Çek Davalarına Örnek Karar

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Çek Davalarına Örnek Karar

Çek Davalarına Örnek Karar

Çek Davalarına Örnek Karar

Çek Davalarına Örnek Dava Ve Karar

Çekin İadesi ve Ödeme Yasağının Kaldırılması İstemine ilişkindir.                :

1-) Müvekkilimiz, …. …. tarafından keşide edilen … … Bankası …. numaralı çek hesabına ait …. … … seri numaralı çekin (EK-1) hamilidir ve söz konusu çeki kaybetmiştir.

2-) Bahsi geçen çekin kaybı sebebiyle …/…/… tarihinde çek keşidecisi … … tarafından çek hesabının bulunduğu … Bankası’na ödeme yasağı konulmasına ilişkin yazılı bildirim yapılmıştır. (EK-2)

3-) …/…/… tarihinde ilgili çekin, davalının zilyetliğinde olduğu bilgisini edinmiş ve zilyet olan davalıya …/…/… tarihinde ….. Noterliği …. yevmiye nolu ihtarname ile çekin tarafına iade edilmesi gerektiği yönünde bildirimde bulunmuştur. (EK-3) Bu bildirime istinaden davalı tarafından müvekkilimize olumlu bir cevap verilmemiştir. Bu durum, davalının kötü niyetli olduğunu ortaya koymaktadır.

4-) Açıkladığımız nedenlerle, ilgili çekin davalıdan alınıp müvekkilimize iadesi ve ilgili Banka’ya ait çek üzerindeki ödeme yasağının kaldırılması yönünde karar verilmesi için dava açılması zorunluluğu doğmuştur.

Çek Bedellerinin Repo Edilmesi

1-) Davacı vekilinin mahkemenize sunmuş olduğu … tarihli dava dilekçesini, … tarihinde tebellüğ etmiş bulunuyoruz. Hakkımızda açılmış bulunan işbu davaya karşı süresi içinde sunduğumuz cevaplarımız aşağıdaki gibidir.

2-) Dava dilekçesinde, her ne kadar, müvekkil davalının elinde bulunan … adet çekin karşılıksız çıkma olasılığına binaen, söz konusu çek bedellerinin depo edilmesi isteniyorsa da, davacı bankanın böyle bir istemde bulunabilmesi için, bu hususun, taraflar arasında bağıtlanmış olan ve müvekkil davalıya davacı banka nezdinde çek hesabı açılmasını öngören sözleşmede ayrıca ve açıkça belirtilmiş olmalıdır. Halbuki, eldeki sözleşmede böyle bir hüküm yer almamaktadır.

3-) Kaldı ki, davalı müvekkilin elinde bulunan çeklere ilişkin olarak, davacı banka bakımından henüz bir riziko gerçekleşmiş değildir. Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamasına göre, davacı banka, riziko doğmadan çek bedellerinin depo edilmesini isteyemez.

4-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkil davalı hakkında açılmış bulunan işbu hukuki dayanaktan yoksun davanın reddini dilemekteyiz.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor