Doktor Yanlış Tedavi Teşhis Nedeniyle Tazminat

Anayasanın 125 inci maddesinin son fıkrasında; idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. İdarenin kamu hizmetinin yürütülmesinden doğan zarardan sorumlu tutulmasını gerektiren nedenlerden birisi hizmet kusurudur. İdarenin yürütmekle yükümlü olduğu bir hizmetin kuruluşunda, düzenlenişinde veya işleyişindeki nesnel nitelikli bozukluk, aksaklık veya boşluk olarak tanımlanabilen hizmet kusuru; hizmetin kötü işlemesi, geç işlemesi veya hiç işlememesi hallerinde gerçekleşmekte ve idarenin tazmin yükümlülüğünün doğmasına yol açmaktadır.

Öte yandan, idarenin hukuki sorumluluğundan sözedebilmek için, ortada bir zararın bulunmasının yanında, bunun idareye yüklenebilen bir işlem veya eylemden doğması, başka bir deyişle zararla idari faaliyet arasında nedensellik bağının kurulabilmesi gerekir. Zararla idari faaliyet arasında nedensellik bağının bulunmaması, zararın idari faaliyetten doğmadığını gösterir. Zararın oluşmasında zarara uğrayanın ya da üçüncü kişinin kusurunun bulunması halinde ise idarenin tazmin sorumluluğunun ortadan kalkacağı ya da kusur ölçüsünde azalacağı açıktır.

Doktor Yanlış Tedavi Teşhis Nedeniyle Tazminat – Yargıtay Kararları

ANAL ATREZİ İLE DOĞAN BEBEĞİN SİSTEMİK MUAYENESİ YAPILMADAN TABURCU EDİLMESİ TAZMİNAT

T.C. Danistay 15.Dairesi Esas: 2015/3233 Karar: 2016/989 Karar Tarihi: 18.02.2016

İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – ANAL ATREZİ İLE DOĞAN BEBEĞİN SİSTEMİK MUAYENESİ YAPILMADAN TABURCU EDİLDİĞİ – DAVACILAR LEHİNE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ – MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİ YOLUNDA VERİLEN KARARIN BU KISMINDA HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEDİĞİ

ÖZET: Davacıların çocuğunun konjenital anomali ile doğumunda davalı idare personelinin kusuru bulunmamakta ise de; davacıların gebelik muayenesi için davalı idareye bağlı hastanelere müracaatlarında yeterli anamnezinin alınarak kayıt altına alınmadığı, anemnezine göre ileri tetkik ve takip konusunda yönlendirilmediği, gebelik takibinde gerekli özenin gösterilmediği, anal atrezi ile doğan bebeğin, sistemik muayenesi yapılmadan taburcu edildiği, bu yönleriyle sağlık hizmeti sunumunun kusurlu olduğu sonuç ve kanaatine varıldığından, davacıların maruz kaldığı acı, elem ve üzüntünün hafifletilebilmesi amacıyla davacılar lehine manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, manevi tazminat isteminin reddi yolunda verilen Mahkeme kararının bu kısmında hukuki isabet görülmemiştir.

Anayasanın 125. maddesinin son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.

İdarenin yürütmekle görevli olduğu bir hizmetin kuruluşunda, düzenlenişinde veya işleyişindeki nesnel nitelikli bozukluk, aksaklık veya boşluk olarak tanımlanabilen hizmet kusuru; hizmetin kötü işlemesi, geç işlemesi veya hiç işlememesi hallerinde gerçekleşmekte ve idarenin tazmin yükümlülüğünün doğmasına yol açmaktadır. Bu bağlamda hizmet kusuru, özel hukuktaki anlamından uzaklaşarak nesnelleşen, anonim bir niteliğe sahip, bağımsız karekteri olan bir kusurdur. Hizmet kusurundan dolayı sorumluluk, idarenin sorumluluğunun doğrudan doğruya ve asli nedenini oluşturmaktadır.

İdare Hukukunun ilkeleri ve Danıştayın yerleşik içtihatlarına göre, zarar gören kişinin hizmetten yararlanan durumda olduğu ve hizmetin riskli bir nitelik taşıdığı hallerde, idarenin tazmin yükümlülüğünün doğması için, zararın, idarenin ağır hizmet kusuru sonucu meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bünyesinde risk taşıyan hizmetlerden olan sağlık hizmetinden yararlananın zarara uğraması halinde, bu zararının tazmini, ancak idarenin ağır hizmet kusurunun varlığı halinde mümkün olabilecektir.

İdarenin hukuki sorumluluğu, kamusal faaliyetler sonucunda, idare ile yönetilenler arasında yönetilenler zararına bozulan ekonomik dengenin yeniden kurulmasını, idari etkinliklerden dolayı bireylerin uğradığı zararın idarece tazmin edilmesini sağlayan bir hukuksal kurumdur. Bu kurum, kamusal faaliyetler nedeniyle yönetilenlerin malvarlığında ortaya çıkan eksilmelerin ya da çoğalma olanağından yoksunluğun giderilebilmesi, karşılanabilmesi için aranılan koşulları, uygulanması gereken kural ve ilkeleri içine almaktadır.

Manevi tazminat, patrimuanda meydana gelen bir eksilmeyi karşılamaya yönelik bir tazmin aracı değil, tatmin aracıdır. Olay nedeniyle duyulan elem ve ızdırabı kısmen de olsa hafifletmeyi amaçlar. Belirtilen niteliği gereği manevi tazminatın zenginleşmeye yol açmayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Manevi tazminata hükmedilmesi, sadece şeref, haysiyet ve onur kırıcı işlem ve eylemlere ya da kişilerin vücut bütünlüğünde meydana gelen sakatlık hali veya ölüm nedeniyle ağır bir elem, üzüntü duyulması şartına bağlı olmayıp; idarenin yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetini gereği gibi eksiksiz olarak sunamaması nedeniyle ilgililerin yeterli hizmet alamamalarından dolayı üzüntü ve sıkıntı duymaları da, manevi zararın varlığı ve manevi tazminatın hükmedilmesi için yeterli bulunmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, davacıların çocuğunda meydana gelen konjenital anomalilerin hekimlerin eylemi ile oluşmadığı sabittir. Bu nedenle, davacıların çocuğunun, konjenital anomali ile doğumu nedeniyle uğradıkları ileri sürülen maddi zararın karşılanmasına hukuken olanak bulunmamaktadır.

Bu nedenlerle, davacıların çocuğunun konjenital anomali ile doğumunda davalı idare personelinin kusuru bulunmamakta ise de; davacıların gebelik muayenesi için davalı idareye bağlı hastanelere müracaatlarında yeterli anamnezinin alınarak kayıt altına alınmadığı, anemnezine göre ileri tetkik ve takip konusunda yönlendirilmediği, gebelik takibinde gerekli özenin gösterilmediği, anal atrezi ile doğan bebeğin, sistemik muayenesi yapılmadan taburcu edildiği, bu yönleriyle sağlık hizmeti sunumunun kusurlu olduğu sonuç ve kanaatine varıldığından, davacıların maruz kaldığı acı, elem ve üzüntünün hafifletilebilmesi amacıyla davacılar lehine manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, manevi tazminat isteminin reddi yolunda verilen Mahkeme kararının bu kısmında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddi, davacıların temyiz isteminin kısmen reddi ile Trabzon İdare Mahkemesi’nin 10/12/2014 tarih ve E:2012/1070; K:2014/1706 sayılı kararının, maddi tazminat isteminin reddine ilişkin kısmı ile davalı idare lehine reddedilen maddi tazminat için maktu vekalet ücreti hükmedilmesine ilişkin kısmının ONANMASINA, davacıların temyiz isteminin kısmen kabulü ile anılan kararın manevi tazminat isteminin reddine ilişkin kısmının BOZULMASINA,

GEREKLİ TETKİKLERİ YAPMADAN HASTAYI TABURCU ETTİĞİ GEREKLİ NAKİL HİZMETLERİNİ SAĞLAMADIĞI HİZMET KUSURU TAZMİNAT

T.C. Danistay 15.Dairesi Esas: 2014/3213 Karar: 2016/607 Karar Tarihi: 04.02.2016

TAZMİNAT DAVASI – DAVACILARIN İDARENİN GEREKLİ TETKİKLERİ YAPMADAN HASTAYI TABURCU ETTİĞİ GEREKLİ NAKİL HİZMETLERİNİ SAĞLAMADIĞI HİZMET KUSURU BULUNDUĞU İDDİASI – OLAYDA İDARENİN HİZMET KUSURU BULUNMADIĞI – MANEVİ TAZMİNATIN KABULÜ

ÖZET: Davacılar yakını E.A. ölümü nedeniyle davalı idarenin gerekli tetkikleri yapmadan hastayı taburcu ettiği, gerekli nakil hizmetlerini sağlamadığı, hizmet kusuru bulunduğu ileri sürülerek toplam ………….TL maddi, her bir davacı için …………..TL olmak üzere toplam …………TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada, Kocaeli 1. İdare Mahkemesi’nce; Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporla E.A. ölümünde davalı idare tarafından görevlendirilen ve tedavisinde rol alan sağlık görevlilerinin kusuru bulunmadığı belirtildiğinden, davalı idarenin hizmet kusurundan söz edilemeyeceğinden davacıların maddi tazminat isteminin reddi, manevi tazminat isteminin ise, ölen E.A. tedavisini yürüten doktorun alınan ifadesinde belirttiği üzere her ne kadar ölüme etkisi olmadığı Adli Tıp raporunda belirtilmiş ise de tıbbi müdahalenin irdelenmemesine yol açan tahlil sonuçlarının saklanmaması ve doktor tarafından verilen talimatların aynen yerine getirilmemesi şeklindeki hizmet kusuru sonucu davacıların mevcut belirsizlikten dolayı duyduğu üzüntü ve sıkıntıların kısmen de olsa giderilebilmesi için takdiren baba ve anne lehine her biri için ………….. TL, kardeş için …………… TL manevi tazminatın idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi, fazlaya ilişkin manevi tazminat isteminin reddi yolunda verilen kararın, taraflarca aleyhlerine ilişkin hükümler yönünden, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Usul ve yasaya aykırı olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

SAĞLIK HİZMETİ NEDENİYLE DUYULAN SIKINTI VE ÜZÜNTÜNÜN KISMEN DE OLSA HAFİFLETİLEBİLMESİ MANEVİ TAZMİNAT

T.C. Danistay 15.Dairesi Esas: 2015/4214 Karar: 2015/8979 Karar Tarihi: 17.12.2015

İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – SAĞLIK HİZMETİ NEDENİYLE DUYULAN SIKINTI VE ÜZÜNTÜNÜN KISMEN DE OLSA HAFİFLETİLEBİLMESİ GEREĞİ – TEMYİZE KONU KARARIN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN KISMINDA HUKUKA UYARLIK GÖRÜLMEDİĞİ

ÖZET: Davacıların yakınının hayatını kaybetmesinde etkili sebep olmasa bile, yürütülen sağlık hizmetinin gereği gibi işlemediğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla davacıların yakını için sunulan yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle duyulan sıkıntı ve üzüntünün kısmen de olsa hafifletilebilmesi amacıyla davacılar lehine manevi tazminata hükmedilmesi gerekmekte olup; temyize konu kararın manevi tazminat isteminin reddine ilişkin kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.

SAĞLIK HİZMETİNİN KUSURU NEDENİYLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME – MADDİ MANEVİ TAZMİNAT

T.C. Danistay 15.Dairesi Esas: 2013/4048 Karar: 2014/5742 Karar Tarihi: 26.06.2014

TAZMİNAT DAVASI – DAVACILARIN YAKINLARININ ÖLÜMÜ NEDENİYLE DAVALI İDARENİN TAZMİN SORUMLULUĞUNUN BULUNDUĞU – DAVACILARIN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ TAZMİNİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava; davacıların yakını F. A.’ın … tarihinde geçirdiği bademcik ameliyatı sonrası sunulan sağlık hizmetinin kusurlu işletilmesi nedeniyle öldüğünden bahisle, uğranıldığı ileri sürülen zararlara karşılık …-TL maddi ve ..-TL manevi olmak üzere toplam …-TL tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.Davacıların yakınlarının ölümü nedeniyle davalı idarenin tazmin sorumluluğu bulunduğundan davacıların maddi ve manevi zararlarının tazminine karar verilmesi gerekirken, aksi yönde verilen mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.Hükmün bozulması gerekmiştir.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ TAYİNİ VE TESPİTİNDE  KURAL

T.C. Danistay 15.Dairesi Esas: 2013/3907 Karar: 2014/1441 Karar Tarihi: 05.03.2014

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – TAKDİR EDİLEN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ İDARENİN KUSURUNUN AĞIRLIĞINI ORTAYA KOYACAK DÜZEYDE OLMADIĞI – MAHKEMECE TAKDİR EDİLEN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ YETERSİZ BULUNDUĞU – TAZMİNAT TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİ

ÖZET: Dava konusu olayda, idarenin kusuru, olayın oluş şekli ve zararın niteliği dikkate alındığında, mahkemece takdir edilen manevi tazminat miktarının, duyulan elem ve ızdırabı kısmen de olsa giderecek, idarenin kusurunun ağırlığını ortaya koyacak düzeyde olmadığı görülmektedir. Bir başka anlatımla, Mahkemece takdir edilen manevi tazminat miktarı yetersiz bulunduğundan, manevi tazminatın amaç ve niteliği dikkate alınarak yukarıda belirtilen ölçütlere göre hükmedilecek manevi tazminat tutarı yeniden belirlenmelidir.

SAĞLAM DİŞİN ÇEKİLMESİ HASTA HAKLARINA AYKIRILIK MANEVİ TAZMİNAT

T.C. Danistay 10.Dairesi Esas: 2007/6322 Karar: 2010/5981 Karar Tarihi: 13.07.2010

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – SAĞLAM DİŞİN ÇEKİLMESİ – HASTANIN İKAZINA RAĞMEN TEKRAR KONTROL YAPILMADAN DİŞİN ÇEKİLMESİNİN HASTA HAKLARINA AYKIRILIK OLUŞTURDUĞU – BİR MİKTAR MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Hastanın ikazına rağmen, yeni bir muayene yapılmadan, film çekilerek dişlerin çekilip çekilmeyeceğine karar verilmesi gerekirken, önceki barkot üzerine, diş hekimince başkaca bir muayene yapılmadan ve hastanın itirazına rağmen diş çekimi yapması hasta haklarına aykırı olup aynı zamanda hizmet kusuru oluşturmaktadır. Olay nedeniyle müdahaleyi yapan diş doktoruna uyarı cezası verilmiş olması da, idarece hizmetin kusurlu işletildiğinin kabul edildiğini göstermektedir. Bu sebeple davacının çekilen dişlerinin ağzının ön kısmında bulunduğu, davacının bundan rahatsızlık duyduğu, manen etkilendiği ve olaydaki hizmet kusurunun ağırlığı dikkate alınarak, bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

GEBELİK DÖNEMİNDE  SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA KUSUR NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT

T.C. Danistay 15.Dairesi Esas: 2015/534 Karar: 2016/990 Karar Tarihi: 18.02.2016

MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNUN KUSURLU OLDUĞU SONUÇ VE KANAATİNE VARILDIĞI – DAVACILAR LEHİNE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacıların çocuğunun, meningomyelosel hastası olarak doğumunda davalı idarenin kusuru bulunmamakta ise de; davacıların gebelik muayenesi için davalı idareye bağlı hastaneye müracaatlarında yeterli anamnezinin alınarak kayıt altına alınmadığı, şikayetlerine yönelik ileri tetkik ve takip konusunda yönlendirilmediği, gebelik takibinde gerekli özenin gösterilmediği, bu yönleriyle sağlık hizmeti sunumunun kusurlu olduğu sonuç ve kanaatine varıldığından, davacıların maruz kaldığı acı, elem ve üzüntünün hafifletilebilmesi amacıyla davacılar lehine manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, manevi tazminat isteminin reddi yolunda verilen Mahkeme kararının bu kısmında hukuki isabet görülmemiştir.

Doktor Yanlış Tedavi Teşhis Nedeniyle Tazminat

Doktor Yanlış Tedavi Teşhis Nedeniyle Tazminat