Ayıplı Mal Nedeniyle Sözleşmenin Feshi | İlkay Hukuk Bürosu

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Ayıplı Mal Nedeniyle Sözleşmenin Feshi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tüketici Hukuku Davaları  > Ayıplı Mal Nedeniyle Sözleşmenin Feshi

Ayıplı Mal Nedeniyle Sözleşmenin Feshi

Ayıplı Mal Nedeniyle Sözleşmenin Feshi

Ayıplı Mal Nedeniyle Sözleşmenin Feshi

Ayıplı Mal Nedeniyle Sözleşmenin Feshi | Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır.

Hakim, uyuşmazlık konusu hakkında bizzat duyu organları yardımıyla bulunduğu yerde veya mahkemede inceleme yaparak bilgi sahibi olmak amacıyla keşif yapılmasına karar verebilir. Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren  durumlarda dosya bilirkişiye göndererek rapor isteyebilir.

Ayıplı Mal Nedeniyle Sözleşmenin Feshi Nasıl Yapılır?

Satıcının satılanın ayıplarından sorumlu olduğu hallerde alıcı, aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme.Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme.

Alıcının, sözleşmeden dönme hakkını kullanması halinde, durum bunu haklı göstermiyorsa hakim, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir.

Ayıplı Mal Nedeniyle Sözleşmenin Feshi İstinaf Mahkemesi Kararı

Yapılan yargılama sonunda mahkemece, dava konusu aracın sunroof’unun imalat hatasından kaynaklı bir sorun olması nedeniyle tüketicinin sorumlu tutulamayacağı, aracın servise gittiği tarih itibariyle garanti süresinin henüz bitmediği ve garanti süresi içerisinde gizli ayıbın ortaya çıkması, arızanın tüketiciden kaynaklı bir sorun olmaması da nazara alınarak,

Tüketicinin seçimlik haklarından 6502 sayılı yasanın 11/ç Maddesine göre; ayıplı olan sunroof’un ayıpsız misli ile değiştirilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmış, her ne kadar 29/11/2016 tarihli karar duruşmasında yazdırılan kısa hükmün 2. Bendinde maddi hata sonucu sehven “Dava konusu aracın 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun 11/ç maddesi uyarınca ayıpsız misli ile değiştirilmesine,” denilmiş ise de gerekçeli kararın yazımı sırasında söz konusu maddi hatanın düzeltildiği belirtilerek davanın kabulüne karar verilmiştir.

Ayıplı Mal Nedeniyle Sözleşmenin Feshi İstinaf Sebepleri

Davacı ve davalı …. Türkiye A.Ş. Genel Müdürlüğü vekilleri karara karşı istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

Davacı taraf İstinaf dilekçesinde özetle, mahkeme kısa kararında dava konusu aracın gizli ayıp nedeniyle misli ile değiştirilmesine karar verildiği ancak gerekçeli kararda ise bu kısa karardan dönülmüş ve aracın sunroof’un ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilmiştir. Mahkeme tarafından verilen kararlar farklı olup, bu çelişkinin giderilmesi ayrıca kararın kaldırılarak kısa karardaki gibi aracın misli ile değiştirilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı taraf İstinaf dilekçesinde özetle, mahkeme tarafından kısa karar ile gerekçeli karardaki çelişkinin sehven meydana geldiğini, ayrıca aracın garanti süresinin dolduğunu ve sunroof’ta meydana gelen deformasyonun kullanıcı hatasında meydana geldiğini, bu nedenle sunroof’’un değiştirilmesinin mümkün olmayacağını ve onarım yönünde karar verilmesinin hakkaniyete uygun olacağını belirterek kararının kaldırılmak suretiyle talepleri doğrultusunda karar verilmesini istemiştir.

Ayıplı Mal Nedeniyle Sözleşmenin Feshi İstinaf Kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2009/19-109 Esas ve 2009/123 Karar sayılı ilamında değinildiği üzere, 10.04.1992 tarih, 1991-7 Esas 1992-4 Karar Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı, hâkimin tefhim etmiş olduğu kısa kararla gerekçeli kararın uyum içinde olması gerektiğini öngörmektedir.

Kısa kararla gerekçeli karar arasındaki çelişkiye cevaz verilmemesinin amacı, kamunun mahkemelere olan güveninin sarsılmamasına yöneliktir. İçtihadı Birleştirme Kararında bu konuya çok büyük birönem verilmiş, çelişkinin varlığı tespit edildiği takdirde, başka hiçbir incelemeye gerek görülmeksizin ve tarafların bu konuyu temyiz sebebi yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın kararın salt bu nedenle bozulması gerektiğine işaret edilmiştir.

Ayrıca 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 297. maddesinde hüküm fıkrasında nelerin yer alacağı açıklanmış; 297. maddenin 2. fıkrası ile “Hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir” hükmü getirilmiştir.

Somut uyuşmazlıkta, açıklanan yasal düzenleme gözetilmeyerek Mahkemece, 29/11/2016 tarihli hüküm duruşmasına ait kısa kararda “Dava konusu aracın 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun 11/ç maddesi uyarınca ayıpsız misli ile değiştirilmesine,” şeklinde hüküm kurulduğu halde, sonradan yazılan gerekçeli kararın hüküm fıkrasında,

“Dava konusu aracın sunroofunun 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun 11/ç maddesi uyarınca ayıpsız misli ile değiştirilmesine,” yazılmak suretiyle, tefhim edilen kısa karar hüküm fıkrası ile taraflara tebliğ edilen gerekçeli karar hüküm fıkrası arasında çelişki yaratıldığı ve bu hususun ancak mahkemesince düzeltilebileceği anlaşılmakla,

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ nun 297. maddesi ve 355. Maddesi gereği hükmün kaldırılması gerekmiştir. Kaldırma nedenine göre, tarafların diğer istinaf itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiş aşağıdaki gibi karar verilmiştir.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

4 Sorular

Avukata Soru Sor