Döviz Dolar Euro İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Döviz Dolar Euro İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Döviz Dolar Euro İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Döviz Dolar Euro İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Döviz Dolar Euro İcra Takibi Nasıl Yapılır

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2013/4788 Karar: 2014/2136 Karar Tarihi: 29.01.2014

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – TARAFLAR ARASINDA DOLAR ÜZERİNDEN TİCARİ SATIŞ YAPILDIĞININ KANITLANAMADIĞI – FATURALARIN VE ÇEKLERİN TL OLARAK DÜZENLENDİĞİ – DAVACININ FAZLA ÖDEME YAPILMASI NEDENİYLE KUR FARKI FATURASI DÜZENLEMESİNİN YERİNDE OLMADIĞI

ÖZET: Mahkemece; taraflar arasında dolar üzerinden ticari satış yapıldığının kanıtlanamadığı faturaların ve çeklerin TL olarak düzenlendiği, çeklerin ödeme tarihinde kur farkının istenebileceğine ilişkin bir sözleşme ve uygulama bulunmadığı, davacının fazla ödeme yapılması nedeniyle kur farkı faturası düzenlemesinin yerinde olmadığı, alınan bilirkişi raporu ile birleşen dosya davacısının davalıdan .. TL alacaklı olduğunun tespit edildiği, takipten önce temerrüdün oluşmadığı gerekçesiyle asıl davanın reddine, birleşen davanın kısmen kabulüyle .. TL asıl alacak üzerinden takibin devamına, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2014/11190 Karar: 2014/13455 Karar Tarihi: 15.09.2014

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – EURO CİNSİNDEN TEMİNAT MEKTUBU İÇİN TAKİP VE DAVADA DEPO İSTENİLDİĞİ – TEMİNAT MEKTUBU YÖNÜNDEN TAZMİN TARİHİNDEN İTİBAREN SÖZLEŞME İLE BELİRLENEN TEMERRÜT FAİZİ İLE TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Euro cinsinden teminat mektuplarına gelince, …… Euro cinsinden teminat mektubu için takip ve davada depo istenilmiş ise de söz konusu teminat mektubunun 17/01/2011 tarihinde tazmin edildiği davacı tarafından bildirilmiş olup bu durumda anılan teminat mektubu yönünden tazmin tarihinden itibaren sözleşme ile belirlenen temerrüt faizi ile tahsiline karar verilmesi gerekirken bu yönde de infazda tereddüte yol açacak şekilde karar verilmesi hatalıdır. Hükmün bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2013/17258 Karar: 2014/10074 Karar Tarihi: 21.05.2014

ŞİKAYET DAVASI – TAKİP KONUSU ALACAĞIN TÜM HAK VE KÜLFETLERİYLE İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE DOLMADAN TÜZEL KİŞİYE TEMLİK EDİLDİĞİ – YABANCILIK TEMİNATI YATIRILMASI YÖNÜNDEKİ TAKİP ŞARTININ DA ORTADAN KALKTIĞI – TAKİBİN İPTALİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Takip konusu alacağın tüm hak ve külfetleriyle, İcra Mahkemesi’nce teminatın yatırılması için verilen iki haftalık kesin süre dolmadan, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan tüzel kişiye temlik edildiği, yani temlik eden yabancı şirketin dosyada tasarruf hakkının kalmadığı, böylece alacaklının tabiiyetinden kaynaklanan yabancılık teminatı yatırılması yönündeki takip şartının da ortadan kalktığının kabulü gerekir

Bu durumda, Mahkemece, şikayetin açıklanan nedenlerle reddine karar verilmesi gerekirken kabulü ile takibin iptali yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2011/6620 Karar: 2011/23099 Karar Tarihi: 21.11.2011 ALACAK DAVASI – ALACAKLININ TAKİP TALEBİNDE ASIL ALACAĞI VE ASIL ALACAĞA İŞLEMİŞ FAİZİ YABANCI PARA OLARAK GÖSTERDİĞİ – TOPLAM YABANCI PARA ALACAĞININ FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ – BAKİYE DOSYA BORCUNUN HESAPLATTIRILMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayın incelenmesinde: Alacaklının takip talebinde asıl alacağı ve asıl alacağa işlemiş faizi yabancı para olarak gösterdiği ve toplam yabancı para alacağının faiziyle birlikte tahsilini istediği, bu haliyle fiili ödeme günündeki kur üzerinden ödeme yapılmasını talep ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda; alacaklı, yabancı para alacağı olan asıl alacak için 3095 Sayılı Kanun gereğince takip tarihinden fiili ödeme tarihine kadar devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı üzerinden işlemiş faiz talep edebilir.

Mahkemece alacaklı şikayetinin bu doğrultuda değerlendirilmesi gerekirken, takip tarihinden sonrası için alacağın TL’ye çevrilerek avans faizi istenebileceği kabul edilip buna göre bakiye dosya borcu hesaplattırılarak sonuca gidilmesi isabetsizdir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor