Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi HUMK

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi HUMK

Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi HUMK

Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi HUMK

Davanın İhbarı Nedir Dilekçesi Humk

İstinaf mahkemesinde davanın yine ele alınması ve tahkîkat yapmasıdurumunda de tahkîkat sonuçlanıncaya kadar davanın ihbar edilebilmesiolasıdır.  Ancak, istinaf mahkemesinde ilk derece mahkemesince verilen kararınyanlızca iptal edilmesi durumunda ve temyiz evresinde, davanın ihbarıolası değildir.Bozma hükmü üstüne bozmaya uyan ilk derece mahkemesi yine tahkîkatyapacağından, burada da tahkîkat sonuçlanıncaya kadar davanın ihbar edilebilmesi olasıdır.

Davanın tarafları ve mecburî dava arkadaşları, birbirilerine ihbarda bulunamazlar. Zira, ihbarda bulunulacak şahıs, davanın yönü olmayan ve davanın kaybedilmesi durumunda kendine rücu edilecek ya da kendisinin rücu edeceği üçüncü bir şahıs olması gereklidir.

Davanın ihbarı, ihbar edilenin davaya müdahalesini zorunlu kılmaz.

Davanın ihbarı, tek başına, ihbar edilenin fer’i müdahil olarak davaya katılması sonucunu doğurmaz. Fer’i müdahalenin koşullarının yerine getirilmiş olması gerekir.

Davanın ihbar edilmesi, ihbar edilene taraf sıfatı kazandırmaz (9.HD 2010/49665 E. 2011/5998 K., 17. HD. 2004/11912 E. 2004/13528 K.) Özel yasalarda (ör: 4721 S. K. m. 229/2) öngörülen istisnalar saklıdır.

Kambiyo senetlerinde davanın ihbarı (6762 S. K. m. 662, 12.HD 2010/9447 E. 2010/22110 K.) dışında, davanın ihbarı, ihbar edilene karşı zamanaşımını kesmez.

DAVANIN İHBARI DİLEKÇESİ

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                          : …/… E.

DAVAYI İHBAR EDEN DAVALI                  :

TC KİMLİK NUMARASI             :

VEKİLİ                                 : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

İHBAR OLUNAN               :

KONU                                   : Davanın üçüncü kişiye ihbarı istemidir.

AÇIKLAMALAR               : 1-) Mahkemenizin yukarıda belirtilen …/… esasında kayıtlı bulunan dosyanın davacısı … tarafından müvekkilimiz aleyhine açılmış maddi ve manevi tazminat davası halen derdesttir.

2-) Bu dava ile ilgili olarak, müvekkilimiz, işleten sıfatıyla dava edilmiştir. Ancak, aracın sürücüsü ve aynı zamanda müvekkilimizin işçisi konumunda olan … …’in davaya fer’i müdahil olarak katılımını teminen, kendisine davanın ihbar edilmesinde tarafımız açısından hukuki yarar bulunmaktadır. Zira, davayı kaybetmemiz halinde, davacı tarafa ödemek zorunda kalacağımız miktar kadar kendisine rücu etmemiz söz konusu olacaktır.

3-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafın davaya fer’i müdahil olarak katılmasını sağlama amacıyla, derdest olan davamızın adı geçen üçüncü şahsa ihbar edilmesini mahkemenizden istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 6100 S. K. m. 61, 62, 63, 64.

0 Yorum

Yorum Bırak