Emeklilik Kıdem İhbar Tazminatı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kıdem Tazminatı  > Emeklilik Kıdem İhbar Tazminatı

Emeklilik Kıdem İhbar Tazminatı

Emeklilik Kıdem İhbar Tazminatı

Emeklilik Kıdem İhbar Tazminatı

A. Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı, B. Emeklilik Nedeniyl İhbar Tazminatı

EMEKLİLİK NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI

Emeklilik Kıdem İhbar Tazminatı, 1475 Sayılı İş Kanunu 14.maddesi ile bir işçi işyerinde  15 yıl sigortalılık ve 3600 gün çalışarak prim gün ve süresinini doldurması durumunda Sosyal güvenlik kurumuna müracaat ederek,  SGK’dan  emeklilik gün ve süresini doldurup tazminat almaya hak kazandığına dair belge alıp işyerine yazılı olarak bildirmesinden sonra işten ayrılabilir. Bu yazı vermesi durumunda kıdem tazminatı alabilir. Aşağıda yayınladığımız yargıtay kararları incelediğinde emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı açık olarak anlatılmıştır, ve bu konuda da mahkemelerce verilmiş örnek kararlardır.

EMEKLİLİK NEDENİYLE KIDEM TAZMİNAT HAKKI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

T.C.YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2012/10954 K. 2013/909 T. 25.01.2013

EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA SEBEBİYLE İŞ AKDİNİ SONA ERDİRDİKTEN SONRA BAŞKA FİRMADA İŞE BAŞLAMA (Hakkın Kötüniyetli Kullanılması Olarak Değerlendirilemeyeceği – Davalının Kanunun Kendisine Verdiği Emeklilik Hakkını Kullandığı)

BAŞKA ŞİRKETTE İŞE BAŞLAMA (Emekliliğe Hak Kazanma Sebebiyle İş Akdini Sona Erdirdikten Sonra/Hakkın Kötüniyetli Kullanılmadığı – Davacı İşverenin Kıdem Tazminatının İadesi Talebinin Reddi Gerektiği)

KIDEM TAZMİNATININ İADESİ TALEBİ (Davalı İşçinin Emekliliğe Hak Kazanma Sebebiyle İş Akdini Sona Erdirdikten Sonra Başka Firmada İşe Başlayabileceği – Bu Sebeple Davacı İşverenin Talebinin Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)

ONBEŞ YILLIK SİGORTALILIK VE 3600 GÜN PRİM GÜNÜ ŞARTLARINI SAĞLAMA (Emeklilik Hakkının Amacının İşyerinde Çalışarak Yıpranmış Olan İşçinin Emeklilik İçin Bir Yaşı Beklemesine Gerek Olmadan İş Sözleşmesini Aktif Sonlandırabileceği) 1475/m.14 4857/m.120

ÖZET: Davalı on beş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için istifa dilekçesi ile kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılmıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötü niyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Davacının ödenen kıdem tazminatının iadesine ilişkin talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hukuka aykırıdır.

 EMEKLİLİK NEDENİYLE KIDEM TAZMİNAT HAKKI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

YARGITAY KARARI: 9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/19470 Karar: 2010/21832  Karar Tarihi: 05.07.2010

ÖZET: Somut olayda 4857 Sayılı Yasanın 21. maddesinin birinci fıkrasında işe başlatmama tazminatının alt ve üst sınırları gösterilmiş olup; bu sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi hususlar nazara alınarak bir belirleme yapılmalıdır. Dosya içeriğine göre davacı için anılan tazminatın 6 aylık ücret tutarı olarak belirlenmiş olması hatalı olmuştur. Fesih nedenine ve davacının emekliliğe hak kazanmış olmasına göre söz konusu tazminatın davacının 4 aylık ücreti tutarı olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

4857 Sayılı Yasanın 21. maddesinin birinci fıkrasında işe başlatmama tazminatının alt ve üst sınırları gösterilmiş olup; bu sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi hususlar nazara alınarak bir belirleme yapılmalıdır. Dosya içeriğine göre davacı için anılan tazminatın 6 aylık ücret tutarı olarak belirlenmiş olması hatalı olmuştur. Fesih nedenine ve davacının emekliliğe hak kazanmış olmasına göre söz konusu tazminatın davacının 4 aylık ücreti tutarı olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

0 Yorum

Yorum Bırak