Atla

İş kazasında Tazminat Miktarının Hesaplanması

İş kazasında Tazminat Miktarının Hesaplanması

İş kazasında Tazminat Miktarının Hesaplanması

İŞ KAZASINDA MADDİ TAZMİNAT HESAPLANMASI

İş Kazası davasında davacının % 40 maluliyetine sebep olan  kazasında Kazalı F. K. % 40 ve davalı veren ......A.Ş.'nin % 60 (yüzde altmış) oranında kusurlu olduğu; bu kusur oranına göre davacı çinin % 40 gücü kaybından, doğan maddi zararının 178.833,66.-TL olduğu,

Davacının 4/c kapsamında çalışması nedeni ile hakkında  kazası ve meslek hastalıkları sigorta kolu uygulanmadığından,  kazası nedeni ile SGK tarafından kendisine gelir bağlanmadığından 6098 sayılı Borçlar kanunun 55. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığı gibi davacıya çalıştığı Kurum tarafından herhangi bir vazife malullüğü aylığı veya nakdi tazminat ödendiği yönünde, savunma getirilmem ve belge sunulmamış olduğundan bu yönde de mahsubu gereken tutar bulunmadığı;

Buna göre davalı verenin, davacı çinin % 40 gücü kaybından, doğan maddi zararının 178.833,66.-TL'sinden sorumlu olduğu anlaşıldığından davacının maddi tazminat miktarı  178.833.66 dir.

İŞ KAZASI MANEVİ TAZMİNAT HESAPLANMASI

Manevi tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda olması gerektiğin ide dikkate alması gerekir. Belirtilen bu ilkelere göre davacı için hükmedilen manevi tazminatın fah olmadığı anlaşıldığından bu açıdan kararda düzeltilmesi gereken bir yön bulunmadığı 15.000,00-TL karar uygundur.

İŞ KAZASINDA KUSURUN VE İŞ GÖREMEZLİK ORANIN BELİRLENMESİNDEKİ DETAYLAR

 İşçi Elektirik direğinde ipten kopup devrilmesi ile birlikte sırt üstü yere düşerek   kazası geçirdiğini,  kazası nedeniyle felç kalma tehlikesi geçirdiğini, ameliyat neticesinde beline 8 adet platin takıldığını, ameliyat raporu, Genel Adli Tıp Raporu. Sağlık Kurulu Raporları, Engelli Sağlık Kurulu Raporu ekte sunulduğunu,

İş kazası nedeniyle % 45 oranında meslekte kazanma gücünü yitirerek malul kaldığını, bu kazanın oluşumunda İş Kanunun M.73 vd. maddeleri ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün emredici hükümlerine aykırı davranmış olmakla ve yerinde alınması gerekli önlemlerin alınmamış olması sebebiyle meydana gelmiştir.

iş kazası tazminat davaları

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVA KARAR ÖZETİ

Hakim takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları tarafların sosyal ve ekonomik durumları paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu olayın ağırlığı, işçinin yaşı, olayın oluş biçimi gibi özellikleri göz önünde tutması ve hükmedilecek tutarın manevi tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda olması gerektiğin ide dikkate alması gerekir.

Belirtilen bu ilkelere göre davacı için hükmedilen manevi tazminatın fahiş olmadığı anlaşıldığından bu açıdan kararda düzeltilmesi gereken bir yön bulunmadığı anlaşıldığından aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Davalının istinaf başvurusunun kabulü ile HMK maddeleri gereğince yapılan İstinaf yargılaması sonucunda ile U. İş Mahkemesinin kararının ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir.