Sağlık Davaları

İlkay Hukuk Bürosu > Sağlık Davaları

Sağlık Davaları

Malpraktis, Türk Dil Kurumu’na göre “özen göstermeksizin veya yanlış uygulanan tedavi sonucunda ortaya çıkan, görevi kötüye kullanma anlamına gelen hukuki durum” olarak tanımlanmaktadır.

Burada, sağlık hukukunun ya da tıp hukukunun ceza hukuku ile olan bir ilişkisine tanıklık ediyoruz. Hekim, yanlış tedavilerinin neticesinde oluşmuş zararlardan hem özel hukuk anlamında (sağlık hukuku tazminat vs.) hem de ceza hukuku anlamında (hapis ve adli para cezaları) sorumludur. Hekime malpraktis sebebiyle açılmış olan dava, “malpraktis davası” adıyla anılır.

Küçük bir örnek vererek konuya giriş yapalım. Örneğin bir hekim, hastasına normalde ilaç tedavisi uygulaması gerekirken ameliyat yapar ve bu ameliyat sebebiyle hasta yaşamsal bir hasara uğrarsa, hastanın yaralanmasından dolayı hem ceza hukuku anlamında bir sorumluluğu doğacaktır, hem de hastanın haksız bir fiille karşı karşıya kalması sebebiyle özel hukuk anlamında bir sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Hekimin Ceza Sorumluluğu

Ceza hukukumuzda, sağlık hukuku için özel olarak düzenlenmiş suçlar bulunmasa da, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan “kasten insan öldürme”, “kasten insan yaralama”, “taksirle öldürme”, “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” gibi suçlar tıp hukukunda meydana gelen olaylar için de kapsayıcı ve yeterli bir nitelik arz etmektedir.

Buna göre, ceza hukukunda bir kişinin işlediği suçun cezalandırılabilmesi için, kişinin eylemi ile meydana gelmiş olan netice arasında objektif bir nedensellik bağı bulunması gerekir. Yani, daha sade bir ifadeyle, neticenin failin “eseri”  olması gerekir.

Bu sebeple, ortaya çıkmış olan neticede mutlaka failin yadsınmaz bir pay sahibi olması şartı aranır. Ayrıca, herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin de bulunmaması gerekir.

Hekim İle Hasta Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği

Hekim İle Hasta Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği

Hekim İle Hasta Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği | Hasta ile doktor arasındaki ilişki bir sözleşme kalıplarına sokmak oldukça zordur. Yaygın olarak sözleşme türlerine göre değerlendirecek olursak; vekalet sözleşmesi olarak yorumlayanlar, olduğu gibi hizmet sözleşmesi kapsamında ya da eser sözleşmesi olarak da yorumlanabilir. Bir diğer seçenek ise doktor ile hasta arasındaki alışverişin kendine özgü sözleşmeler yani Sui Generis olarak değerlendirebileceği yönünde...

Devamını Oku

Yanlış Teşhis Tazminat Davası

Yanlış Teşhis Tazminat Davası

Yanlış Teşhis Tazminat Davası | Herhangi bir sebeple özel veya devlete ait hastanelerden birinde tedavi için giden hastanın zarar görmesi tıbbi uygulama hataları kapsamında değerlendirilir. Tıbbi uygulama hatasının meydana gelmesinde doktorun yanlış tedavi uygulaması olabileceği gibi eksik tedavi uygulaması da neden olabilir. Hastaneye gelen hastanın tedavi edilmemiş olması...

Devamını Oku

Estetik Ameliyatlarda Taleplerin Yerine Getirilmemesi

Estetik Ameliyatlarda Taleplerin Yerine Getirilmemesi

Estetik Ameliyatlarda Taleplerin Yerine Getirilmemesi | Taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu tarih itibariyle yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı BK'nın 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen estetik amaçlı eser sözleşmesi ilişkisi kurulduğu uyuşmazlık konusu değildir. Davacı, gerçekleştirilen birinci ameliyatın usulüne uygun yapılmadığı ve ameliyata dair yeterince...

Devamını Oku

Malpraktis Davası Nasıl Açılır?

Malpraktis Davası Nasıl Açılır?

Malpraktis Davası Nasıl Açılır? Malpraktis Nedir? | Malpraktis, Türk Dil Kurumu’na göre “özen göstermeksizin veya yanlış uygulanan tedavi sonucunda ortaya çıkan, görevi kötüye kullanma anlamına gelen hukuki durum” olarak tanımlanmaktadır. Burada, sağlık hukukunun ya da tıp hukukunun ceza hukuku ile olan bir ilişkisine tanıklık ediyoruz. Hekim, yanlış tedavilerinin...

Devamını Oku

Tıp Hukukunda Hasta Hakları ve İhlali

Tıp Hukukunda Hasta Hakları Ve İhlali

Tıp Hukukunda Hasta Hakları ve İhlali | Hastanın Özel Yaşamının Gizliliği Bilindiği gibi, uygar hukuk devletlerinde bireylere verilmiş olan en temel haklardan biri, “sağlık hakkı”dır. Sağlık hakkı, kişilerin dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez haklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki, Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın birçok maddesinde...

Devamını Oku

Sağlık Hukuku Avukatları Ankara

Sağlık Hukuku Avukatları Ankara

Sağlık Hukuku Avukatları Ankara | Sağlık davalarında maddi ve manevi tazminat türleri yapısal olarak çok karmaşık ve izlenilmesi gereken yollarında komplike olmasına sebebiyet verir. Sağlık davalarında oluşan hata ve kusurlar farklı kanunlar kapsamına girebilir. Bu durum mağdur kişinin haklarını koruyabilmesi adına uzun uğraşlar vermesine sebep olabileceği gibi, bu...

Devamını Oku

Sağlık Davaları

Sağlık Hukuku - Tazminat - Avukat Ve Danışmanlık

Sağlık Davaları | Ülkemizde hekim hataları, tıbbi hatalar ve tıbbi hizmetlerin yanlış ve kötü kullanımı gibi kavramlar olarak da ifade edilebilmektedir. Bir doktorun tedbirsizlik, dikkatsizlik ve acemilik veya kurallara uymama gibi durumlar ile tedavi ve teşhis konusunda standartlara uymayan davranışları ile hastalarına zarar vermesi de hekim...

Devamını Oku

Yanlış Diş Tedavisi Tazminat

Yanlış Diş Tedavisi Tazminat

Yanlış Diş Tedavisi Tazminat | Hatalı implant uygulaması ve diş tedavinin tıbbi kurallara göre aykırı yapılması, diş hekimine tazminat davası açılması için sebep oluşturmaktadır. Diş hekiminin bu uygulaması diş tedavisinde ayıplı hizmet olarak kabul edilmekte ve bu sebeplere dayanılarak maddi manevi tazminat açılabilmektedir. Yazımızda tıbbi kurallara aykırı diş...

Devamını Oku

Özel Hastaneye Karşı Açılan Tazminat Davası

Özel Hastaneye Karşı Açılan Tazminat Davası

Özel Hastaneye Karşı Açılan Tazminat Davası | Modern tıp alanında gerçekleştirilen yatırımlar ile birlikte Türkiye’ de sağlık hizmetlerinde çok hızlı bir gelişim yaşanıyor. Bu çerçevede de günümüz Türkiye’ sinde sağlık hizmetleri sadece devlet tarafından değil aynı zamanda da yaygın şekilde özel hastaneler aracılığı ile de sunulmaya başlandı. Her geçen...

Devamını Oku

Yanlış Ameliyat Sonucu Tazminat Davası

Yanlış Ameliyat Sonucu Tazminat Davası

Yanlış Ameliyat Sonucu Tazminat Davası Açılır Mı? | Modern hukuk sistemi dahilinde kişilerin sahip oldukları tazminat davası hakkı kapsamında bulunan konulardan birsi de yanlış tedavi veya yanlış teşhis uygulaması ya da kusurlu tedavi süreci gibi hallerde meydana gelen zararları kapsamaktadır. Hekimler tarafından hastanın rahatsızlığının giderilebilmesi amacı ile tıbbi...

Devamını Oku