Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır | Ankara Avukat

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır – 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 203.maddesinde eşlerin yasal olarak Mal rejimi sözleşmesini evlenmeden önce veya sonra yapabilecekleri; istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilecekleri kaldırabilecekleri veya değiştirebilecekleri düzenlenmiş olup; Yargıtayın yerleşmiş düşüncesine göre “ister nikahtan önce ister nikahtan sonra olsun boşanmayı sağlayıcı yahut kolaylaştırıcı her çeşit sözleşme geçersiz olur.”

Evlilik sözleşmeleri kişilere özeldir

Evlilik sözleşmeleri kişiye özel sözleşmelerdir ve maddi durumlarına göre eşlerin üzerinde anlaştıkları şekliyle düzenlenebilir. Sözleşmelerde hangi malların şahsi mal olduğu, sonradan edinilen mallar üzerinde tarafların talep edebilecekleri paylar da evlilik sözleşmelerinde açıkça belirtilmelidir. Bu aşamada eşlerin kendi arasında doğabilecek ihtiyaçlara göre sözleşme maddelerinin düzenlenmesinde fayda vardır.

Evlilik Sözleşmesi Avukatı AnkaraEvlilik sözleşmesi yapılmazsa ne olur?

Evlilik sözleşmelerinin yapılması kanunen zorunlu değildir ve yapılmadığı durumlarda Türk Medeni Kanunu tarafından belirlenmiş olan mal rejimi esasları geçerli olacaktır. Öte yandan bir evlilik sözleşmesi yapılmış olsa dahi, tarafların başka bir evlilik sözleşmesi düzenleme, değiştirme ve yeniden sözleşme yapma hakları mevcuttur.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır – Şekil Şartları

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 203.maddesinde eşlerin yasal olarak Mal rejimi sözleşmesini evlenmeden önce veya sonra yapabilecekleri; istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilecekleri kaldırabilecekleri veya değiştirebilecekleri düzenlenmiş olup; Yargıtayın yerleşmiş düşüncesine göre “ister nikahtan önce ister nikahtan sonra olsun boşanmayı sağlayıcı yahut kolaylaştırıcı her çeşit sözleşme geçersiz olur.”

Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu el birliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Birliği eşler beraberce yönetirler. Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılırlar Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir. Diğer evlilik sözleşmesi hakkında bilgilendirici makaleyi okuyabilirsiniz.

Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder. Ailenin diğer ihtiyaçları için eşlerden biri, birliği ancak aşağıdaki hallerde temsil edebilir:

Diğer eş veya haklı sebeplerle hakim tarafından yetkili kılınmışsa,Birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin hastalığı, başka bir yerde olması veya benzeri sebeplerle rızası alınamazsa,  Birliği temsil yetkisinin kullanıldığı hallerde, eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olurlar

Eşlerden her biri, birliği temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden kişisel olarak sorumludur. Ancak, temsil yetkisinin üçüncü kişilerce anlaşılamayacak şekilde aşılması halinde eşler müteselsilen sorumludurlar.

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.  Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği mal varlığı değerleridir.

Evlilik Sözleşmeleri Mal RejimleriEşin Edinilmiş Malları Nelerdir

Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

Kişisel mallarının gelirleri,

Edinilmiş malların yerine geçen değerler

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken mal varlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.

Aile halinde yaşayan birden çok kimsenin oluşturduğu topluluğun kanuna, sözleşmeye veya örfe göre belirlenen bir ev başkanı varsa, evi yönetme yetkisi ona ait olur.

Evlilik sözleşmeleri nelerdir?
Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır?

Genellikle evlenecek çiftler arasında yapılan evlilik sözleşmeleri, evli çiftler arasında sonradan da yapılabilen bir tür anlaşmadır. Evlilik sözleşmeleri, evlilik halinin sonlandırılmasının ardından taraflar arasındaki hukuki konuların, hakların ve  sorumlulukların nasıl olacağını belirleyen sözleşmelerdir. Malların nasıl yönetileceği, boşanmanın ardından malların ne şekilde tasfiye edileceğinin mal paylaşımının nasıl yapılacağını önceden belirlenmesini sağlar.

Hukuki açıdan bakıldığında mal rejimi sözleşmeleri olarak da bilinen evlilik sözleşmeleri, boşanmanın gerçekleşmesi ile birlikte edinilen malların ne şekilde tasfiye edileceğinin dava konusu edilmeden tarafların anlaşması ile sonuçlanmasını sağlar. Bir bakıma evlilik süresince edinilen malların paylaştırılmasındaki esasların belirlenmesidir. Sadece boşanma davalarında değil, evliliğin iptali gerçekleştiğinde de eşler arasındaki evlilik sözleşmesi hükümleri yürürlüğe girecektir. Evlilik sözleşmeleri boşanma davalarında çok güçlü bir delil olarak, boşanma aşamasındaki hakların ve sorumlulukların çok daha kolay ve hızlı bir şekilde belirlenmesini sağlar.

Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır?

Evlilik sözleşmesi yapmak isteyen çiftler, evlenmeden önce nikah memuruna yapılacak olan bir bildirimle ya da noter huzurunda yapılabilir. Hayatın gerçekleri düşünüldüğünde evliliğin ardından taraflardan birisi evlilik sözleşmesinin sonradan yapılmasına yanaşmayabileceği için nikah aşamasında yapılması çok daha avantajlı olacaktır. Unutulmamalıdır ki evlilik sözleşmeleri iki tarafın da kabul etmesi gereken, bir tarafın kabul etmeme hakkının bulunduğu sözleşmelerdir ve iki tarafın da gönüllü olması gereklidir. Evlilik sözleşmeleri için şablon halindeki sözleşmeler yerine eşlerin kendi şartlarını ve taleplerini belirterek her evliliğe özel olarak düzenlenmesi her iki tarafın da lehine olacaktır.

Eşler nikah memuruna bildirmeden kendi aralarında düzenledikleri sözleşmeleri noter huzurunda onaylatarak da imzalayabilir. Evlilik sözleşmelerinin noter huzurunda yapılabilmesi için eşlerin kimlikleri ve 3’er adet fotoğrafı yeterlidir. Noter huzurunda ya da nikah memurları aracılığıyla olsun, evlilik sözleşmelerinin aile hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat eşliğinde düzenlenmesi, hakların ve sorumlulukların doğru bir şekilde tayin edilmesi bakımından çok önemlidir. Türk Medeni Kanunu evlilik sözleşmelerine yönelik esasları belirlemiş olmasına karşın tarafların kendi istekleri doğrultusunda evlilik sözleşmelerini düzenleme hakları vardır.

Evlilik Sözleşmesi Örneği

TARAFLAR: Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, …../…../…. Tarihinde evlenecek olup; iş bu protokolü evlilik sözleşmesi gerçekleşmeden önce hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile imzalamışlardır.

Taraflar imzalanan bu protokol doğrultusunda evlilik birliğini sürdürmeyi aşağıda isim ve imzaları bulunan şahitlerin de huzurunda taahhüt etmişlerdir.

PROTOKOL MADDELERİ: 1-) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz, …../…../….. tarihinde gerçekleşecek evlilik sözleşmesinden evvel iş bu protokolü kendi isteğimizle imzaladığımızı ve evliliğimiz boyunca iş bu protokole kayıtsız şartsız uyacağımızı beyan ediyoruz. (Diğer Maddeler sırayla yazılır)

TARAF : (Trafların adı soyadı ve imzası)

ŞAHİT    : (Şahit isim ve soyisim imzası)

UYARI: Evlilik sözleşmesi yapılırken hukuki yardım almanızı tavsiye ediyoruz.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır? | Sıkça Sorulan Sorular

MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ VEYA TENKİSİ İSTEMİ – EŞLERİN ÖNGÖRÜLEN BİR YIL İÇİNDE MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPMADIĞI – MURİSİN ÖLÜMÜYLE EVLİLİK BİRLİĞİ SONA ERDİĞİNDE MALLARIN EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE TABİ OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Eşler, yasada öngörülen bir yıllık süre içersinde malrejimi sözleşmesi yapmamışlardır.

Davacıların murisinin ölümü ile evlilik birliği sona erdiğin­de, eşler yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine tabidir.

Gerçekleşen bu durum karşısında edinilmiş mallara katılma rejimi hükümleri doğrultusunda değerlendirme yapılması gerekir. EVLİLİĞİN BUTLANI OLMAZSA BOŞANMA DAVASI – TERDİTLİ DAVA – BOZMA DIŞINDA KALAN TEMYİZ İTİRAZLARI YERSİZLİĞİ – EVLİLİK SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ VE YOKSULLUK NAFAKASI İSTEMLERİ HAKKINDA KARAR VERİLMEMİŞ OLDUĞU ÖZET: Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının bozma dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Evlilik sözleşmesinin iptali ve yoksulluk nafakası hakkında bir hüküm kurulmaması doğru bulunmamıştır. BOŞANMA VE NAFAKA DAVASI – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI – TARAFLARIN BİRBİRLERİNE HAKARET ETMESİ VE EL KALDIRMASI ÖZET: Boşanma davaları kamu düzenini ilgilendirdiğinden hakime geniş takdir hakkı tanınmıştır. Tarafların bu dava üzerinde serbestçe hareket etme imkânı yoktur. Hakim evlenme sözleşmesiyle oluşan hukuki durumu mümkün olduğu ölçüde korumakla yükümlüdür.

Toplumun en küçük birimini oluşturan ailenin korunması ön planda tutulur. Ancak evliliğin devamı toplumun düzenini zedeler hale gelmiş, toplum için sorun oluşturmaya başlamış ve evlilik, sosyal ve ahlaki yönden çökmüş ise, bu durumda evliliğin korunmasında gerek karı-koca ve gerekse çocuklar yönünden bir yarar kalmamış demektir.

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

59 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri