Ecrimisil Davası Zamanaşımı Dilekçe

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Ecrimisil Davası Zamanaşımı Dilekçe

Ecrimisil Davası Zamanaşımı Dilekçe

Ecrimisil Davası Zamanaşımı Dilekçe

Ecrimisil Davası Zamanaşımı Dilekçe

Ecrimisil Davası’nda;Bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdirine ecri misil denir.

Ecrimisil Davası;İyi niyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sa­hibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zo­rundadır.

Ecrimisil Davası Nerede Açılır – Ecrimisil Davası Zamanaşımı Dilekçe

Ecrimisil Davası Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Taşınmazın bulunduğu yerden maksat taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu yer değil, fiilen içinde bulunduğu mülki sınırdır

Ecrimisil Davası Dava değeri, elatmanın önlenmesi istenilen taşınmazın elatılan bölümünün değeri ile talep edilen ecrimisil miktarı toplamından oluşur.

Taşınmazın aynına taalluk eden davalarda ecrimisil isteminin de bulunması halinde harç, taşınmazın elatılan bölümünün değeri ile talep olunan ecrimisil tutarı üzerinden alınır

İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir

İyiniyetli olmayan zilyet, şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur.

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır – Ecrimisil Davası Zamanaşımı Dilekçe

Ecrimisil Davasında Davalı, davacının rızası olmadan taşınmazı kullan­mış olmalıdır.

Davalı, kötü niyetli olmalıdır.

Taşınmazın bulunduğu yer Mahkemesinde açıhr.

Ecrimisil Davası 5 yıllık zamanaşımına bağlıdır. Bu davalarda, ancak son 5 yıllık ecrimisil istenebilir

Tapu ve vergi kayıtlan getirtilip incelenir.

Davacının zilyedlik iddiasını ispat etmesi istenir.

Davalının kötü niyetli olup olmadığı araştırılır.

Keşif yapılır.

Bilirkişi’den, davacının temin etmekten mahrum kaldığı menfaatin miktarı sorulur. Neticede; hasıl olan kanaate göre karar verilir.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor