Haczi Caiz Olmayan Mallar Ve Haklar

Haczi Caiz Olmayan Mallar Ve Haklar İİK– MADDE 82 (Değişik madde: 18/02/1965 – 538/46 md.) yer almaktadır. Aşağıdaki Haczi Caiz Olmayan Mallar Ve Haklar haczolunamaz:

1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,

2. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.16) “Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,”

3. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.16) “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”

4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,

5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç ay lık yem ve yataklıkları,

6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lazım olan tohumluğu,

7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat,

Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

8. Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,

9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,

Askeri malullerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,

10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,

11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,

12. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.16) “Borçlunun haline münasip evi,”

13. (Ek bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.16) “Öğrenci bursları.”

Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır.

(Ek fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.16) “Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayılan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.”

(Ek fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.16) “İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.”

Yargıtay Kararı – Haczi Caiz Olmayan Mallar Ve Haklar

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2012/24333 Karar: 2013/518 Karar Tarihi: 15.01.2013

ŞİKAYET DAVASI – VÜCUT VEYA SIHHAT ÜZERİNE İKA EDİLEN ZARARLAR İÇİN HÜKMEDİLEN TAZMİNAT ÜZERİNE KONULAN HACZİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece, İİK’nun maddesine aykırı olarak vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için hükmedilen tazminat üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsizdir.

 

Karar: Alacaklı E. Y. vekili tarafından borçlu D. Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti. hakkında Bakırköy 4. İş Mahkemesi’nin 16.06.2011 tarih ve 2007/39 Esas, 2011/388 Karar sayılı iş kazasından kaynaklanan tazminat ilamına istinaden maddi ve manevi tazminat alacağı ile mahkeme masraflarının tahsili için ilamlı icra takibi yapılmıştır.

Gaziosmanpaşa 4. İcra Müdürlüğü’nün 2012/9776 Esas sayılı dosyasından 16.05.2012 tarihinde gönderilen müzekkere ile, alacaklı D. Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. M. Ü.’a 11.331,62 TL’sı borçlu bulunan E.Y. hakkında yapılan icra takibinde, dosyaları borçlusu E. Y.’ın Gaziosmanpaşa 5. İcra Müdürlüğü’nün 2012/3508 Esas sayılı dosyasında bulunan alacağı üzerine borç miktarınca haciz konularak kesintinin gönderilmesi istenmiş, aynı gün icra müdürlüğünce dosyaya para yatırıldığında borç miktarı kadarının haczine karar verilmiş, yine aynı gün dosyaya yatan 63.556,24 TL üzerinden müzekkerede belirtilen miktar üzerinden Gaziosmanpaşa 4. İcra Müdürlüğü’nün 2012/9776 Esas sayılı dosyası için kesinti yapılmıştır.

İİK’nun 82/11. maddesi uyarınca vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar haczedilemez. Nitekim icra mahkemesince de kararın gerekçe kısmında bu hususa değinilmiştir.

O halde mahkemece, İİK’nun 82/11. maddesine aykırı olarak vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için hükmedilen tazminat üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA,

 

Ankara avukat