Atla

Eşya Hukuku Ve Davaları


Eşya Hukuku Ve Davaları

Eşya Hukuku Ve Davaları

Eşya Hukuku Ve Davaları

ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/6-1683 Karar: 2015/1447 Karar Tarihi: 27.05.2015

ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI - TAŞINMAZIN PAY VE PAYDAŞ ÇOĞUNLUĞU OLMADAN KİRAYA VERİLDİĞİ - KİRALAMANIN PAYDAŞLARIN KULLANIMA ENGEL OLDUĞUNUN İSPATLANAMADIĞI - KİRACILIĞIN TESPİTİ DAVASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI GEREKTİĞİ

ÖZET: Dava konusu taşınmaz pay ve paydaş çoğunluğu olmadan kiraya verilmiş ise de sözleşmenin tarafı olmayan paydaşların kullanıma engel olduğu ya da bozma ilamına kadar iptal davası açtıkları iddia ve ispat edilmemiştir. Bu nedenle uyuşmazlığın kira sözleşmesi dikkate alınarak çözümlenmesi, ayrıca kiracılığın tespiti davasının bekletici mesele yapılarak elatmanın önlenmesi ve ecrimisil istemi hakkında bir karar verilmesi gerekir.

Aynı yöne işaret eden ve Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire Bozma kararına uyulmak gerekirken, yanılgılı gerekçe ile önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırı olup; kararın bozulması gerekir.

MÜDAHALENİN MENİ VE ECRİMİSİL İSTEMİ

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2014/6647 Karar: 2015/2071 Karar Tarihi: 02.03.2015

MÜDAHALENİN MENİ VE ECRİMİSİL İSTEMİ - DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREV YÖNÜNDEN RET EDİLEREK GÖREVSİZLİK KARARI İLE DOSYAYI GÖREVLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Taraflar arasındaki uyuşmazlığın kira ilişkisine dayandığının kabulü gerekir. Davanın, 6100 Sayılı HMK'nun yürürlüğe girmesinden sonra 27.08.2012 tarihinde Asliye Hukuk mahkemesinde açıldığı anlaşılmıştır. Görev kamu düzenine ilişkin olup bu hususun yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilmesi gerekir.

Dairemizce benimsenen Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 19.11.2003 tarih …. esas …. karar sayılı ilamı da nazara alınarak mahkemece dava dilekçesinin görev yönünden ret edilerek görevsizlik kararı ile dosyayı görevli Sulh Hukuk mahkemesine göndermesi gerekirken, işin esasının incelenerek karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Mahkemece, vekalet görevi kötüye kullanılarak taşınmazın temlik edildiği iddiası bakımından hükme elverişli araştırma, inceleme ve bir değerlendirme yapılmaksızın sonuca gidilmiştir.

Hal böyle olunca taşınmazın tapu kaydının tüm tedavülleri, dayandığı belgeler ve resmi akit tablosu ile getirtilmesi, taşınmazın davacının mirasbırakanı F..’dan intikal edip etmediğinin, davacı payının vekaleten satılıp satılmadığının açıklığa kavuşturulması, gerçekten davacı payı vekil eliyle temlik edilmiş ise yukarıdaki ilkeler bakımından vekalet görevinin kötüye kullanılması yönünden inceleme yapılması,

Vekalet görevinin kötüye kullanıldığı saptanır ise davacının annesinden gelen pay var ise o pay oranında iptal tescil kararı verilmesi, vekalet görevi kötüye kullanılmamış ise ...’nin yaptığı temlik yönünden muris muvazaası iddiası üzerinde durulması gerekirken, değinilen hususları içermeyen biçimde yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak