Çek Ödeme Yasağı İcra Takibi

Çek Ödeme Yasağı İcra Takibi sorusuna aşağıdaki yargıtay kararları ışığında incelenmiştir.

İcra takibine konu çek 6762 Sayılı TTK’nun 708.maddesinde öngörülen 10 günlük yasal süre içinde muhatap bankaya ibraz edildiği görülmüştür. Çekin aynı Yasanın 692. maddesinde yazılı tüm şartları içerdiği ve kambiyo vasfını taşıdığı anlaşılmıştır. Her ne kadar Ticaret Mahkemesi’nce çek hakkında ödeme yasağı konulmuşsa da çek karşılığını alamayan alacaklı hamilin İİK’nun 167 ve sonraki maddelerinde yer verilen kambiyo senetlerine mahsus yol ile takip yapmaya hakkı vardır. Çekin arkasında karşılıksız şerhinin bulunmasına da gerek bulunmamaktadır.

TTK’nun 711/3 ncü maddesi uyarınca ödemenin yapılmamış olması durumunda dahi, anılan madde, çek’in rızası dışında elinden çıkmış olduğunu iddia eden keşideciyi korumak amacıyla getirilen bir düzenleme olup, bu madde uyarınca muhatap bankayı çek’i ödemekten men eden keşideci, tek taraflı olarak yaptığı bu işleme dayalı olarak çek’i elinde bulunduran hamilin yasalar ile kendisine tanınan haklarını kullanmasına engel olamaz. İhtiyati hacze karar verilmesi için gereken şartlar İİK’nun 257 nci maddesinde düzenlenmiş olup, yasal şartlar dikkate alındığında ödemeden men talimatı bulunması ihtiyati haciz karar verilmesine engel değildir.

Yargıtay Kararı – Çek Ödeme Yasağı İcra Takibi

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2005/12082 Karar: 2005/10696 Karar Tarihi: 09.11.2005

ÇALINTI ÇEK – ÖDEMEDEN MEN TALİMATI – İHTİYATİ HACİZ

ÖZET : İhtiyati hacze karar verilmesi için gereken yasal şartlar dikkate alındığında ödemeden men talimatı bulunması ihtiyati haciz karar verilmesine engel değildir.

Oysa, mahkeme kararı nedeniyle TTK’nun 711/3 ncü maddesi uyarınca ödemenin yapılmamış olması durumunda dahi, anılan madde, çek’in rızası dışında elinden çıkmış olduğunu iddia eden keşideciyi korumak amacıyla getirilen bir düzenleme olup, bu madde uyarınca muhatap bankayı çek’i ödemekten men eden keşideci, tek taraflı olarak yaptığı bu işleme dayalı olarak çek’i elinde bulunduran hamilin yasalar ile kendisine tanınan haklarını kullanmasına engel olamaz. İhtiyati hacze karar verilmesi için gereken şartlar İİK’nun 257 nci maddesinde düzenlenmiş olup, yasal şartlar dikkate alındığında ödemeden men talimatı bulunması ihtiyati haciz karar verilmesine engel değildir. Bu durumda, mahkemece, istemin kabulü gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın alacaklı-davacı yararına bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı-alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı-alacaklı yararına Çek Ödeme Yasağı İcra Takibi BOZULMASINA,

 

Ankara avukat