Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası

A. Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı, B.  Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır, C. Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma İhbar Tazminatı

506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, ödenmemesi durumunda Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası ile kıdem tazminatı alabilirler.

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Nedeniyle Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2012/10954 KARAR NO. 2013/909 KARAR TARİHİ. 25.01.2013

EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA SEBEBİYLE İŞ AKDİNİ SONA ERDİRDİKTEN SONRA BAŞKA FİRMADA İŞE BAŞLAMA— BAŞKA ŞİRKETTE İŞE BAŞLAMA— KIDEM TAZMİNATININ İADESİ TALEBİ— ON BEŞ YILLIK SİGORTALILIK VE 3600 GÜN PRİM GÜNÜ ŞARTLARINI SAĞLAMA

ÖZET: Davalı onbeş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim günü şartlarını sağladığı için istifa dilekçesi ile kıdem tazminatını alarak işyerinden ayrılmıştır. Davacının işyerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötüniyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Davacının ödenen kıdem tazminatının iadesine ilişkin talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hukuka aykırıdır.

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2007/9-615 Karar: 2007/627 Karar Tarihi: 26.09.2007

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ EMEKLİYE AYRILMAK ÜZERE AKDİ FESHETTİĞİ – DAVALININ AKDİ HAKLI NEDENLE FESHETTİĞİNİ BİLDİRMESİNİN SONUCA ETKİSİ OLMAYACAĞI – FESİH NEDENLERİNİN AYRILMA DİLEKÇESİNDEN SONRA GERÇEKLEŞTİĞİ – İSTEMİN KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Davalının bilahare 27.10.2004 tarihinde hizmet aktini haklı nedenle feshettiğini bildirmesi sonuca etkili değildir. Zira daha önce davacı tarafından emeklilik sebebiyle sona erdirilen hizmet aktinin daha sonra işverence feshedildiğinin kabulü mümkün değildir. Öte yandan işverenin feshe neden olarak gösterdiği fiiller davacının emeklilik sebebiyle ayrılma isteğini içeren dilekçenin işverene verilmesinden sonra gerçekleşen fiillerdir. Açıklanan bu nedenlerle davacının kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekir.

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Davası

Ankara avukat