Ceza Hukuku Yargıtay Kararları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Ceza Hukuku Yargıtay Kararları

Ceza Hukuku Yargıtay Kararları

Ceza Hukuku Yargıtay Kararları

Ceza Hukuku Yargıtay Kararları

SUÇ UYDURMA SUÇU – TEKERRÜR ESAS ALINAN MAHKUMİYETE KONU SUÇUN UZLAŞMA KAPSAMINA ALINDIĞI – UYARLAMA YARGILAMASI YAPILMASI GEREKTİĞİ.

SANIK HAKKINDA TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ BELİRLENMESİ GEREĞİNİN GÖZETİLMEMESİ .

ÖZET: Sanığa ait adli sicil kaydında yazılı olan ve tekerrür esas alınan …….Asliye Ceza Mahkemesince verilen …kesinleşme tarihli …esas, …karar sayılı mahkumiyetine konu suçun 5237 sayılı kanunun ilgili maddesinde yazılı hırsızlık suçuna ait olduğu,

5271 sayılı kanının ilgili maddesinde 6763 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası uzlaşma kapsamına alınan bu suçtan dolayı uyarlama yargılaması yapılarak sonucuna göre sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi gereğinin gözetilmemesi nedeniyle hükmün bozulmasına, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇU – SUÇUN UZLAŞMA KAPSAMINA ALINDIĞI – LEHE OLAN KANUNUN UYGULANIP İNFAZ OLUNMASI GEREKTİĞİ.

ÖNCEKİ VE SONRAKİ KANUNLAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME YAPILMAMASININ İSABETSİZ OLDUĞU

ÖZET: Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 6763 sayılı Kanun ile değişik 5271 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca, “etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar” ibaresinin madde metninden çıkartılması nedeniyle istinaf incelemesine konu suçun uzlaşma kapsamına alınması, 6763 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan ….tarihinden önce atılı suçun uzlaşma kapsamında olmaması nedeniyle tarafların uzlaşma kapsamındaki olumlu veya olumsuz beyanlarının hukuki bir sonuç doğurmaya elverişli olmaması ve aynı Kanunun ile değişik 5271 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca,

“Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde kovuşturma dosyası uzlaştırma işlemlerinin ilgili maddede belirtilen esas ve usule göre, yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir” şeklindeki düzenleme ile,

5237 sayılı kanunun ilgili maddesindeki “suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur” hükmü gözetilerek,

5271 sayılı kanunun 6763 sayılı kanun ile değişik ilgili maddeleri uyarınca uzlaştırma usulüne göre işlem yapılmaması, hüküm gerekçesinde de önceki ve sonraki kanunlar yönünden değerlendirme yapılmaması nedeniyle hükmün bu hususta gerekçesiz olması nedeniyle hükmün bozulmasına, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

TEHDİT SUÇU – MÜEYYİDE OLARAK HAPİS VEYA ADLİ PARA CEZASININ SEÇENEKLİ OLARAK ÖN GÖRÜLDÜĞÜ.

KARARDA HANGİ NEDENLE HAPİS CEZASININ TERCİH EDİLDİĞİ HUSUSUNDA BİR GEREKÇE BULUNMADIĞI.

ÖZET: Hükmün gerekçeyi içermemesi 5271 Sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca hukuka kesin aykırılık halini oluşturur. Bu bağlamda 5237 sayılı kanunun ilgili maddesi gereği müeyyide olarak hapis veya adli para cezası seçenekli olarak ön görülmüş olup kararda hangi nedenle hapis cezasının tercih edildiği hususunda bir gerekçe bulunmadığı anlaşıldığından, hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek üzere mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Ceza Hukuku Yargıtay Kararları | Sıkça Sorulan Sorular

CEBİR TEHDİT VEYA HİLE KULLANARAK KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN GECE VAKTİ BİRLİKTE YAĞMA SUÇLARI - MÜŞTEKİNİN EYLEMİN MEYDANA GELİŞ BİÇİMİ İLE İLGİLİ OLARAK FARKLI BEYANLARININ BULUNMASINA RAĞMEN BEYANLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİLERİN GİDERİLMEDİĞİ - HÜRRİYETİ KISITLAMA SUÇUYLA İLGİLİ OLARAK TANIĞIN BEYANLARI ARASINDA FARKLILIK BULUNDUĞU

ÖZET: Müşteki H. U. S.’nın eylemin meydana geliş biçimi ile ilgili olarak farklı beyanlarının bulunmasına rağmen beyanları arasındaki çelişkilerin giderilmediği; hürriyeti kısıtlama suçuyla ilgili olarak tanık K.’in beyanları arasında farklılık bulunduğu, sanıkların aleyhine olduğu değerlendirilebilecek ilk beyanına göre dahi suçun oluştuğu hususunun şüphede kaldığı,

Hadisenin gerçekleştiği ileri sürülen zamandan kısa bir süre önce yapıldığı anlaşılan telefon görüşmeleri ile ilgili olarak katılana 1958 doğumlu A. Y. ile hangi konuda görüştükleri hususunun olayla doğrudan ilgisi olması muhtemel bir husus olmasına rağmen sorulmadığı, eksik soruşturmaya bağlı olarak saptanan sonuca göre hatalı değerlendirme ve gerekçede zaafiyete yol açılması;

Katılanın aşamalarda 1978 doğumlu A. Y.’un kendisine yönelik somut bir eyleminden söz etmediği halde ve ona atfen gerekçede bahsi geçen tehdit niteliğindeki sözlerin 1958 doğumlu A. Y. tarafından söylendiğinin katılan tarafından ileri sürülmesi karşısında delillerin takdirinde hata ve bu sanık yönünden çelişkili gerekçeli hüküm kurulmuş olmasından hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

NİTELİKLİ HIRSIZLIK KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇLARI - EŞYALARIN ALINDIĞI YERİN KAPATILMAK SURETİYLE BAŞKASININ GİRMESİNE İZİN VERİLMEDİĞİNİ GÖSTERECEK BİÇİMDE DIŞ DÜNYADAN AYRILMIŞ VE KORUNAKLI HALE GETİRİLMİŞ HALDE BULUNMADIĞI - SANIĞIN KAPININ ÖNÜNE GELDİĞİ İFADE EDİLMİŞ OLMAKLA BİRLİKTE KONUTA GİRMEYE ÇALIŞTIĞINA DAİR BİR HAREKETİNİN BULUNDUĞUNA İLİŞKİN AÇIK BİR BEYANININ BULUNMADIĞI

ÖZET: Keşif tutanağı ve bilirkişi raporuna ekli fotoğraflar ile tüm dosya kapsamından suça konu malzemelerin alındığı yerin şikayetçinin sokağa bakan duvarına gerilmiş bulunan çamaşır askısından alındığı, eşyaların alındığı yerin kapatılmak suretiyle başkasının girmesine izin verilmediğini gösterecek biçimde dış dünyadan ayrılmış ve korunaklı hale getirilmiş halde bulunmadığı,

Yine soruşturmada düzenlenen olay yeri inceleme raporunda, daire giriş kapısının kilit kısmında veya başka bir yerinde zorlama izlerinin bulunmadığının bildirilmesi ve şikayetçi tarafından da sanığın kapının önüne geldiği ifade edilmiş olmakla birlikte konuta girmeye çalıştığına dair bir hareketinin bulunduğuna ilişkin açık bir beyanının bulunmaması hususları göz önüne alındığında sanığın eyleminin TCK.nın 141/1. maddesi kapsamında kalıp kalmayacağı ve konut dokunulmazlığının ihlali suçunun oluşup oluşmadığı hususunun gerekçede tartışılmamış olması bozmayı gerektirmiştir.

NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU - SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN DİLİMİNİN GECEYE TEKABÜL ETTİĞİNDE TEREDDÜT BULUNMADIĞI - SANIĞA EK SAVUNMA HAKKI VERİLMİŞ OLMASINA RAĞMEN SANIĞIN CEZASININ ARTTIRILMAMIŞ OLDUĞU - SANIĞIN CEZASININ ARTTIRILMASI SURETİYLE KURULACAK HÜKÜMDE VERİLECEK NETİCE CEZANIN SANIK HAKKINDA VERİLEN EVVELKİ CEZADA DAHA FAZLA OLAMAYACAĞININ GÖZETİLMESİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU

ÖZET: Suçun …. günü saat 01:56 da işlendiğinin dosya kapsamı ile sabit olmasına, bu zaman diliminin geceye tekabül ettiğinde tereddüt bulunmamasına, ilk derece mahkemesince bu tespitin başlangıçta yapılarak sanığa duruşmada eyleminde TCK.nın 143. maddesinin uygulanması ihtimaline binaen,

CMK.nın 226. maddesi gereğince ek savunma hakkı verilmiş olmasına rağmen sanığın cezasının TCK.nın 143/1. maddesi gereğince arttırılmamış olması, ancak aleyhe istinaf bulunmadığından ilk derece mahkemesince bozma sonrası hüküm kurulur iken,

TCK.nın 143/1. maddesinin suç tarihindeki yürürlükteki hali ile sanığın cezasının arttırılması suretiyle kurulacak hükümde verilecek netice cezanın sanık hakkında verilen evvelki cezada daha fazla olamayacağının gözetilmesi hukuka aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

BASİT YARALAMA SUÇU - AKIL HASTALIĞININ SAPTANMASI DURUMUNDA YAPILACAK UYGULAMANIN SINIRLARINI BELİRLEME AÇISINDAN İŞLENEN FİİLİN BİR SUÇU OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞININ TESPİTİ - FİİL SUÇ OLUŞTURUYOR İSE SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ VE GEREK SÜBUTA VE GEREKSE VASFA İLİŞKİN GEREKÇELİ DEĞERLENDİRMENİN HÜKME DERECEDİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU

ÖZET: İlk Derece Mahkemesince gerek sübuta ve gerekse vasfa ilişkin gerekçeli değerlendirmenin hükme dercedilmediği, doğrudan “sanık H. K…. basit yaralama suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmışsa da;

Sanığın suçları işlediği sırada akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ortadan kalktığı anlaşılmakla” açıklaması yapılarak sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,

5237 sayılı kanunun ilgili maddesindeki akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun …….sayılı kararına göre akıl hastalığının saptanması durumunda yapılacak uygulamanın sınırlarını belirleme açısından, işlenen fiilin bir suçu oluşturup oluşturmadığı,

Eğer oluşturuyor ise suç vasfının belirlenmesi ve gerek sübuta ve gerekse vasfa ilişkin gerekçeli değerlendirmenin hükme dercedilmesinin zorunlu olması nedeniyle hükmünün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak