Atla

Üniversitede Okuyan Çocuğa Nafaka

Üniversitede Okuyan Çocuğa Nafaka

Üniversitede Okuyan Çocuğa Nafaka

Üniversitede Okuyan Çocuğa Nafaka

TMK.nun 328/1.maddesinde; “Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder.” Aynı yasanın 2.fıkrasında ise, “Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitim sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.” hükmü mevcut bulunmaktadır.

TMK.nun 364.maddesine göre; "Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür."

Aynı Kanunun 365/2.maddesinde de; "Dava, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın mali gücüne uygun bir yardım isteminden ibarettir." düzenlemesi yer almıştır.

Hukuk Genel Kumlunun 7.10.1998 gün ve 1998/656-688 sayılı ilamında da; "...yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür (eğitim) gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanların..." yoksul kabul edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

özel üniversitede okuyan çocuğa nafaka

Yardım nafakası, aile bireylerini yoksulluk ve düşkünlükten kurtarmaya ilişkin bir nevi sosyal yardımlaşma olup, ahlak kuralları ile geleneklerin zorunlu kıldığı bir ödevdir.

Eğitimine devam etmekte olan kişi kendi emek ve geliriyle yaşamını sürdürmekten yoksun ise, ana babasından öğrenimini tamamlayıncaya kadar yardım nafakası isteyebilir. Ne var ki, bunu vermekle yükümlü tutulacak kişilerin geçim sıkıntısına düşürülmemesi asildir.

Aile bağlarının herhangi bir nedenle zayıflamış olması da yükümlülüğü ortadan kaldıran bir neden olarak düzenlenmemiştir.

Bu nedenlerle kanun koyucu, yardım nafakasını kişinin ve toplumun vicdanına bırakmamış, kanuni bir ödev olarak düzenlemiştir.

.............. tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına, davacının ihtiyaçlarına ve hakkaniyet ilkesi uyarınca davacı yararına aylık 1250 TL yardım nafakasına hükmedilmesi gerekmiştir.

18 yaşını dolduran çocuğa nafaka

KARARIN ÖZETİ

Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği ve özel üniversite öğrencisi olan davacının ihtiyaçları, ekonomik göstergelerdeki değişim ile nafaka yükümlüsünün (davalı babanın) gelir durumu nazara alınarak;

TMK maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun daha yüksek miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekirken; yazılı gerekçe ile davacı lehine az miktar nafaka takdiri usul ve yasaya aykırı olup, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına, davacının ihtiyaçlarına ve hakkaniyet ilkesi uyarınca davacı yararına aylık 1250 TL yardım nafakasına hükmedilmesi gerekmiştir.

Gösterilen sebeplerle, davacının istinaf talebinin kısmen kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının düzeltilerek yeniden hüküm tesisine, davalının istinaf talebinin ise reddine karar verilmesi gerekmiştir.