Feshin Geçersizliği Ve İşe İade

Fesih bildirimine itiraz ve usulü

MADDE 20 – İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

MADDE 21 – İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur. Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.

Feshin Geçersizliği Ve İşe İade – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2015/24153 Karar: 2015/35709 Karar Tarihi: 16.12.2015

Feshin Geçersizliği Ve İşe İade – DAVACININ AMİRİNİN TALİMATIYLA İŞ YAPTIĞI BUNDA BİR MADDİ KAZANCIN BULUNMADIĞI – FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANMADIĞI – DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI

ÖZET: Davalının kendi tanığının beyanı da dikkate alındığında davacının amirinin talimatıyla iş yaptığı bunda bir maddi kazancın bulunmadığı, servis hizmeti satın alınan firmanın sahibinin (davalı tanığı A.. Y..’ın eşi) vefatı üzerine yardımcı olunması amacıyla davrandığı, davacıya bu şekilde davranmaması gerektiği konusunda önceden talimat veya uyarı verilmediği, feshin geçerli nedene dayanmadığı bu gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/32665 Karar: 2015/33051 Karar Tarihi: 30.11.2015

Feshin Geçersizliği Ve İşe İade – İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVERENCE HAKLI VEYA GEÇERLİ SEBEBE DAYANMAKSIZIN FESHEDİLDİĞİ İDDİASI – DAVALI KURUMUN HARÇTAN MUAF OLDUĞU DÜŞÜNÜLMEDEN ALEYHİNE HARCA HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

ÖZET: Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiği kanıtlanmadığından işe iade kararı verilmesi yerinde olmakla birlikte, davalı kurumun harçtan muaf olduğu düşünülmeden aleyhine harca hükmedilmesi hatalı olup bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden; hükmün düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

Feshin Geçersizliği Ve İşe İade

Feshin Geçersizliği Ve İşe İade

 

Ankara avukat