Atla

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet


Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet

Görevi kötüye kullanma, günlük yaşamın rutininde ve iş hayatında bireyleri mağdur eden bir suç olmakla birlikte çoğunlukla insanların bilincinde olduğu bir suç çeşidi değildir. Duyarlılığın azlığını insanların avukatlara yönelttikleri sorularda rahatlıkla görüyoruz.

Bu suça karşı daha bilinçli hale gelebilmek ve suçun ne anlama geldiğini tam olarak anlayabilmek için gelen sorular ve  soruların cevaplarına bakmakta fayda var. En çok sorulan güveni kötüye kullanma ne anlama gelir, güveni kötüye kullanmak nedir, güveni kötüye kullanmaya verilen ceza nedir, güveni kötüye kullanmanın cezası kaç yıldır,

TCK tarafından güveni kötüye kullanma nasıl tarif edilir, güveni kötüye kullanmayla görevi kötüye kullanma aynı anlamı mı taşır, güveni kötüye kullanma ile ilgili yazılan şikayet dilekçesi nasıl olmalıdır, zaman aşımı var mıdır güveni kötüye kullanmada, güveni kötüye kullanma Yargıtay kararları doğrultusunda nasıl sonuçlanmıştır.

Şikayet zamanaşımının süresi güveni kötüye kullanmada ne kadardır, emniyeti suiistimal suçu ile güveni kötüye kullanma TCK tarafından aynı suç mudur, güveni kötüye kullanma suçunun maddi ve manevi öğeleri nelerdir, hizmetten kaynaklanan görevi kötüye kullanma suçu şikayete bağlı mıdır, TCK 155/2 şikayete bağlı mı şeklindedir. Tüm bu sorulara güveni kötüye kullanma açıklamasıyla başlayalım.

Güveni Kötüye Kullanma Nedir?

Güveni kötüye kullanma, güveni kötüye kullanmak ne demek türü sorulara verilebilecek cevap, bir kişiye belli bir kullanım amacıyla  verilmiş olan  malın kullanılması gereken amaca uygun kullanılmaması, o mal hakkında verenin  rızası başvurmadan tasarrufta bulunması veya söz konusu anlaşmayı inkar etmesidir.

Güveni kötüye kullanma suçunun doğabilmesi  için yukarıda söylenilen fiillerden  bir tanesinin bile gerçekleşmesi yeterlidir. Örneğin, kişinin bir başkası tarafından şahsına verilen malı amacı dışında kullanması durumunda  güveni kötüye kullanma suçu doğmuş olmaktadır. Yani suç unsurunun doğması için kişinin söz konusu malı amaca uygun kullanmaması yanı sıra söz konusu anlaşmayı inkar etmesi şart değildir.

Güveni kötüye kullanma, güveni kötüye kullanmak ne demek sorularından başka merak edilen diğer sorular ise güveni kötüye kullanma cezası kaç yıl ve güveni kötüye kullanma cezası nedir sorularını cevaplamak yararlı olacaktır.

Güveni Kötüye Kullanma Cezası Nedir?

Güveni kötüye kullanma suçunun karşılığı 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasıdır. Bu durumda önemli olan husus hakimin hem hapis hem de adli para cezasına aynı anda hükmetmesi gerektiğidir. Kanun hükmünde bu gereklilik  net bir şekilde söylenmiştir.

Suçun nitelikli hali işlenmişse yani meslek ya da ticaret ilişkisinden kaynaklanan güveni kötüye kullanma ya da hizmet ilişkisinden doğan güveni kötüye kullanma durumu söz konusu ise failin alacağı ceza 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve buna ek olarak 3000 gün adli para cezasıdır.

Güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli halinde de önemli olan nokta aynı güveni kötüye kullanma suçunda olduğu gibi ceza hem hapis cezası hem de adli para cezası aynı anda verilmiş olmalıdır.

Yani güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli halinde de hakim  hem hapis hem de adli para cezasına aynı anda hükmedecektir. Ancak güveni kötüye kullanma suçu için ağır yaptırımlar söz konusu olsa da bazı özel durumlarda failin ceza indiriminden yararlanmasının önü açılmıştır.

Kanun koyucu bu durumda suçu işleyen şahsın bazı şartlar altında etkin pişmanlık mekanizması çerçevesinde bir dizi ceza indirimlerinden yararlanmasını ön görmektedir. Bu noktada güveni kötüye kullanma etkin pişmanlık kapsamında mıdır sorusu cevaplanmalıdır.

Güveni Kötüye Kullanma Etkin Pişmanlık Kapsamında Mıdır?

Güveni kötüye kullanma etkin pişmanlık kapsamındadır. Güveni kötüye kullanma suçu ile etkin pişmanlık sistemi arasındaki bağlantıyı daha iyi görebilmek için pişmanlık mekanizmasının anlamını ve fonksiyonunu açıklayalım. Öncelikle etkin pişmanlık suç işleyen failin suç nedeniyle oluşan zararı tazmin ederek ceza indirimi alabilmesine imkan sunan bir hukuki sistemdir.

Etkin pişmanlık mekanizmasında güveni kötüye kullanma suçu kapsamında yararı şu şekildedir: Soruşturma sırasında mağdur durumdaki kişinin zarar karşılandığı aşamasında suçlunun ceza indirimi 2/3 oranındadır. Daha açık söyleyecek olursak 45 ay ceza alan suçlu kişi etkin pişmanlık kapsamında 30 ay ceza alabilir.

Suçlunun soruşturma başladıktan sonra mağdur ettiği kişinin zararını karşılaması aşamasında 1/2 oranında ceza indirimi alması mümkündür.

Güveni Kötüye Kullanma Şikayet Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

Güveni kötüye kullanma durumunda şikayet için zamanaşımı süresi 6 aydır. Mağdur olan kişi suçluyu ve yaptıklarını öğrendiği tarihten sonraki ilk 6 ay içinde şikayette bulunmalıdır. Aksi durumunda faili işlediği suçtan ötürü  şikayette bulunamaz.

güveni kötüye kullanma suçu zamanaşımı

Burada parantez açarak belirtilmesi gereken nokta basit hallerde güveni kötüye kullanma suçu için yapılacak şikayetlerde zamanaşımı söz konusudur.

Basit haller dışında yani nitelikli güveni kötüye kullanma suçların şikayetinde zamanaşımı yoktur. Nitelikli durumlarda şikayet için zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?

Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçu ile ilgili  bilinmesi gereken bu suç genel olarak güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hallerini ortaya çıkarmaktadır. Yani hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçu Türk Ceza Kanunu tarafından cezayı ağırlaştıran sebep olarak belirtilmiştir.

Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçu şikayete bağlı mıdır sorusuna cevap verebilmek için  hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçunu açıklamalıyız.

Kişinin herhangi bir hizmet ilişkisi çerçevesinde devralmış olduğu bir malı devir amacına ters  biçimde kullanmasına ve mal sahibinin rızası olmadan tasarrufta bulunmasına görevi kötüye kullanma suçu denir.

Güveni Kötüye Kullanma TCK Tarafından Nasıl Tanımlanır?

Güveni kötüye kullanma Türk Ceza Kanununda tanımı; Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar etmesi durumu şeklindedir.

 

araç kiralama güveni kötüye kullanma

 

Kanun koyucu bu açıklamaya ek yaparak meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde de aynı suçun işlenmiş olduğunu belirtir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Unsurları Nelerdir?

Güveni kötüye kullanma suçunun öğelerini yukarıda da belirttiğimiz tanımlarda yer verilmişti esasında. Yine de suç unsurlarına yeniden değinelim.

Güveni kötüye kullanma suçunun var olabilmesi için ilk aşamada bir mal belli bir amaç için başka bir kişiye devredilmiş olması gerekir. Yani malın diğer değişle zilyetliğin devri güveni kötüye kullanma suçunun ilk unsurudur.

Diğer bir unsur ise malın devri sırasında mal sahibinin özgür iradesiyle yani aldatılmadan, zorlama ve şiddet uygulanmadan devredilmiş olmasıdır. Çalınma durumunda güveni kötüye kullanma suçu işlenmemiş olup o durum başka bir suçun konusunu oluşturur. Diğer suç unsuruysa inkardır. Kişinin malın devrini inkar ediyor olması suçun ortaya çıkmasına neden olur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Sanık hakkında tefecilik suçundan açılmış diğer kamu davalarının tespiti ile suç tarihleri ve hukuki kesinti tarihleri itibari ile ayrı ayrı suç mu oluşturdukları, yoksa zincirleme tek tefecilik suçunu mu oluşturduğu irdelenmeden, tek tefecilik suçu kapsamında kalan dosyaların mümkünse birleştirilmesi yoluna gidilerek, mümkün değilse ilgili dava dosyasının/dosyalarının dosya içine alınarak bundan sonra sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden CMK'nın ilgili maddelerine muhalefet edildiği anlaşıldığından hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU - TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI OLAN GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN UZLAŞMAYA TABİ HALE GETİRİLMESİ - HÜKMÜN BOZULMASI

Sanığın, kamu kurumu olan nüfus müdürlüğünün maddi varlıklarından sayılan bilgileri değiştirilmiş "kimlik fotokopisini kullanmak suretiyle" O.V.'dan kiralamak suretiyle aldığı fotoğraf makinesi ve bu makineye ait lensi iade etmeyerek mal edinmesi şeklinde gerçekleştirdiğinin iddia ve kabul olunduğu olayda, kamu kurumu olan Nüfus Müdürlüğü'nün maddi varlıklarından olan bilgileri değiştirilmiş nüfus cüzdanı kullanılarak gerçekleştirilen sanık eyleminin 5237 sayılı "TCK.nın 158/1-d. maddesinde tarifini bulan kamu kurumunu aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık" suçunu oluşturup oluşturmayacağına dair delilleri takdir etme görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu gözetilmeden, görevsizlik kararı verilmesi yerine yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması.

TCK.nın 73. maddesindeki düzenlemenin önemli bir istisnasını oluşturan "Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur." şeklindeki CMK.nın 158. maddesinin altıncı fıkrası hükümet tasarısında; "...soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı suçlarda ihbarın şikâyet hükmünde olduğunu beyan ile bu husustaki Yargıtay içtihadının kanun hükmü hâline getirildiği" gerekçesiyle; "soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olan bir suçun mağdurunun, bu fiilden dolayı yaptığı ihbar şikâyet hükmündedir" şeklinde yer almakta iken, "suçun soruşturma ve kovuşturmasının şikayete bağlı olduğunun daha sonra anlaşılması halinde doğabilecek hak kaybını önlemek amacıyla" şeklinde fıkraya son şeklini veren Adalet Komisyonu gerekçesinde de ifade edildiği gibi, öğretide bazı yazarlarca "varsayılan şikâyet" olarak da isimlendirilen bu düzenlemeyle, kanun koyucu tarafından, soruşturma aşamasında kendisine karşı gerçekleştirilen eylemin şikâyete tâbi olmayan bir suçu oluşturduğu.

Dolayısıyla kamu adına soruşturulacağı düşüncesinde olan mağdurun şikâyette bulunmakta göstereceği ihmal veya aynı düşüncede olan soruşturmayı yürüten görevlilerin de mağdurun şikâyetçi olup olmadığının veya şikayetin süresi içinde yapılıp yapılmadığının tespiti bakımından gösterecekleri özensizlik nedeniyle mağdurun hak kaybına uğramasının önüne geçilmek istenildiği ve böylece yürütülen soruşturmaya konu eylemin takibi şikâyete bağlı olmayan bir suçu oluşturduğu ile şikayetinde süresinde yapıldığı düşüncesiyle hareket eden Cumhuriyet savcısının dava açması üzerine kovuşturma evresine geçildikten sonra eylemin gerçekte "takibi şikâyete tâbi olan başka bir suçu oluşturduğunun ve şikayetinde süresi içinde yapılmadığının anlaşılması halinde" artık mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde yargılamaya devam edilerek hüküm kurulacağı hususları gözetildiğinde;

ÖZET: Sanığın, tutanakla teslim ettiği evraklar dışında şirkete ait defter, fatura belge ve evrakları hiç teslim almadığını, şirket bünyesindeki asistanların kayıtları çıkartıp, e-mail yoluyla kendisine gönderdiklerini beyan ettiği, sanığın bu yöndeki savunması ile tanık C.'in, tutanakla teslim aldığı evraklar dışında, geriye dönük dört yılı kapsayan çek, fatura, belge, defter ve kayıtların kendilerine teslim edilmediği yönündeki beyanları nazara alınarak, hangi yıllara ait ne tür defter, belge, fatura ve çeklerin sanığa hangi tarihte ne şekilde teslim edildiği hususunda araştırma yapılması.

Şirkete keşide edildiği belirtilen iki adet çekin ayrıntılı çek bilgileri de belirtilerek, sözkonusu çeklerin ne şekilde sanığa teslim edildiği ve halen sanığın yedinde bulunup bulunmadığı hususlarının duraksamaya yer vermeyecek şekilde kesin delillerle tespiti ile hasıl olacak sonuca göre sanığın müsnet suçu işleyip işlemediği hususunun karar yerinde tartışılması gerekirken, hükmün bu yönlerden gerekçesiz bırakılmış olması isabetsizdir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet - Yorum
  OKYAR ÖZMEN -
  5 Ağustos 2016

  Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet - Yorum
  TAHA HİMMETOĞLU -
  7 Ağustos 2016

  Bir günlük adalet altmış yıllık ibadetten faziletlidir. (Hz. Muhammed)

  Cevapla
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet - Yorum
  BELGİN CELTEMEN -
  10 Ağustos 2016

  Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet - Yorum
  RUKİYE DEMİRCİOĞLU -
  11 Ağustos 2016

  Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

  Cevapla
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet - Yorum
  SÜMEYYE TÜMKAYA ABDULSAMET SÜMENGEN -
  14 Ağustos 2016

  Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

  Cevapla
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet - Yorum
  GÜLŞAH TUĞYAN -
  16 Ağustos 2016

  Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

  Cevapla
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet - Yorum
  HİKMET BULUT -
  22 Ağustos 2016

  Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

  Cevapla
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet - Yorum
  DENİZHAN CİNDORUK -
  8 Ekim 2016

  Güveni Kötüye Kullanma Suçu Nasıl Oluşur, Bilgilendirirseniz sevinirim

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  17 Ekim 2016

  Güveni kötüye kullanma suçunun gerçekleşebilmesi için zilyetliğe konu mal üzerinde, muhafaza etmek veya belirli şekilde kullanmak olan devir amacı dışında tasarrufta bulunmuş olması veya zilyetliğin kendisine devredildiğini inkar etmesi gerekir.

  Cevapla
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet - Yorum
  Burcu -
  2 Ocak 2017

  Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet - Yorum
  İmre -
  22 Ocak 2017

  Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet - Yorum
  Fp -
  23 Şubat 2017

  Güveni Kötüye Kullanma Suçu Şikayet Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
Yorum Bırak