Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası, ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

 

Yargıtay Kararı – Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2014/6696 Karar: 2015/3002 Karar Tarihi: 02.06.2015 – Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK DAVASI- OBJEKTİF İMKANSIZLIK NEDENİYLE İŞ YAPILMADIĞINDAN AÇILAN DAVANIN KABULÜ İLE İŞ BEDELİNE MAHSUBEN ÖDENEN MİKTARIN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece, sözleşmesine 9. maddesinde yer alan “sözleşmeden müşterinin vazgeçmesi halinde sözleşme tutarının %30’u gelir kaydedilip kalan tutar iade edilir” hükmü cezai şart olarak yorumlanmak suretiyle davası reddedilmiş ise de davacının tek taraflı olarak sözleşmeden cayması sözkonusu olmayıp ortaya çıkan objektif imkansızlık nedeniyle (ruhsat alınamadığından) iş yapılmadığından açılan davasının kabulü ile iş bedeline mahsuben ödenen …… TL’nin tahsiline karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı gerekçe ile davasının reddedilmiş olması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2015/109 Karar: 2015/2665 Karar Tarihi: 01.06.2015 – Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK DAVASI – BİRLEŞEN DAVASINDA DAVASI KONUSU OLAN YÜKLENİCİYE YAPILDIĞI İDDİA OLUNAN FAZLA ÖDEMELER YÖNÜNDEN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece yapılacak iş; yeniden oluşturulacak konusunda uzman teknik bilirkişi kurulundan rapor alınarak hükmüne uyulan Dairemizin 11.12.2009 tarihli bozma ilamının 3. bendinde belirtildiği şekilde, mahkemece yapılan araştırma sonucu kesinleştiği belirlenen Sayıştay ilamı dikkate alınarak yüklenicinin şirkete fazla ödeme yapılıp yapılmadığının saptanmasından ve birleşen davada dava konusu olan yükleniciye yapıldığı iddia olunan fazla ödemeler yönünden de açıklayıcı ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınmasından ibarettir. Mahkemece bozmaya uyulmakla davalı yararına oluşan usuli kazanılmış hak gözardı edilerek eksik inceleme ve araştırma ile asıl ve birleşen davada aksi şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2015/1489 Karar: 2015/2914 Karar Tarihi: 28.05.2015 – Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI ALACAK DAVASI – GEREKTİĞİNDE DAVALI DEFTER KAYITLARI İLE BİRLİKTE MAHALLİNDE KEŞİF DE YAPILMAK SURETİYLE UZMAN BİLİRKİŞİLERDEN ALINACAK RAPOR İLE DAVACI ALACAĞININ SAPTANIP SONUCUNA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Yapılması gereken iş, davacının delilleri toplanarak, gerektiğinde davalı defter kayıtları ile birlikte mahallinde keşif de yapılmak suretiyle 6100 sayılı HMK’nın 266 ve devamı maddelerine uygun olarak seçilecek konusunda uzman bilirkişilerden alınacak rapor ile davacı alacağının saptanıp, sonucuna karar verilmesinden ibarettir. Açıklanan bu sebeple eksik inceleme dayalı kararın bozulması uygun bulunmuştur.

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası

Makalede Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası bilgi amaçlı sunulmuştır. Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davasını ilgilendiren diğer konular için makalelerimize göz atabilirsiniz. Ayrıca Eser Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası açılması durumunda, avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.