Cezanın Ertelenmesi Nedir Şartları Temyiz

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Cezanın Ertelenmesi Nedir Şartları Temyiz

Cezanın Ertelenmesi Nedir Şartları Temyiz

Cezanın Ertelenmesi Nedir Şartları Temyiz

Cezanın Ertelenmesi Nedir Şartları Temyiz

A. CEZANIN ERTELENMESİ NEDİR, B. CEZANIN ERTELENMESİNİN ŞARTLARI NEDİR, C. CEZANIN ERTELENMESİ TEMYİZ

YARGITAY KARARI: CEZANIN ERTELENMESİ

  • T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas:  2013/11-297 Karar: 2014/61 Karar Tarihi: 11.02.2014
  • SAHTE FATURA KULLANMAK SUÇU – ERTELEMENİN MÜMKÜN HALE GELDİĞİ VE SANIĞIN DA BU YÖNDE TALEBİNİN BULUNDUĞU SOMUT OLAYDA BU HUSUSTA DEĞERLENDİRME YAPILABİLMESİ İÇİN HÜKMÜN BOZULMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU
  • ÖZET: Dava konusu yargılamada da sanık son oturumda sunduğu dilekçesinde; şeklinde bir istemde bulunmuştur ki bu talep ertelemeyi de kapsamaktadır. Şu halde artık ertelemenin mümkün hale geldiği ve sanığın da bu yönde talebinin bulunduğu somut olayda, yerel mahkemece bu hususta değerlendirme yapılabilmesi için hükmün bozulmasına karar verilmelidir.
  • görüşüyle itiraz kanun yoluna başvurarak, Özel Daire onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesi isteminde bulunmuştur
  • Sanık hakkında 2003 ve 2004 takvim yıllarında sahte fatura kullanmak suçlarından kamu davası açılıp, yerel mahkemece yapılan yargılama sonucunda 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b-1, 765 sayılı TCK’nun 80 ve 59/2 nci maddeleri uyarınca iki kez 17 ay 15 gün olmak üzere toplam 35 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın son celsede bilirkişi raporuna karşı itirazlarını ve esas hakkında beyanlarını sunduğu dilekçesinde lehine karar verilmesini talep ettiği, mahkemece lehine takdiri indirim nedeni kabul edildiği, içtima sonucu verilen toplam ceza iki yılı aştığından ertelemeye ilişkin herhangi bir değerlendirmenin yapılmadığı anlaşılmaktadır.
  • Suç tarihinde yürürlükte bulunan 647 s. Kanunun başlıklı 6 ncı maddesi;
  • Suç tarihinde 18 yaşını doldurmamış olanlar ile 65 yaşını ikmal etmiş bulunanların mahkum oldukları ağır hapis cezası iki yıldan, hapis veya hafif hapis cezası üç yıldan fazla olmadığı hallerde de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanabilir.Bazı suçlara ilişkin cezalarla askeri suçlar ve disiplin suçlarına ilişkin cezaların ertelenemeyeceğine dair özel kanun hükümleri saklıdır> şeklinde düzenlenmiş,5237 sayılı TCK’nun başlıklı 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında da; <İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;

a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması, b) “Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda     mahkemede bir kanaatin oluşması gerekir”düzenlemesine yer verilmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor