Atla

Kira Sözleşmesi - Kira Teminat Senedi İcra Takibi

Kira Sözleşmesi - Kira Teminat Senedi İcra Takibi

Kira Sözleşmesi - Kira Teminat Senedi İcra Takibi

İCRA TAKİBİNİN VE TEMİNAT SENEDİNİN İPTALİ TALEBİ DAVASI

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibinde, borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruda,

Takip dayanağı senedin kambiyo vasfı niteliği taşımadığını, teminat amaçlı verildiğini ve taraflar arasındaki kira sözleşmesine aykırı olarak doldurulduğunu ileri sürerek borçlu olunmadığı itirazı ile takibin iptalini talep ettiği;

Mahkemece, taraflar arasındaki sözleşmenin 2. ve 11. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, 2. maddede geçen senet rakamı ve keşideci isminin geçmesi ve 11. maddede bir senet düzenleneceği ibaresinin geniş yorumundan,

Takibe dayanak olan bononun taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin teminatı olarak düzenlendiği kanaat ve sonucuna varıldığı gerekçesi ile davanın kabulü ile anılan takibin iptaline hükmolunduğu görülmektedir.

İCRA TAKİBİNİN VE TEMİNAT SENEDİNİN İPTALİ  MAHKEME VE İSTİNAF KARARI

ŞİKAYET DAVASI - BORÇLU TARAFINDAN DAYANILAN KİRA SÖZLEŞMESİNDE SENEDİN TEMİNAT SENEDİ OLDUĞUNA DAİR AÇIK VE TEREDDÜDE MAHAL VERMEYECEK BİR ATIF BULUNMADIĞI - BORÇLUNUN İTİRAZININ REDDİ GEREĞİ.

ÖZET: Borçlu tarafından dayanılan kira sözleşmesinde, her ne kadar takibe konu senede dair benzerlikler taşıyan unsurlar yer alsa da,

Anılan senedin teminat senedi olduğuna dair açık ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde, sözleşmede ya da senet metninde herhangi bir atıf bulunmamaktadır.

O halde mahkemece borçlunun itirazının reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Teminat senedi Hakkında daha geniz bilgi için Bakınız..