Boşanma Davalarında Tazminat

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Boşanma Davalarında Tazminat

Boşanma Davalarında Tazminat

Boşanma Davalarında Tazminat

Boşanma Davalarında Tazminat

BOŞANMA DAVALARINDA TAZMİNAT, BOŞANMA DAVASI MADDİ MANEVİ TAZMİNAT

Boşanma Davalarında Tazminat, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca maddi ve manevi tazminat talepleri boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarından biridir. Günümüzde boşanma davalarının sayısı geçmiş zamanlara oranla daha fazla artmakla birlikte gün geçtikçe de artmaya devam etmektedir. Bunun sebeplerini incelediğimiz zaman özellikle ekonomik çerçeveden bakarsak, kadınların çalışma yaşamına daha fazla dahil olması ile ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri sonucunda, eş ile herhangi bir anlaşmazlık durumunda hukuki hakkı olan boşanma yoluna gitmeyi tercih edebilmektedir. Yine diğer bir çerçeveden bakarsak, psikolojik olarak erkeğin egemenliği altında baskı altında tutulan kadın, bu durumdan hoşnutsuz olarak yine boşanma yoluna gidebilmektedir.

Boşanma Davasında maddi tazminat talebinde bulunabilme şartları gibi, manevi tazminat talebinin kabul edilebilmesi yönünden de tazminat isteyenin kusursuz veya daha az kusurlu olması, zarar oluşması, nedensellik bağı ve hukuka aykırılık unsurlarının bulunması gerekmektedir.

Boşanma sadece kadınlardan kaynaklı olamamakla birlikte son zamanlarda gerçekleşen toplumsal bir olayı da atlamak doğru olmayacaktır. Burada aslında boşanmanın sonucu değil nedeni üzerinde en çok etkili olan etmenler açıklanmak istenmiştir. Buradan yola çıkarak aile içi şiddetli geçimsizlik sonucu başvurulan boşanma yöntemi, kişilerin birinin veya anlaşarak boşanma davası açması sonucunda boşanma gerçekleştirilebilir. Fakat doğal olarak bu süreç  kişilerin karşılıklı zararları ile sonuçlanabilmektedir. Boşanma sonucu doğan bu zararların sonucunda kişiler boşanma davası tazminatı isteyebilirler.

Manevi Tazminat – Boşanma Davalarında Tazminat

Anılan Kanunun 174. maddesinin 1.fıkrası uyarınca, mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceği belirtilmiş; 2.fıkrasında ise boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun bir para isteyebileceği öngörülmüştür.

Yani burada manevi zarar oluşturan durumun nedeni ve sonucu olmak üzere içeriği de önem arz etmektedir. Direk olarak kişiliğe saldırının olup olmadığı, hakaret, kötü sözler söyleme gibi durumların varlığı incelemeye açılarak nedensellik bağı çerçevesinde hareket edilmektedir.  Maddi tazminatta olduğu gibi manevi tazminat talebinde de az kusurlu taraf ancak diğer eşten tazminat isteyebilir. Kısacası mağdur olan taraf ancak manevi tazminat açabilmektedir.

Maddi Tazminat – Boşanma Davalarında Tazminat

Anılan Kanunun 174. maddesinin 1.fıkrası uyarınca, mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceği belirtilmiştir. Boşanma davası tazminatı maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Maddi tazminat davası hem mahkeme sonucunda doğan veya doğacak olan mahkeme giderlerinin yükünü karşı tarafın sağlamasını, hem de boşanma sonucunda eşlerden biri özellikle çalışmıyor ise karşı taraftan ya düzenli olarak örneğin aylık usul ile veya toplu olarak para talep etmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda boşanma sonucunda mağdur durumuna düşecek olan taraf maddi olarak bir beklenti içerisine girmekte ve diğer taraf ise bunu karşılama sorumluluğu ile bunu karşılama durumunda kalmaktadır ki bu durum mahkeme kararı ile onaylandığı durumda uygulamaya konabilmektedir.

Boşanma davalarında maddi tazminat almak isteyen kişi öncelikle maddi tazminat talebinde bulunmak zorundadır. Bu zorunluluğun öneminin anlaşılması gereklidir ki mahkeme herhangi bir talep olmaksızın tazminatın doğduğuna kanaat getirse dahi herhangi birşey yapması mümkün değildir. Aynı zamanda boşanma davası sonuçlanmamış ise tazminatın isteyen kişiye verilmesi söz konusu olamamaktadır. Diğer bir koşul ise tazminat isteyen kişinin karşı taraftan daha kusursuz olması beklenmektedir. Aynı zamanda maddi tazminatın istenme süreleri ile de belirli kısıtlamalar mevcuttur. Tazminat isteyen kişi dava ile birlikte, dava devam ederken ya da bir yıl içerisinde talep etmek zorundadır.

Maddenin anlatımından görüldüğü üzere Boşanma Davalarında Tazminat istenebilmesi, tazminat isteyenin kusursuz veya daha az kusurlu olması, tazminat istenenin kusurlu olması yanında bir zararın ile nedensellik bağı ve hukuka aykırılık unsurlarının gerçekleşmesine bağlıdır. Eş kusursuz veya az kusurlu ise maddi tazminata hükmedilebilir.

Boşanma Tazminat Davası Nasıl Açılır – Boşanma Davalarında Tazminat

Boşanma ile birlikte  az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Evlilik nedeniyle tarafların sahip oldukları menfaatler mevcut yararlar olarak kabul edilirken beklenen menfaat mal rejiminin erken sona ermesi nedeniyle ortaya çıkacak olan zarar üzerinden örneklenebilir. Zarara boşanmanın sebep olduğu kanıtlanmalıdır.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, bir para ödenmesini isteyebilir. Tazminat isteyen tarafın kusursuz ya da daha az kusurlu olması, tazminat istenen tarafın kusurlu olması gerekir. Hareketleri iradi olmayan tarafa kusur yüklenemeyeceği için tazminat ödeme yükümü doğmaz.

Boşanma davası tazminat istenerek belirli zararların ekonomik anlamda karşılanması anlamına gelmektedir. Mağdur taraf her kim ise diğer tarafa maddi veya manevi veya her ikisini birden bunu talep etmek koşulu ile açabilir. Burada taraflardan istenilen koşulların yerine getirilmesi durumunda kişilerin veya tarafların isteği yönünde sorunsuz bir şekilde boşanma gerçekleştirilmiş olur.

Boşanma tazminat davası nasıl açılır, ve boşanma davaları hakkında yasal uygulamaları sayfamızdan bulabilirsiniz. Aynı zamanda davalarda bulunmak istemiyorsanız bir boşanma avukatı ile anlaşarak vekalet verebilirsiniz.

Yargıtay Kararları – Boşanma Davalarında Tazminat

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2012/2-707 Karar: 2013/303 Karar Tarihi: 06.03.2013

BOŞANMA DAVASI – EŞE ŞİDDET UYGULANMASININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞTURACAĞI – TARAFLARIN EKONOMİK DURUMLARINA GÖRE VERİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ YERİNDE OLUŞU – DİRENME KARARININ ONANMASI GEREĞİ

 YARGITAY KARARI :  BOŞANMA DAVALARINDA TAZMİNAT

2.HUKUK DAİRESİ E. 2005/8396 K. 2005/13955 T. 11.10.2005

ÖZET : Boşanmanın eki niteliğindeki manevi tazminat, boşanma hükmünün kesinleşmesi ile muaccel hale gelir. Bu nedenle davalı kadın için takdir edilen manevi tazminata dava tarihinden itibaren faiz uygulanması usul ve yasaya aykırı ise de; bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmez.

 YARGITAY KARARI  BOŞANMA DAVALARINDA TAZMİNAT

2.Hukuk Dairesi Esas:  2006/11240 Karar: 2006/17764 Karar Tarihi: 18.12.2006

ÖZET: Mahkemece davacı kadından boşanmanın eki maddi tazminat ile boşanmanın eki olmayan tazminat istemlerinin miktar olarak ayrı ayrı açıklattırılması boşanma eki olmayan isteklere ilişkin nisbi harç alınarak sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor