl açılır, nasıl hesaplanır, kimden alınır konuları için araç değer kaybı davası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.

Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. (6502 S. K. m. 11)

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Araç Bedelinin İadesi – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2014/4307 Karar: 2014/18635 Karar Tarihi: 11.06.2014

TAZMİNAT DAVASI – SATIN ALINAN ARACIN AYIPLI ÇIKMASI NEDENİYLE DAVACININ KİŞİSEL HAKLARININ ZARARA UĞRADIĞININ KABUL EDİLEMEYECEĞİ – MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava konusu olayda ise, satın alınan aracın ayıplı çıkması nedeniyle, davacının kişisel haklarının zarara uğradığı kabul edilemeyeceğinden, manevi tazminatın koşulları bulunmamaktadır. Mahkemece aksine düşüncelerle, davacının ayıplı araç sebebiyle büyük bir üzüntü duyduğundan bahisle, koşulları oluşmadığı halde manevi tazminata hükmedilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2005/291 Karar: 2005/11080 Karar Tarihi: 14.11.2005

ALACAK VE ARAÇ DEĞİŞİMİ DAVASI – HAVA YASTIKLARININ AÇILMAMASI VE EMNİYET KEMERLERİNİN KİLİTLENMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ – ARAÇTA İMALAT HATASI BULUNMADIĞI – KAZANIN OLUŞUMU VE HAVA YASTIKLARININ AÇILMAMASI ARASINDA BİR İLLİYET BAĞI BULUNMADIĞI

ÖZET: Davacı vekili, davalı … Şirketi tarafından üretilen ve diğer davalı tarafından satışa çıkartılan aracı, müvekkili şirket tarafından satın alındığını, aracın kaza yaptığını ve meydana gelen kaza sonrası aracın hurda hale gelmesine rağmen hava yastıklarının ve emniyet kemeri kilidinin çalışmadığını, aracın bu hali ile ayıplı olarak üretildiğini, davalı şirketlerin aracın sigorta bedeli karşılığında değiştirilmesi taleplerinin reddedildiğini iddia ederek, … TL. tazminatın ve hava yastıklarının açılmaması ve emniyet kemerlerinin kilitlenmemesi nedeniyle yaşanan korku nedeniyle ….TL. manevi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir. Satım konusu araçta imalat hatası bulunmadığı ve kazanın oluşumu hava yastıklarının açılmaması arasında bir illiyet bağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş.

Araç Bedelinin İadesi

Araç Bedelinin İadesi

Avukat