Değer Kaybı Davası

A. Değer Kaybı Davası Nedir Nasıl Açılır, B. Trafik Kazalarında Araç Değer Kaybı

Araç Değer Kaybı Nedir

 • Trafik Kazası Sonucu Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı İle Aracın Kullanılmamasından Doğan Zararın Tazmin Edilmesi İstemi ile Değer Kaybı Davası açılabilir.
 • Değer Kaybı Davası konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.
 • Değer Kaybı Davasında Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir.
 • Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmaz.
 • Araç değer kaybı davası nasıl açılır, nasıl hesaplanır, kimden alınır konuları için araç değer kaybı davası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Değer Kaybı Davası – Genel Bilgiler

 • Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olursa, borçlu kendisinin hiçbir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe, bu zararı da gidermekle yükümlüdür. Temerrüt faizini aşan zarar miktarı görülmekte olan davada belirlenebiliyorsa, davacının istemi üzerine hakim, esas hakkında karar verirken bu zararın miktarına da hükmeder
 • Bir şeyin kısmen hasar görmesi halinde, kullanılamamasından doğacak zararlar sorumlu kişiden talep edilebilir. Motorlu araç zarar görmüş ise, aracın kullanış amacına göre araçtan mahrumiyet zararı belirlenmelidir

Değer Kaybı Davası – Dava Dilekçesi

 • Değer Kaybı Davası dava dilekçesini aşağıda sadece konu başlıklarına yer vereceğizz. Çünkü olayların farklılığına göre dilekçe hazırlanmalıdır.
 • DAVACI TC KİMLİK NUMARASI, ADRES  ,VEKİLİ  (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 • DAVALI , ADRESİ
 • KONU    : Trafik Kazası Sonucu Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı İle Aracın Kullanılmamasından Doğan Zararın Tazmin Edilmesi İstemimizden İbarettir.
 • DAVA DEĞERİ   (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)
 • AÇIKLAMALAR         :
 • HUKUKİ NEDENLER     : 6098 S. K. m. 122, 6100 S. K. m. 2, 6
 • HUKUKİ DELİLLER     : Ruhsat Fotokopisi, Trafik Kaza Tespit Tutanağı, Aracın Hasarını Gösterir Fotoğraflar, Servis Hasar Onarım Raporu, Servis Bakım Raporları
 • SONUÇ VE İSTEM             :
 • EKLER    :

Davacı Vekili

Av. İlkay UYAR KABA

Değer Kaybı Davası – Yargıtay Kararları

YARGITAY KARARI: 17.Hukuk Dairesi Esas:  2010/2958 Karar: 2011/87 Karar Tarihi: 18.01.2011

 • TAZMİNAT DAVASI – TAZMİNAT HESABI – DEĞER KAYBI VE ULAŞIM GİDERİNİN KUSUR ORANINA GÖRE TALEP EDİLDİĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ
 • ÖZET: Mahkemece, tazminat hesabı yapılırken değer kaybı ve ulaşım giderinin kusur oranına göre talep edildiğinin gözetilmesi gerekir.
 • Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince; Dava dilekçesinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak ve davalının tam kusurlu olduğunu belirterek 8.500 TL hasar bedeli, 1.250 TL değer kaybı ve 250 TL. ulaşım gideri talebinde bulunmuştur. Mahkemece davalının kazanın meydana gelmesinde %75 oranında kusurunun bulunduğu, 2.000 TL. değer kaybı ve 960 TL. ulaşım gideri belirlenmiş, davacı vekili kusur oranına göre değer kaybı talebini ve ulaşım gideri talebini ıslah etmiştir.
 • Bu durumda, mahkemece, tazminat hesabı yapılırken değer kaybı ve ulaşım giderinin kusur oranına göre talep edildiği gözetilmeden yeniden kusur oranına göre indirim yapılması doğru olmadığı gibi, yargılama giderlerinden olan tespit dosyası giderlerinin davanın kabul ve red oranına göre davalılardan tahsiline karar verilmemesi de isabetli değildir.

KASKO ÖDEMESİ VE İBRANAME DAVA DEĞERİ YARGITAY KARARI:

3.Hukuk Dairesi Esas:  2010/8949 Karar: 2010/9553 Karar Tarihi: 31.05.2010

 • ÖZET: Sigorta şirketleri sadece ödedikleri miktar üzerinden rücu etmektedirler. İbranamede araç hasarı yönünden ödeme yapıldığı yazılı bulunduğuna göre söz konusu ibra ve temlik beyanı sadece araç hasarı yönündendir. Sigorta teminatı kapsamında bulunmayan değer kaybı ve araç mahrumiyeti konusunda sigorta şirketinin bir ödemesi söz konusu olmadığından, bu konuda bir rücu davası açması da olanaklı değildir.
 • Bu nedenle ibranamede yazılı temlik beyanının dava konusu zararları kapsadığı kabul edilemez. Davacının sigorta kapsamında bulunmayan zarar yönünden dava açmakta hukuki yararı bulunmaktadır. Mahkemece işin esası incelenerek varılacak sonuç çevresinde bir karar verilmesi gerekir.
 • Değer Kaybı Davası