Elatmanın Önlenmesi – Müdahalenin Meni Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Elatmanın Önlenmesi – Müdahalenin Meni Davası

Elatmanın Önlenmesi – Müdahalenin Meni Davası

Elatmanın Önlenmesi - Müdahalenin Meni Davası

Elatmanın Önlenmesi, Müdahalenin Meni Davası

Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir.

Bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını bu hakkın yasal kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesi ile karşılaşan kimse, durumun eski haline getirilmesini, tehlikenin ve uğradığı zararın giderilmesini dava edebilir. Hakim, yerel adete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan zararların uygun bir bedelle denkleştirilmesine karar verebilir.

İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır. İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir

Elatmanın Önlenmesi, Müdahalenin Meni Davası Yetkili Mahkeme

Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Taşınmazın bulunduğu yerden maksat taşınmazın tapuda kayıtlı olduğu yer değil, fiilen içinde bulunduğu mülki sınırdır.

Elatmanın Önlenmesi, Müdahalenin Meni Davası Nasıl Açılır

Etmanın Önlenmesi davasında Dava değeri, elatmanın önlenmesi istenilen taşınmazın elatılan bölümünün değeri ile belirlenir.

Taşınmazın aynına taalluk eden davalarda ecrimisil isteminin de bulunması halinde harç, taşınmazın elatılan bölümünün değeri üzerinden alınır.

Taşınmazın tamamına müdahale durumu ,kısmi müdahaleye göre davayı çabuklaştırabilir.  Müdahalenin önlenmesi davası ile birlikte ecrimisil istenmesinde bence hukuki kolaylık var.

Yapılacak keşifle her iki iddia birden araştırılabilir.  Ecrimisil için 7 günlük süre tanınması yeterli olabilir. İhtarname gönderilmesinden maksat bu yerin malikinin kim olduğu yönünden davalının haberdar edilmesidir.  Ecrimisil hakkı tapu tescili ilamının kesinleşme tarihinden itibaren doğar. Fakat davalının kötüniyetinin belirlenmesi gerekeceğinden ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren ecrimisil istenebilir

Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. Malikin zilyetliğine ve bundan dolayı da mülkiyet hakkına el atan, taşkınlık yapan ve rahatsız edici durumlar yaratan, hakkının derecesine itiraz eden kimse aleyhine, elatmanın önlenmesi davası açılabilir.

Mülkiyet hakkının sağladığı yetkilerin malik tarafından gereği gibi kullanmasının önleyen ve üçüncü kişilerden gelen etkilere karşı korunma aracı olarak malike haksız elatmanın önlenmesi, taşkınlığın giderilmesi, durdurulması için, elatmanın önlenmesi davası hakkı tanınmıştır.

Mülkiyet hakkına dayalı olarak açılan elatmanın önlenmesi davasında davalı, ayni ya da kişisel bir hakka dayandığını; bu cümleden olarak taşınmaz malda kiracı bulunduğunu ispat ederse, elatmanın haksızlığından söz edilmesi olanağı bulunmamaktadır.

Elatmanın Önlenmesi, Müdahalenin Meni Davası Dilekçe Örneği

Elatmanın önlenmesi davası ile ilgili hukuki yardım ile avukat desteği alınması tavsiyesinde bulunuyoruz. Dava dilekçesi hazırlanırken avukat desteği öenmli olduğundan, dava dilekçesi konusuna göre yazımda değişebilir.

Elatmanın Önlenmesi, Müdahalenin Meni Davası Yargıtay Kararı

3.Hukuk Dairesi Esas:  2008/14528 Karar: 2008/17279

Karar Tarihi: 20.10.2008 ÖZET: Kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir ise de; manevi tazminat şartlarının oluşup oluşmadığının tartışılması gerekir.

TMK’nun 121. maddesine göre, nişanın bozulması yönünden, kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir ise de; manevi tazminat şartlarının oluşup oluşmadığı tartışılmadan sırf nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminata hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir.Elatmanın Önlenmesi, Müdahalenin Meni Davası

Elatmanın Önlenmesi – Müdahalenin Meni Davası | Sıkça Sorulan Sorular

ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI - DAVANIN TARAFLARIN TİCARİ İŞLETMESİ İLE İLGİLİ OLDUĞU - ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİ - DAVACI VEKİLİNİN İSTİNAF TALEBİNİN KABULÜ

ÖZET: Davanın, tarafların ticari işletmesi ile ilgili olduğu, buna göre 6102 Sayılı TTK’nun 4.maddesi uyarınca asliye ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği halde, yanılgılı değerlendirme sonucu hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olduğundan, davacı vekilinin istinaf talebinin kabulü gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Davacı vekilinin istinaf talebinin kabulüne karar verilmiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor