Atla

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

BOŞANMA DAVASI - MANEVİ TAZMİNATA MAHKEMENİN KARAR VERMESİ İÇİN BOŞANMAYA SEBEP OLAYLARDA, TAZMİNAT TALEP EDEN TARAFIN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUP OLMADIĞININ ZORUNLU OLMASI - BOŞANMA DAVASINDA Kİ EŞİN KUSURLU DAVRANIŞLARI DAVACININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TÜRÜNDEN OLMADIĞI GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİNİ.

Taraflar arasındaki davanın uygulanan muhakemesi sonunda yerelmahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen karar davalı erkek doğrulusunda kabahat belirlemesi, nafakalar, parasal ve manen tazminat ile bayanın ziynet alacağı davasına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Dosyadaki yazılara, hükmün dayandığı kanıtlarla kanuna makulsebeplere ve bilhassa kanıtların takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin alttaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Boşanma nedeniyle manen tazminata hükmedilebilmesi içersinde, boşanmaya neden olan vakıaların, tazminat talep eden tarafın kişilik haklarına tecavüz niteliğinde bulunması mecburidir. 
Yapılan yargılama, toplanan delillerden gerçekleşen ve mahkemecesayılan davalı erkekten kaynaklanan kusurlu davranışlar bayanın kişilik haklarına tecavüz niteliğinde değildir. 
Kadın yararına Türk medeni Yasası m. 174/2 koşulları oluşmamıştır. 

Bu vaziyete göre bayanın manen tazminat talebinin reddine hükümvermek gerekirken, yazılı şekilde kabulüne hüküm verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.