Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

Eser oluşturmayı yüklenen kişi olarak tanımlanan yüklenici ile işin sahibi kişi olarak tanımlanan iş sahibi arasında. Bir eserin meydana getirilmesi ve iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedelin ödenmesini kabul ettiği sözleşme eser sözleşmesi olarak tanımlanır.

Eseri hazırlamayı yüklenen yüklenicinin, eseri meydana getirirken iş sahibinin çıkarlarını doğrudan gözetmesi, işi azami özen ve sadakat göstererek yapması beklenir. Bu aşama da yüklenicinin iş sahibine karşı olan özen borcundan kaynaklanan sorumluluklarının sınırlarının belirlenmesi, benzer alanda basiretli ve başarılı iş ifa etmiş başka bir yüklenicinin mesleki ve teknik kurallara uygun davranışları esas alınarak belirlenir.

Yapılan eser sözleşmesine göre işi yüklenen kişi olan yüklenici, işi oluşturulacak olan eseri doğrudan kendisi yapmakla mükellef olduğu gibi, iş için kişisel özellikleri gerekmediği durumlarda başka kişilere de yaptırabilir.

Bu durumda yapılan işin yönetilmesinden ve başarılı bir şekilde ifa edilmesinden sorumludur. Benzer şekilde sözleşmede aksi bir şekilde adet veya bir anlaşma olmadığı sürece, yüklenici iş için gerekli olan malzemeleri sağlamakla yükümlüdür.

Devamı olarak iş için gerekli olan malzemeler yüklenici tarafından sağlandığında, malzemelerin ayıplı olmasına karşı yüklenici satıcı gibi sorumludur. Eğer malzeme iş sahibi tarafından karşılanıyorsa, yüklenicinin bu malzemeleri hakkaniyetli bir şekilde kullanması, gerekli tüm özeni göstermesi ve artan malzemeyi iade etmesi ve kullanılan malzeme ile ilgili detaylı hesap tutması gereklidir.

Eser Sözleşmesi Alacak Davası

İş sahibinin malzeme veya eserin oluşturulması için gösterdiği yerle ilgili ayıp veya kusurların ortaya çıkması halinde, yüklenicinin eseri olumsuz bir şekilde etkileyecek olan bu durumu, hızlı bir şekilde iş sahibine bildirmesi yükümlülüğü oluşur.

Gerekli bildirimi zamanında yapmaması, bu nedenle eserde oluşan çeşitli sorunlar veya teslim tarihinde yaşanacak gecikmelere karşı da yüklenici sorumlu olur.

Sözleşmede belirlenen hükümlere göre yüklenicinin işi yapmaya zamanında başlamaması, sözleşme kurallarına uygun bir şekilde değil de kusurlu, ayıplı veya eksik bir şekilde işi yapmaya devam etmesi,

Bunlara bağlı olarak işi zamanında yetiştirme olasılığının bulunmamasının açıkça belli olduğu durumlarda, iş sahibinin sözleşme tarihinin bitmesini beklemeden önce sözleşmeden cayma hakkı vardır.

Bununla birlikte iş sahibi belirlediği eksiklik ve kusurlarla ilgili gerekli düzeltmenin belirli bir süre içerisinde yapılmasını talep etmek için ihtar yoluna başvurma hakkı da bulunur.

İş sahibi eser teslim edildikten sonra, eseri olanak bulduğu zaman kontrol etmeli, varsa ayıplı veya kusurlu bölümlerinin belirlenmesini sağlanmalıdır. İşi sahibi veya yüklenicinin, bedelinin karşılanarak eserle ilgili bilirkişi çağırma ve rapor tutturma hakları vardır.

Eserle ilgili olarak iş sahibinin belirlediği kusurlar veya ayıplarla ilgili olarak oluşan zararların tazmin edilmesi amacıyla, eser sözleşmesi alacak davası açılabilir.

İş sahibinin sözleşme den cayma, eseri alıkoyarak kusur ve ayıp oranında bedel indirimi talep etme, sözleşme kurallarına aykırı bir şekilde yapılmış olan eserin düzeltilmesi, yıkılması veya yeniden yapılmasını talep etme hakları bulunur.

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak DavasI Makalede Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası bilgi amaçlı sunulmuştur.

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davasını ilgilendiren diğer konular için makalelerimiz göz atabilirsiniz. Ayrıca Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası açılması durumunda, avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası | Sıkça Sorulan Sorular

ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK DAVASI NEREDE AÇILIR

Somut olayda, davacı yüklenici şirket tarafından iş bedeli alacağının tahsili için girişilen icra takibine itirazın iptali için İstanbul icra dairesinde takip yapılmış, davalı borçlu yetkili icra dairesinin Bakırköy icra daireleri olduğunu bildirerek itiraz etmiş ve dosya Bakırköy İcra Dairesi’ne gönderilmiş, itirazın iptali davasında da davalı tarafın itirazı üzerine mahkemece yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Bakırköy Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.

Taraflar arasında eser sözleşmesi ilişkisi bulunmaktadır. Eser sözleşmesinden kaynaklanan davalara HMK’nın 6. Maddesi uyarınca genel yetkili mahkeme olan davalının ikametgahı mahkemesinde ve 10. Maddesi uyarınca da işin yapıldığı yer mahkemesinde bakılabilir.

İcra dairesinin yetkisi için de aynı kural geçerlidir.  Dosya kapsamına göre davalının ikametgahı Bağcılar olup, yetkili icra dairesi ve mahkeme de Bakırköy icra dairesi ve mahkemeleridir.

İcra takibine yapılan itiraz üzerine dosyanın Bakırköy İcra Dairesi’ne gönderildiği, yine davaya bakan yerel mahkemenin de yetkisizlik kararı vererek dosyanın Bakırköy  Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine  gönderilmesine karar verdiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yetkili mahkeme Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi olduğundan yerel mahkemenin yetkisizlik kararı vermesi doğru olmuştur.

ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK DAVASI. BİRLEŞEN DAVASINDA DAVASI KONUSU OLAN YÜKLENİCİYE YAPILDIĞI İDDİA OLUNAN FAZLA ÖDEMELER YÖNÜNDEN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece yapılacak iş; yeniden oluşturulacak konusunda uzman teknik bilirkişi kurulundan rapor alınarak hükmüne uyulan.  Dairemizin 11.12.2009 tarihli bozma ilamının 3. Bendinde belirtildiği şekilde, mahkemece yapılan araştırma sonucu kesinleştiği belirlenen Sayıştay ilamı.

Dikkate alınarak yüklenicinin şirkete fazla ödeme yapılıp yapılmadığının saptanmasından ve birleşen davada dava konusu olan yükleniciye yapıldığı iddia olunan fazla ödemeler yönünden de açıklayıcı ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınmasından ibarettir.

Mahkemece bozmaya uyulmakla davalı yararına oluşan usuli kazanılmış hak gözardı edilerek eksik inceleme ve araştırma ile asıl ve birleşen davada aksi şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozulması gerekmiştir.

ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK DAVASI. GEREKTİĞİNDE DAVALI DEFTER KAYITLARI İLE BİRLİKTE MAHALLİNDE KEŞİF DE YAPILMAK SURETİYLE. UZMAN BİLİRKİŞİLERDEN ALINACAK RAPOR İLE DAVACI ALACAĞININ SAPTANIP SONUCUNA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Yapılması gereken iş, davacının delilleri toplanarak. Gerektiğinde davalı defter kayıtları ile birlikte mahallinde keşif de yapılmak suretiyle 6100. Sayılı HMK’nın 266 ve devamı maddelerine uygun olarak seçilecek konusunda uzman bilirkişilerden alınacak rapor ile davacı alacağının saptanıp, sonucuna karar verilmesinden ibarettir.

Açıklanan bu sebeple eksik inceleme dayalı kararın bozulması uygun bulunmuştur.

ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK DAVASI. OBJEKTİF İMKANSIZLIK NEDENİYLE İŞ YAPILMADIĞINDAN AÇILAN DAVANIN KABULÜ İLE. İŞ BEDELİNE MAHSUBEN ÖDENEN MİKTARIN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece, sözleşmesine 9. maddesinde yer alan “sözleşmeden müşterinin vazgeçmesi halinde sözleşme tutarının %30’u gelir kaydedilip kalan tutar iade edilir” hükmü cezai şart olarak yorumlanmak suretiyle davası reddedilmiş ise de.

Davacının tek taraflı olarak sözleşmeden cayması söz konusu olmayıp ortaya çıkan objektif imkansızlık nedeniyle (ruhsat alınamadığından) iş yapılmadığından açılan davasının kabulü ile iş bedeline mahsuben ödenen …… TL’nin tahsiline karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı gerekçe ile davasının reddedilmiş olması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor