Atla

Boşanma Davasında İstinaf Ve Temyiz Süresi


Boşanma Davasında İstinaf Ve Temyiz Süresi

Boşanma Davasında İstinaf Ve Temyiz Süresi

Boşanma Davasında İstinaf Ve Temyiz Süresi

 

Boşanma Davasında Temyiz Süresi Dilekçesi, Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.

Tarafların her biri hakkaniyete aykırı olarak sonuçlandığını düşündüğü davaları temyiz etme hakkına sahiptir.

Boşanma Davasında Temyiz Dilekçesi

Boşanma Davasında Temyiz, dilekçeyle yapılır ve dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. Temyiz dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:  Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı ve adresleri, 

Bunların varsa yasal temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri, Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı,

 Yargıtayın bozma kararı üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince verilen yeni kararın veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararının, hangi mahkemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı, İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih.

Kararın özeti,  Temyiz sebepleri ve gerekçesi,  Duruşma istenmesi halinde bu istek,  Temyiz edenin veya varsa yasal temsilci yahut vekilinin imzası, Temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla temyiz olunan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması halinde, diğer şartlar bulunmasa bile redd olunmayıp temyiz incelemesi yapılır

Yargıtay, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gerekçe göstererek temyiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozar:

1. Protokolün yanlış yapılmış ise

2. Dava şartlarına aykırılık bulunması.

3. Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi.

4. Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması

Boşanma davasında temyiz süresi tebliğden itibaren 15 gündür.

Yargıtay Kararı -  Boşanma Davasında Temyiz Süresi Dilekçesi

BOŞANMA DAVASI - AİLE MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLARIN YASAL SÜRE GEÇTİKTEN SONRA TEMYİZ EDİLMESİ VEYA TEMYİZ KABİLİYETİNİN BULUNMAMASI - TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ

Temyiz edilen karar temyiz eden tarafa 6.4.2016 günü tebliğ edilmiş ve fakat söz konusu karar yasada öngörülen (HUMK m. 432) on beş günlük süre geçtikten sonra 22.04.2016 tarihinde verilen dilekçe ile temyiz edilmiştir.

vasiyet nasıl açıklanır

Boşanma Davasında İstinaf Ve Temyiz Süresi Örnek Kararlar

Davacının istinaf talebi ilk derece mahkemesinde yapılan yargılama sonunda lehlerine vekalet ücreti takdir edilmemesi yönündedir. HMK'nın 332. maddesinde yargılama giderlerine resen hükmedileceği, 323/1-ğ maddesinde de vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekalet ücretinin de yargılama giderlerine dahil olduğu,

326/1. maddesinde ise kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verileceği yazılıdır. Davacı davasında kendisini vekille temsil ettirmesine ve davanın da kabulüne karar verilmesine rağmen,

BOŞANMA DAVASI - DAVACI DAVASINDA KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİRDİĞİ - DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNE İLK DERECE MAHKEMESİNCE DAVACI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEDİĞİ.

İlk derece mahkemesince davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi doğru olmamıştır. Yargılama giderleri anlaşmalı boşanmanın bir unsuru değildir. Bu durum kararın kaldırılmasını gerektirmediğinden, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile vekalet ücretine karar verilmesi gerekmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İstinaf başvuru dilekçesinde özetle; olay yerinde mahkemece keşif yapılmadığını, buna rağmen davalı araç sürücüsünün %100 kusurlu kabul edildiğini, varsayıma dayalı olarak kusurun tespit edildiğini, olayın meydana geldiği anda davalı araç sürücüsünün ayırt etme gücünden yoksun olduğunu,

haksız fiil ehliyetinin olmadığını, dolayısıyla sorumluluğunun bulunmadığını, davanın bu nedenle reddedilmesi gerektiğini, istinaf harçlarının yatırılmaması gerekçesiyle istinaf taleplerinin reddine karar verilmesinin haksız olduğunu, taraflarına bir hafta kesin süre verilmesi gerektiğini, mahkemenin, davanın kabulüne ve istinafın reddine ilişkin kararlarının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek kaldırılmasını talep etmiştir.

KARAR: İlk Derece Mahkemesi'nce H.M.K.'nın 344. maddesindeki prosedüre uyulmadan davalı ... Limited Şirketi vekilinin istinaf talebinin reddine karar verilmiştir. Dolayısıyla, mahkemenin 29/11/2016 tarihli "istinaf talebinin reddine ilişkin" kararı usul ve yasaya aykırı olduğundan kaldırılmasına ve istinaf incelemesine geçilmesine karar verilmesi gerekmektedir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Boşanma Davasında İstinaf Ve Temyiz Süresi - Yorum
    DEVRİM ALOĞLU -
    14 Ağustos 2016

    Boşanma Davasında Temyiz Süresi Dilekçesi Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

    Cevapla
Yorum Bırak