Atla

İş Kazasında Zamanaşım Süresi

İş Kazasında Zamanaşım Süresi

İş Kazasında Zamanaşım Süresi

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIM VE TAZMİNAT İTİRAZLARI

İŞ KAZASI GEÇİREN 18 YAŞINDAKİ İŞÇİNİN TALEBİ

Davacı, maruz kaldığı iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik durumuna girdiğini iddia ederek davalı işverenden maddi ve manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir.

İŞVERENİN TALEBİ

Davalı, davanın iki yıl içerisinde açılmadığından zamanaşımına uğradığı, davacının komşu işyeri çatısı üzerindeyken kazanın meydana geldiği, davacının sonradan çalışmaya devam ettiğinden maddi zararının söz konusu olmadığı, davacının tam kusurlu olduğu, manevi tazminatın fahiş olduğu ve davacıya yapılan SGK ödemelerinin mahsubunun gerektiği savunmasıyla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

iş hukuku avukatı

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASINDA YEREL MAHKEMENİN KARARI

Mahkemece, maddi tazminat yönünden davanın kabulüne, manevi tazminat yönünden ise kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İSTİNAF KARARININ AÇIKLAMASI

Öncelikle; olay tarihi itibariyle 18 yaşında olan davacının, işyeri çatısında izolasyon yapmak için komşu işyeri çatısına çıkmış iken, bastığı atermitin kırılması sonucu 6 metreden düşerek sürekli iş göremezlik durumuna girdiğinin anlaşılması karşısında; çatıya çıkılması için güvenli yollar belirlenmemesi, yüksekte çalışma için gerekli olan kişisel koruyucular verilerek kullanımının sağlanmaması, çatıya çıkılması için uygun alet ve ekipmanların temin edilmemesi, denetim ve eğitim eksikliği nedeniyle davalı işverene %80 kusur izafe eden bilirkişi kusur raporu maddi olgular, olay ve sigortalıya ilişkin veriler ile iş güvenliği mevzuatına uygundur.

iş hukuku işçi davaları avukatı ankara

Zaten sürekli iş göremez duruma giren davacının, 60 yaşından sonra elde edeceği yaşlılık aylığını da diğer işçilerden daha fazla çaba harcayarak elde edeceğinden yaşlılık aylığım aldığı dönemde de devam edecek olan maluliyeti nedeniyle zarara uğramadığı kabul edilemeyeceğinden; bağlanan yaşlılık aylığında meslek hastalığı ve iş kazası kolundan alınan primlerin hiçbir etkisi bulunmadığı ve tamamen uzun vadede ki sigorta kollarından ödenen primler sonucu aylık bağlandığı da nazara alınarak; pasif döneminde zarar hesabına dahil edilmemesine ilişkin Mahkeme kabulü ve bilirkişi hesabı yerindedir.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi uygulamalarına göre bakiye ömrün belirlenmesinde "PMF 1931" tablosu kullanılmakta ve %10 iskonto oranına göre hesap yapılmakta olup, bu nedenle davalı vekilinin TRH 2010 tablosu ile %5 iskonto oranının uygulanmasına ilişkin istinaf istemi yerinde görülmemiştir.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 55'inci maddesindeki Kurumca bağlanan gelirlerin peşin sermaye değerinin ve geçici işgöremezlik ödeneklerinin hesaplanan zarardan indirilmesine ilişkin emredici hükmün kamu düzenini ilgilendirmesi nedeniyle gerçekleştiği tarihe bakılmaksızın tüm fiil ve işlemlere uygulanması gerekir.

Buna göre Kurumca bağlanan gelirlerin ilk peşin değerinin, rücu edilebilecek kısmı belirlenmiş olup, peşin sermaye değerinin rücu edilmesi mümkün olmayacak şekilde güncellenerek zarar tutarından indirilmesine ilişkin davalı vekilinin istinaf gerekçesi yerinde görülmemiştir.

KAZAZEDENİN 18 YAŞINDA OLMASI

Herhangi bir kontrol kaydı öngörülmeksizin davacının sürekli iş göremezlik oranının %30,2 olarak belirlendiği ve buna göre sürekli iş göremezlik geliri bağlandığı ve davalı tarafından gelire esas sürekli iş göremezlik oranının tespitine ilişkin herhangi bir dava açılmadığı da anlaşıldığından, söz konusu oran esas alınarak zarar hesabı yapılması isabetlidir.