Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları
Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları | Kefillik İlişkisi, Kefalet, toplumumuzca da bilinen, adı çok aşina bir kavramdır. Bir kimsenin borcu varsa, bu borcundan dolayı alacaklıya karşı bir de “kefil” varsa, kefil olan kişi, eğer borçlu borcu ödemez ya da ödeyemezse söz konusu borcu ödeyecek olan kişidir. Kefalet Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Bu anlamda...
Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir? Kefillik İlişkisi, Kefalet, toplumumuzca da bilinen, adı çok aşina bir kavramdır. Bir kimsenin borcu varsa, bu borcundan dolayı alacaklıya karşı bir de “kefil” varsa, kefil olan kişi, eğer borçlu borcu ödemez ya da ödeyemezse söz konusu borcu ödeyecek olan kişidir.

Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları ve Hukuki Niteliği

Bu anlamda, alacaklının üzerine düşen tek şey, kefilden borcun ifa edilmesini istemektir. Gereken koşullar tamamsa, alacaklının kefile karşı ifa davası açması ve cebri icraya gitmesi mümkündür. Bu anlamda, kefilin artık bir “halef borçlu” olarak karşımıza çıktığının önemle altını çizmemiz gerekir. Kefalet ilişkileri, “kefalet sözleşmesi” adını verdiğimiz, birçok şekil esasına tabi tutulmuş bir sözleşmenin usulüne uygun olarak kurulmasıyla başlar. Kefalet kurumunun amacı, uygar hukuk devletlerinde olduğu gibi Türkiye’de de “alacaklının alacak hakkını korumak” gayesine uygun hareket etmektir. Bu bağlamda, son derece meşru ve “gerekli” bir kurum olduğu apaçık karşımızdadır. Ancak, kefillik kurumu bazen ticaret hukukunda birtakım kötü niyetli kişilerce de istismar edilebilen bir kurum olmaktadır. Bu nedenle, hiçbir tarafın mağdur olmaması ve kötü niyetli kişilerin zararına muhatap olmaması için, kanun koyucumuz “kefalet sözleşmesi”ni birçok şekil şartına bağlı tutmuş; kefalet hukukunu çok ciddi düzenlemelerle hüküm altına almıştır. Aşağıdaki paragraflarda, “kefalet sözleşmesi”nin birtakım hukuki detaylarını, geçerlilik şartlarını, şekil şartlarını ve niteliğini ele alacağız. Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Kefalet Sözleşmesinin Detayları

Kefalet ilişkisi, “kefalet sözleşmesi” adını verdiğimiz “ivazsız (karşılıklı edim içermeyen, tek taraflı bir edim yükümlülüğü barındıran)” ve “isimli” sözleşmenin kurulmasıyla meydana gelmektedir. Türk Borçlar Kanunu’nun 581. Maddesine göre, kefalet sözleşmesini şu şekilde makul bir biçimde tanımlamamız mümkündür: Kefalet sözleşmesi; kefalet altına girecek olan yükümlünün, yani kefilin,  alacaklıya karşı, asli borçlunun borcunu ödememesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı kabul ettiği sözleşmedir. Belirtelim  ki, kefil olabilmek için kişinin fiil ehliyetine sahip olması, yani 18 yaşın doldurulmuş olması, ayırt etme gücüne sahip olunması, yani kefaletin hukuki sonuçlarını kavrayabilecek bilişsel kabiliyete sahip olunması gerekmektedir. Aksi durumda, söz konusu sözleşme kesin hükümsüz durumdadır. Önemle ifade edelim ki, kefalet sözleşmesinde, kefilin borcun  NE KADARINDAN SORUMLU OLACAĞI mutlaka belirtilir. Eğer kefil, borcun tamamından değil, bir kısmından sorumlu tutulmuşsa, kefilden asıl borçlunun ödememiş olduğu borcun tamamı istenemez. Kefil sadece, sözleşmede hüküm altına aldıkları miktar kadarından sorumludur. Ayrıca, taraflar kuracakları sözleşmede, kefilin asıl borçludan daha ağır bir sorumluluğa sahip olacağını da kararlaştıramazlar. Eğer böyle bir hüküm varsa, bu hüküm kesin hükümsüzdür.Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir? Kefalet Sözleşmesinin Şekil Şartları Şunlardır: Kefalet sözleşmesinin geçerli bir şekilde etki doğurması için, şu şartların varlığı gerekir:
  • Kefilin sorumlu olduğu borç miktarı tam, doğru ve eksiksiz yazılmalıdır.
  • Kefalet tarihi net olarak belirtilmelidir.
  • Müteselsil kefalet söz konusu ise, müteselsillik durumu açıkça yazılmalıdır.
  • Yukarıdaki bilgiler, kefilin EL YAZISI ile yazılmış olmalıdır.
  • Kefil olacak kişi eğer evliyse, bu kişinin eşinin de kefalet için YAZILI RIZASI alınmış olmalıdır.
Önemle belirtelim ki, ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin, küçüklerin, ya da mahkeme tarafından kısıtlılık altına alınmış olan kişilerin yasal temsilcileri, bu kişiler adına ve hesabına bir kefalet sözleşmesine taraf olamazlar. Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Borcun Aynen İfa Edilmeme Hakkı

Kefil olan kişi, asıl borçlunun borçlu olduğu edimi AYNEN İFA ETMEK ZORUNDA DEĞİLDİR. Örneğin, asıl borçlu 50.000 TL değerindeki bir aracı alacaklıya vermek borcu altında ise, kefil bu borcu mutlaka aracı vererek ödemek zorunda değildir. 50.000 TL parayı alacaklıya vererek de borcu ödeyebilir. Kefalet sözleşmesinde aynen ifa zorunluluğu belirten hükümler kesin olarak geçersizdir. Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara