Eşya Hukuku Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Eşya Hukuku Davaları

Eşya Hukuku Davaları

Eşya Hukuku Davaları

Eşya Hukuku Davaları | Eşya: Hukuki anlamda eşya genel olarak maddi bir varlığı bulunan, sınırları ve kapsamı belirli olan ve üzerinde ayni hak kurulabilen insan dışındaki varlıklardır. Eşya Türleri:Sadece tek bir parçadan oluşan ve eşyanın hukuki niteliklerine sahip olan nesnelere basit eşya denir.

Birden ziyade basit eşyanın bir araya gelerek kendilerinden bağımsız ve başlı başına bir eşya oluşturmaları halinde birleşik eşya olur. Birleşik eşyayı oluşturan parçalar artık ondan bağımsız düşünülemez, bu nitelikteki parçalara mütemmim cüz(ayrılmaz parça) denir.
Bir şeyden istifade edilmesi , o şeyin korunması, kullanılması yada daha verimli çalışması için o şeye ilave edilen parçalara teferruat denir. Teferruat bağımsız olarak ayni hak konusu edilebilir. Tartı, ölçü, sayı vb. bakımlardan belirlenebilen ve benzeri bulunabilen menkul eşyaya Misli Eşya(1 kilo şeker) denir.
Kendine has özellikleri ile belirlenebilen menkul eşyaya Gayri misli eşya(..nolu araba) denir. –Maddi mallar üzerinde ayni haklardan başka bir mutlak hak tesis edilemez. Ayni haklarda geçerli olan, sınırlı sayıda olma ilkesi nispi haklarda cari değildir.
Nispi haklar zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere tabi kılınmış ilen ayni haklar açısından böyle bir durum söz konusu değildir.
MÜLKİYET HAKKI(MUTLAK AYNİ HAK) Mülkiyet hakkı en geniş yetkiler veren ayni haktır. Eşyayı kullanma, eşyadan yararlanma ve eşya üzerinde dilediği gibi tasarruf etme yetkisi verir. Mülkiyet hakkını kötüye kullanan kimsenin bu hakkı hukuk tarafından korunmaz.
İLK-AY HUKUK BÜROSU olarak Eşya Hukuku Alanında Aşağıdaki Davalara Bakmaktadır;
  •  Tapu İptali ve Tescili Davaları,
  •  Avukat denetiminde ipotek ve rehin tesisi,
  •  2b arazilerinde hukuki işlem tesisi,
  •  Ortaklığın giderilmesi davaları,
  •  Gayrimenkul davaları,
  •  Kat mülkiyeti yasasından doğan davalar,
  •  İzale-i Şuyu,
  •  Men-i Müdahale davaları,
  •  Kamulaştırma.

0 Yorum

Yorum Bırak