Faydalı Model Belgesinin İptali

Buluşlara patent verilebilmesi için, aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunmak şarttır:

a) Başvuru dilekçesi;

b) Buluş konusunu açıklayan tarifname;

c) Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler;

d ) Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler;

e ) Özet;

f ) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.

Bir patent veya patent başvurusu ile ilgili olarak, yapılacak ek patent başvurusunda, söz konusu patentin veya patent başvurusunun numarası belirtilir.  Bir patent başvurusunun geçerliliği için, başvuru ücretinin, başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde ödenmesi şarttır. Başvuru ücretinin bu süre içinde ödenmemesi halinde, başvuru geri alınmış kabul edilir. Bir patent başvurusu ile birlikte veya daha sonra Türk Patent Enstitüsü’ne verilecek her türlü belge, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik’te yazılı hususları kapsar.

Tarifname ve istem veya istemler, başvuru sırasında İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden biri ile verilebilir. Bunların Türkçeye çevrilmesi ve Türk Patent Enstitüsü’ne veya onun yetkili kıldığı makama verilmesi için, her hangi bir bildirime gerek olmaksızın, bir aylık süre tanınır. Bu işlem için Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik’te yazılı ücret ödenir. Faydalı model belgesi isteme hakkı buluş yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür.

Faydalı model belgesi konusu buluşun özü, üçüncü kişi veya kişilerin tarifname, resim ve modellerinden, teçhizatından veya tesisatından bu kişi veya kişilerin izni olmadan alındığı takdirde, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile faydalı model belgesi verilerek sağlanan koruma, faydalı model belgesi sahibi tarafından bu kişi veya kişilere karşı ileri sürülemez. Kendisine karşı açılan hükümsüzlük davası sonuçlanıncaya kadar, faydalı model belgesi sahibi, bu belge ile doğan haklarını, üçüncü kişilere karşı ileri süremez. Bu nedenle açılan davanın ve dava sonucunun sicile kayıt edilmesi ve ilgili bültende yayınlanması, ilgililerin Türk Patent Enstitüsü’ne başvurusu ile gerçekleşir. Faydalı model belgesi sahibinin tazminat talebi ile ilgili hakları saklıdır.

Başvurunun ilanından itibaren üç ay içinde, menfaati olan her kişi veya kurum, faydalı model belgesi verilmesi için yapılan başvuruya gerekçe göstererek itirazda bulunabilir. İtirazda faydalı model belgesi verilmesi için gerekli şartların yerine getirilmediği, özellikle yenilik niteliğinin olmadığı veya tarifnamenin buluş konusunu uygulayacak yeterlikte açık ve tam olmadığı ileri sürülür. Yapılan yazılı itiraza, itirazı kanıtlayan yazılı deliller eklenir. İtirazlar, itiraz süresi sonunda Türk Patent Enstitüsü tarafından başvuru sahibine bildirilir.  Başvuru sahibi, itirazın tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde, itirazlara karşı gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir veya gerekli görürse, istem veya istemlerini değiştirebilir veya yapılan itirazları dikkate almaksızın belge verilmesini talep edebilir. Başvuru sahibinin faydalı model belgesi istemeye hakkı olmadığı iddiası ile ilgili merci mahkemedir. Bu tür iddialar için Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan talepler kabul edilmez.

Faydalı Model Belgesinin İptali Kararı

Aşağıdaki hallerde faydalı model belgesinin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:

a) Faydalı model belgesi konusunun, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 154., 155. ve 156. maddelerinde belirtilen, hükümlere aykırılığı ispat edilmişse,

b) Faydalı model belgesi konusu buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse,

c) Faydalı model belgesi konusunun, faydalı model belgesi verilmesi için yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığı veya faydalı model belgesi 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 45. maddesine göre ayrılmış olan bir başvuruya veya 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesine göre yapılan başvuruya dayandığı ve onların kapsamlarını aştığı ispat edilmişse,

d) Faydalı model belgesi sahibinin, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 157. maddesine göre faydalı model belgesi isteme hakkına sahip bulunmadığı ispat edilmişse.

Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü, zarar gören üçüncü kişiler veya Cumhuriyet Savcılığı vasıtasıyla ilgili resmi makamlar veya bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre, faydalı model belgesi isteme hakkına sahip kişiler tarafından talep edilebilir. Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü, koruma süresinin devamınca talep edilebilir. Faydalı model belgesi sahibinin, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 157. maddesine göre faydalı model belgesi isteme hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Bu durumda, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesi hükmü uygulanır.

Hükümsüzlük nedenleri faydalı model belgesinin sadece bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa, sadece o bölümü etkileyen istem veya istemlerin iptali suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin kısmen hükümsüzlüğüne karar verilemez. Kısmi hükümsüzlük sonucu, faydalı model belgesinin iptal edilmeyen istem veya istemleri, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 5., 6. ve 7. maddesi hükümlerine uygun olması halinde, faydalı model belgesi, bu istem veya istemler için geçerli kalır.

Üçüncü kişilerin gerekçeli itirazlarının başvuru sahibi tarafından dikkate alınmaksızın faydalı model belgesinin verilmesi ve yapılan itirazla illiyeti nedeniyle, mahkeme tarafından bu maddeye göre faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, itirazda bulunmuş olan zarar gören üçüncü kişilerin, hükümsüzlüğüne karar verilen faydalı model belgesi sahibinden tazminat talep etme hakkı doğar.

Marka, patent, endüstriyel tasarımla ilgili hakların korunmasına yönelik 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince görev hususu belirlenmiş olup, bu kanun hükmünde kararnamelerde öngörülen davalarda görevli mahkemenin ihtisas mahkemesi olduğu, bu mahkemelerin tek hakimli olarak görev yaptığı belirtilmiştir. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 16.09.2004 tarih 396 sayılı kararı ile de, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemelerin kurulmasına kadar, o yerde bir asliye hukuk mahkemesi var ise, bu mahkemenin; iki asliye hukuk mahkemesi var ise (1) numaralı asliye hukuk mahkemesinin, ikiden fazla asliye hukuk mahkemesi var ise, (3) numaralı asliye hukuk mahkemesinin görevli olacağı belirtilmiştir.

Dava Dilekçesi Örneği – Faydalı Model Belgesinin İptali

… FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ’NE

 DAVACI                   :

 VEKİLİ                     :

 DAVALI                   :

 KONU                       : Faydalı Model Belgesinin İptali İstemimizden İbarettir.

 AÇIKLAMALAR   :

Faydalı Model Belgesinin İptali

Faydalı Model Belgesinin İptali

 

Faydalı Model Belgesinin İptali