Atla

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur Davası


Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur Davası

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur Davası

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur Davası

 

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin kararlarında da istikrarlı olarak belirtildiği üzere; edinilmiş mallara katılma rejiminin devanı ettiği sırada eşlerden biri adına edilen edinilmiş malda diğer eşin artık değerin yarısı oranında katılma alacağı hakkı bulunmakladır. Artık değere katılma alacağı eklenecek değerlerden (TMK m. 229) ve denkleştirmeden (TMK m. 230) elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere eşin edinilmiş mallarının (TMK m. 219) toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıktıktan sonra kalan değerin (TMK m. 231) yarısı üzerinde diğer eşin alacak hakkıdır.

Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş malolarak kabul edilir. (TMK m 222).

Taraflar, .... tarihinde evlenmiş, ....2015 ve .......2016 tarihinde karşılıklı açılan boşanma davalarının kabulüne ilişkin hükmün ............2016 tarihinde kesinleşmesiyle boşanmışlardır. Mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarih itibariyle sona ermiştir (TMK m.225 son). 

Tüm bu ilkeler, toplanan deliller ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; öncelikle HMK'nın 355. maddesi karşısında, davalı vekilinin istinaf sebepleri ile bağlı kalınması gerekeceğinden, davalı vekilinin itirazları doğrultusunda inceleme yapılması gerektiği, bunun dışında kamu düzenine giren hususlar hariç bir inceleme yapılamayacağı açıktır.

Her ne kadar mahkeme tarafından bir takım gerekçelerle, davalı savunmasında geçen, denkleştirmeye tabı katkılar yönünden, taşınmazın alımında kabul edilemeyeceği açıklanmış ise de, bu durum toplanan deliller ve dosya kapsamı ile uyuşmamaktadır. Dosya kapsamından her iki tarafın da çalıştığı açık ise de, talep katılma alacağı isteğine ilişkin olup, bu bakımdan davacının çalışmasının veya gelir elde edip etmemesinin bir önemi bulunmamaktadır. 98.000 TL'ye alındığı anlaşılan meskenin alımında tarafların birikimlerinin kullanıldığı konusunda da bir ihtilaf yoktur. Uyuşmazlık, alımda birikimler dışında, davalının ailesinin katkısı olup olmadığı, dededen gelen 7.000 TL ile davalının bankadaki birikiminin kullanılıp kullanılmadığına ilişkindir.

Dosyada toplanan belgeler, tanık beyanlarındaki açıklamalar ve tüm dosya kapsamı karşısında, davalının ailesinin alımda maddi ve somut katkı bulunduğuna dair bir delil olmadığından, bu yönden davalı lehine değerlendirme yapılmaması doğrudur. Ancak davalının dedesinşn hesabından ...tarihinde çekilen ... TL ile davalının hesabından çektiği .... TL miktarın, meskenin atımından yaklaşık 14 gün ve 6.5 ay evvel çekilmeleri, bu miktarların mesken alımı sebebiyle çekilerek kullanıldığına ilişkin birbirini tamamlayan ve doğrulayan tanık beyanları, tarafların ekonomik ve sosyal durumları itibarıyla, bu paraların evlilik içindeki ihtiyaçlarda kullanıldığına dair bir delil bulunmaması sebebiyle, hayatın olağan akışı da gözetildiğinde alımda kullanıldığının kabulü gerekir. Taşınmazın aynı gün görülüp, beğenilmesi, ertesi gün işlemlerin yapılması şeklindeki gerekçe, elinde birikim olan alıcı için, elindeki paranın nereden geldiğinin belirlenmesi bakımından doğru kabul edilemez.

Ancak, davalının evlilik birliği öncesinde .... tarihinde açılan ve belirli aralıklarla para girişi ve çıkışı olduğu anlaşılan Bank Asya Karaman şubesindeki hesabında evlenme tarihi öncesinde de bir miktar olması. .... evlenme sonrasında hesaba yatırılan ve çekilen paralar bulunması dikkate alındığında, banka hesap hareketlerine göre belirlenen 2.985 TL’nin bu dönemde hesaba girdiği ve aksi ispat edilemediğinden edinilmiş mal kabul edilmesi gerekeceği, ..... tarihinde hesaptan çekilen ..... TL'den bu miktar düşüldüğünde. .....TL'nin ise evlenme öncesi kadının birikimi olarak denkleştirmede dikkate alınması gerekeceği açıktır. Bu ....... TL'nin hesaplamada, alım tarihi itibarıyla güncellenerek oranlama yapılması gerekli ise de, davalı kadının savunmasında, bu parayı yastık altında tutarak, ev bulunduğunda kullandığını bildirdiğinden, bu beyan ile bağlı kalınarak, güncelleme yapılmamalı ve ..... TL hesapta dikkate alınmalıdır. Mahkemenin aksi kabulü ve uygulaması doğru bulunmamıştır.

Tarafların yapılan hesap hata ve yanlışlıklarına itiraz olanağı ve varsa bunların düzeltilmesi imkanı kullandırılamayacağından, bu suretle hukuki dinlenilme hakkı (HMK. m. 27) ihlal edilmiş olabilir. Bu husus, yerleşik İçtihatlarda da benimsenmiştir, Mahkemenin, yukarda açıklanan yasal düzenleme ve ilkeler uyarınca, denetime elverişli uzman bilirkişi incelemesi yaptırılarak, davalı lehine denkleştirme oranları ve alacağını da tespit ederek, artık değeri ve sonrasında katılma alacağını bulması gereklidir.

Ancak, istinaf kanun yolu başvurusu sırasında tespit edilen hatalı kabuller sonrasında, dosyanın yeniden mahkemesine gönderilmesi gerekmediği gibi, istinaf aşamasında yapılmayacak işlere ilişkin HMK'nın 357. maddesi ile belirlenen eksikliklerin tamamlanması için yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç görülmediği, bilirkişi raporu alınması sırasında bilirkişileri yönlendirici talimat verilemeyeceği, bilirkişi raporu ile bağlı olunamayacağı da gözetilerek, Daire tarafından belirlenen ilkelere göre denetime elverişli hesaplama yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

Bu miktar üzerinden davacı lehine katılma alacağına hükmedilmesi gerekirken, hatalı kabullerle fazla miktara hükmedilmesi doğru görülmemiş, davalı vekilinin istinaf isteği bu sebeple yerinde bulunmuş, kararın kaldırılarak, açıklamalar ve hesaplamalar doğrultusunda yeniden hüküm kurulması gerektiği kanaatine varılarak, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Anlaşmalı Boşanma ve  Anlaşmalı Boşanma da mal paylaşımı, konularını okuyabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • SEVDA AKÇINAR -
    16 Ağustos 2016

    Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

    Cevapla
Yorum Bırak